» » » Ре­мон­ти у навча­льних закла­дах завер­шаться вча­с­но

Ре­мон­ти у навча­льних закла­дах завер­шаться вча­с­но

Через місяць учні знову сядуть за шкільні парти. Доки діти набираються сил перед новим стартом, у навчальних закладах міста проводяться щорічні ремонтні роботи. Чи суттєво вдасться оновити матеріально-технічну базу шкіл і садочків міста в умовах нелегкої економічної ситуації, що нового в освітянській галузі слід очікувати найближчим часом у Бучі, ми запитали в начальника відділу освіти Бучанської міської ради Лариси Федорук.

- Ла­рисо Пе­т­рів­но, які саме ремон­т­ні роботи були або будуть про­ведені у навча­льних закла­дах міс­та?
- Що­року, перед почат­ком нового навча­льного року, постає питан­ня про­веден­ня капітальних чи поточ­них ремон­тів. Так і в минулому році, завер­шуючи капітальні ремон­ти ЗОШ №3 та двох ДНЗ №1 «Со­няч­ний» та №3 «Ко­зачок», від­діл освіти спільно з Бу­чан­ською міською радою пла­нували про­вес­ти капітальний ремонт у НВК «Бе­різ­ка», ДНЗ №4 «Пролісок», ЗОШ №2. Але ситуа­ція в дер­жаві з фінан­суван­ням вне­с­ла свої корек­тиви. Ни­ні ми можемо говорити лише про поточ­ні ремон­ти у всіх навча­льних закла­дах міс­та.

По закін­чен­ню минулого 20082009 навча­льного року було про­ведено нараду з керів­никами навча­льних закла­дів, на якій кожен керів­ник, попра­цював­ши з педагогами та батьків­ською гро­мад­ськіс­тю, визна­чив об’єми поточ­них робіт у шко­лі чи садоч­ку. На сьо­годні кос­метич­ні, а то й капітальні ремон­ти в гру­пових при­міщен­нях садоч­ків і кла­с­них при­міщен­нях шкіл у ста­дії завер­шен­ня.

У минулому році міська вла­да зро­била зна­ч­ні капіталовкладен­ня у від­нов­лен­ня матеріа­льнотех­ніч­ної бази навча­льних закла­дів. Пе­дагоги, батьки помітили всі позитив­ні зміни сто­сов­но оно­в­лен­ня та покра­щен­ня умов навчання дітей. Мо­ж­ливо, саме тому у ниніш­ньо­му році батьки та спо­н­сори ста­ли актив­ними уча­с­никами про­веден­ня ремон­тів, оно­в­лен­ня матеріа­льної бази шкіл і дошкільних закла­дів міс­та.

Ве­личез­ні сло­ва вдяч­нос­ті хочеться висло­вити всім тим, хто доклав зусиль – це і педагоги, і батьки, для того, щоб наші закла­ди виглядали затиш­но і охайно у новому навча­льному році.

За­зна­чу, що й вкрай необхід­ні капітальні ремон­ти, які були запла­новані від­ділом освіти, про­водяться у навча­льних закла­дах. До закін­чен­ня навча­льного року в ДНЗ №4 «Пролісок» від­ремон­товано каналізацій­нонасос­ну ста­н­цію. У цьо­му ж закла­ді на даний момент завер­шено ремонт каналізацій­ної сис­теми та водопоста­чан­ня в при­міщен­ні хар­чоб­локу. На разі сто­їть питан­ня капітального ремон­ту вну­т­рішніх еле­к­т­ромереж та самого при­міщен­ня.
Ве­дуться під­готов­чі роботи до про­веден­ня капітального ремон­ту спортив­них зал у ЗОШ №2, ЗОШ №4.

- Проте не всі закла­ди освіти в міс­ті потре­бують капітальних ремон­тів? Адже й в минулому році у цьо­му пла­ні було багато чого зроблено…
- Так, але як­що вра­хувати той факт, що при запла­нованих обсягах робіт виникали й додат­кові, що несли в свою чер­гу додат­кові затра­ти кош­тів і часу, то навіть у тих закла­дах, в яких у минулому році були про­ведені капітальні ремон­ти, за бра­ком часу не вда­лося все завер­шити. То­му й зараз у цих закла­дах про­водяться ремон­т­ні роботи.

Хо­чу заува­жити, що навча­льні закла­ди міс­та від­чули і про­дов­жують від­чувати велику під­три­м­ку з боку міс­цевої вла­ди та з розумін­ням ста­в­ляться до про­блем сьо­годен­ня.

По вул. Центра­льній буде збу­дований новий дитячий садочок. Чи доцільне його зве­ден­ня саме в цьо­му мік­рорайоні та на якому ета­пі нині виконан­ня запла­нованих робіт?

До­шкільний заклад по вул. Центра­льній необхід­ний. За про­е­к­том він роз­рахований на 140 місць. Доцільно було б передбачити будівництво даного закладу ще тоді, коли роз­будовував­ся даний масив, але чомусь ніхто тоді не зве­р­тав ува­ги на те, що такий заклад освіти буде необхід­ніс­тю. Не­одноразово до від­ділу освіти та й до міської ради зве­р­тались і про­дов­жують зве­р­татися батьки з при­воду того, що незру­ч­но добиратися до най­бли­ж­чих дошкільних закла­дів. То­му зве­ден­ня садоч­ка по вул. Центра­льній було визна­чено вла­дою, як пріо­ритет­ний напрямок.

Вважаю, що всі про­бле­м­ні питан­ня, які вже виникають із при­воду даного будів­ниц­т­ва, мож­на вирішити без зай­вих емо­цій, думаючи про май­бут­нє – наших дітей.

- Ко­ли ж від­кри­ють дитячий садочок, що роз­ташований за ста­діо­ном «Ювілей­ний»? Адже зов­ні він виглядає ціл­ком готовим до екс­плу­а­тації.
- Від­криття нового ДНЗ №5 «Ка­пітош­ка» пла­нується на початок нового навча­льного року. За­раз завозиться тех­нологіч­не облад­нан­ня. Хоч і повільно, але справа зру­шилась із міс­ця.

- Чи відомо, що буде на міс­ці Стан­ції еко­логонатураліс­тич­ного центру, що в Бу­чі? Хо­дять чут­ки, що при­міщен­ня мають намір про­дати чи зда­ти в оре­н­ду?
- У 2007 році навча­льні закла­ди, які територіа­льно зна­ходилися у Бу­чі, були передані у комунальну вла­с­ність нашого міс­та. Що­до еко­логонатураліс­тич­ного центру та між­шкільного навча­льнокур­сового ком­бінату, які територіа­льно зна­ходяться в Бу­чі, тоді Ір­пін­ською міською радою було при­йнято рішен­ня залишити у комунальній вла­с­нос­ті міс­та Ір­пеня. Го­ворилося про те, що учнів ір­пін­ських шкіл будуть під­возити на занят­тя до еко­логонатураліс­тич­ного центру, що по вул. Ма­линов­ського. Але на сьо­годні заклад залишається напів­пус­тим, бо дітям з Ір­пеня, Во­р­зеля, Білич незру­ч­но добиратися, а бучан­ські діти не можуть його від­відувати.

На­скільки мені відомо, то, порушуючи цільо­ве при­зна­чен­ня закла­ду, Ір­пін­ською міською радою роз­глядалося питан­ня зда­чі в оре­н­ду одного з при­міщень еко­логонатураліс­тич­ного центру під ста­н­цію тех­ніч­ного обслу­говуван­ня автомобілів.

- У якому ста­ні нині матеріа­льнотех­ніч­на база наших закла­дів освіти?
- Од­ним із основ­них напрям­ків діяльнос­ті від­ділу освіти та Бу­чан­ської міської ради є питан­ня оно­в­лен­ня матеріа­льнотех­ніч­ної бази усіх закла­дів освіти міс­та. Ма­теріа­льнотех­ніч­на база шкіл і садоч­ків не понов­лювалася роками. Ли­ше починаючи з 2007 року, коли закла­ди були передані у комунальну вла­с­ність територіа­льної гро­мади Бу­чі. Так почали закуповуватися в закла­ди меб­лі, ін­вен­тар, тех­ніка. Не­аби­яку допомогу також надають батьки та спо­н­сори. Але коли це не робилося роками, то за три роки закри­ти дане питан­ня важ­ко. Не­зва­жаючи на всі про­бле­ми, пра­цювали і будемо пра­цювати над вирішенням даного питання.

- Що нового вар­то чекати учням у новому навча­льному році? Чи будуть якісь нововве­ден­ня або зміни?
- Пе­ред­бачаються зміни у про­веден­ні зов­ніш­ньо­го незалеж­ного оцінюван­ня, дер­жав­ної під­сум­кової ате­с­тації (до речі, в обговорен­ні про­е­к­ту нового По­ложен­ня про ДПА, яке про­водило Мініс­тер­с­т­во освіти і нау­ки Укра­їни 29 лип­ня 2009 року, бра­ли участь наші колеги – засту­п­ники дирек­торів шкіл).
На завершення хочу сказати, що ми всі пра­г­немо того, щоб кожен насту­п­ний навча­льний рік був кра­щим за попередній, щоб учням, вихован­цям, батькам зав­жди хотілося йти до шко­ли, садоч­ка, а педагоги ніколи не роз­чаровувалися в обраному про­фесій­ному шляху.
газета: №30 "Бучанські новини" від 31 липня 2009р.
Люд­мила Глад­ська
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.