» » » 19 вересня: Буча прийматиме обласну Спартакіаду

19 вересня: Буча прийматиме обласну Спартакіаду

Очікуємо приїзду 2500 учасників.

19 вересня на бучанському стадіоні «Ювілейний» проходитиме урочисте відкриття фінальної частини змагань обласної Спартакіади серед районних організацій Київської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства (ФСТ) «Колос» (присвяченої 60-річчю з дня утворення сільського ФСТ «Колос» агропромислового комплексу України).

Ця подія, і за сво­їми мас­ш­табами, і за зміс­том – досить вагома для Бу­чі, адже у зма­ган­нях візьмуть участь 1185 сільських спо­р­т­с­менів з 24 районів облас­ті у 10ти видах спо­р­ту. На Спар­такіа­ді уча­с­ники будуть пре­д­с­тав­лені в 6 категоріях, а також 6 галузях сільського гос­подар­с­т­ва, 8 аграр­них вищих нав­чальних зак­ладів та 6 дитячих будин­ків та шіл­ін­тер­натів облас­ті.

Пе­ред­бачається, що у масових худож­ньо­спо­р­тив­них вис­тупах візьмуть участь 372 учні нав­чальних зак­ладів Бу­чі для показових вис­тупів в уро­чис­тій час­тині від­к­рит­тя Спар­такіа­ди. Свій тво­р­чий потен­ціал перед при­сут­ньою декілька тисяч­ною аудиторією змо­жуть про­явити й учні Бу­чан­ської шко­ли мис­тецтв ім. Ле­в­ка Ре­вуцького. За сло­вами організаторів, на глядачів чекає видовищ­не та гра­н­діо­з­не дій­с­т­во, адже режисер­пос­танов­ник показових вис­тупів наших дітей – зас­лужений діяч мис­тецтв Ук­раїни Во­лодимир Ко­с­тян­тинов. До­помагатимуть у створені свята – вик­ладачі Ки­їв­ського дер­жав­ного універ­ситету фізич­ної культури.

У кон­цер­т­ній про­г­рамі зап­лановано участь про­від­них спо­р­т­с­менів та учнів ДЮСШ «Ко­лос» у кількос­ті 250 осіб із пріо­ритет­них видів сільського спо­р­ту, а також чем­піо­нів та при­зерів Че­м­піо­натів Єв­ропи та світу з кін­ного спо­р­ту, видів боротьби, гирьо­вого спо­р­ту, велос­пор­ту.

Ро­з­важатимуть гос­тей свята дитячий ансамбль «Пульс», колек­тив барабан­щиць Ір­пін­ського еко­номіч­ного колед­жу, колек­тив Президен­т­ського оркес­т­ру та колек­тиви народ­ної тво­р­чос­ті Ки­їв­ської облас­ті в кількос­ті 500 осіб, а також один і про­від­них співаків Ук­раїни. Якого саме – покищо сек­рет, але обіцяють, що глядачі не будуть роз­чарованими.

Під час під­готов­ки до прийо­му спо­р­т­с­менів будуть належ­ним чином облаш­товані та офо­р­м­лені спо­р­тив­ні спо­руди, міс­ця для загального корис­туван­ня на території ста­діо­ну, робота виїз­ної тор­гів­лі про­довольчими та про­мис­ловими товарами в міс­цях про­веден­ня зма­гань.
За поперед­ньою ін­фор­мацією, будуть про­водитися і масові зма­ган­ня серед глядачів. Охочі змо­жуть вип­робувати свої сили у таких видах спо­р­ту як, арм­рес­т­лінг, гиря та ін. А в якос­ті зао­хочен­ня та нагороди за актив­ність – отримають при­зи та подарун­ки.

Та­кож цьо­го дня міс­то Бу­ча прийматиме поваж­них гос­тей. Очікується при­їзд мініс­т­ра у справах сім­’ї молоді та спо­р­ту, мініс­т­ра аграр­ної політики, депутатів Ве­р­хов­ної Ра­ди Ук­раїни, в.о. Го­лови Ки­їв­ської обл­дер­жад­мініс­т­рації Вік­тора Ва­караша, 24 голови рай­дер­жад­мініс­т­рацій облас­ті та ін.
газета: "Бучанські новини" №36 від 11 вересня 2009 року
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.