» » » Одне озеро. Два інвестора. Нуль оздоровчих центрів...

Одне озеро. Два інвестора. Нуль оздоровчих центрів...

Облагородження однієї з найкрасивіших частин Бучі, а саме озера на Склозаводській – завдання, яке міська рада взяла на себе вже давно. Ідея набережної, цивілізованого пляжу, аквапарку прийшлася до душі багатьом бучанцям. Час іде, а задум так і залишається лише ідеєю. За коментарями йдемо до бучанського головного архітектора Валентини ТКАЧЕНКО:

- Ва­лен­тино Григорів­но, про­яс­ніть ситуа­цію з озе­ром на Скло­завод­ській. Вже кілька років ми чуємо про ін­вес­тора, який будуватиме аквацентр від­почин­ку та набереж­ну вздовж вулиці Кірова, але, окрім роз­мов, нічого не вид­но і не чут­но.
- Свого часу до нас зве­р­нулося під­при­єм­с­т­во «Са­м­бусак» про виділен­ня їм в аре­н­ду земельної ділян­ки біля озе­ра на вулиці Кірова. За­гальна пло­ща озе­ра, разом з при­лег­лою територією – близько 16 га. У зве­р­нен­ні від «Са­м­бусак» йшлося про ділян­ку на пів­ніч­ній сто­роні водойми для будів­ниц­т­ва оздоров­чого центру. Зважаючи на те, що будів­ниц­т­во у при­береж­ній зоні заборонено, дозво­лено лише будів­ниц­т­во ліній­них спо­руд та спо­руд, що сто­суються обслу­говуван­ня водойми (яхтклу­би, пляжі тощо), ми й у при­йнятому на сесії рішен­ні про виділен­ня земельної ділян­ки вка­зували, що запла­нований оздоров­чий центр повинен мати вод­ний харак­тер. Ми надали їм мож­ливість виконувати попередні роботи по пів­ніч­ній час­тині берега та без­посеред­ньо самого озе­ра. А як соціа­льне наван­тажен­ня, вони мали взяти участь у створен­ні набереж­ної зі сто­рони вулиці Кірова.


От­же, в пер­шу чер­гу «Са­м­бусак» повинен був роз­робити про­ект набереж­ної. Прое­к­т­на про­позиція від них надій­ш­ла, потім вона роз­глядалася на облас­ній міс­тобудів­ній нараді, там було зроблено ряд заува­жень. Проект забра­ли на доопрацюван­ня.
На жаль сьо­годні питан­ня фак­тич­но висить у повіт­рі. «Са­м­бусак» зник й ін­фор­мації про подальші їх­ні дії ми не маємо. Мо­ж­ливо, при­чиною ста­ла кри­за, може, ще які обста­вини були. Нас про це не повід­омляли.

За­галом, наша, так би мовити, спів­пра­ця три­ває кілька років. Ці сто­сун­ки зайшли у глу­хий кут ще на ста­дії перед­про­е­к­т­ної під­готов­ки, як набереж­ної, так і самого оздоров­чого ком­пле­к­су. Більше того, не виконано й соціа­льне зобов'язан­ня, дольо­ва участь цьо­го під­при­єм­с­т­ва в роз­вит­ку соціа­льної ін­фра­струк­тури міс­та у гро­шовому еквівален­ті складає бли­зько 5 млн. грн. Всі умо­ви про­писані в рішен­ні сесії Бу­чан­ської міської ради, усе було погодже­но з ін­вес­тором, але…

- Як ми зна­ємо, до міської ради зве­р­нулося ще одне під­при­єм­с­т­во, яке хотіло б «взяти» озе­ро на Скло­завод­ській в аре­н­ду.
- Так, сьогод­ні маємо зве­р­нен­ня ще від одного ін­вес­тора – україн­ськосло­вацького ТОВ «Те­лур». Їх­нє зве­р­нен­ня сто­сується ост­рова (пло­щею 2 га) на тому ж озе­рі для створен­ня аквапар­ку. Во­ни вка­зують, що можуть вклас­ти у даний про­ект близько 35 млн. грн. Ми не можемо наразі говорити багато це чи мало, це покажуть кош­торис­ні роз­рахун­ки, як­що ми дій­демо з ними до тієї ста­дії. По­ки до їх­ньої про­позиції у нас теж є заува­жен­ня. Як­що ж так ста­неться, і ми спів­пра­цюватимемо з ТОВ «Те­лур», то вимоги від міської ради щодо соціа­льного наван­тажен­ня будуть такими ж, як і до «Са­м­бусак».

- Як реа­гує міська рада на невиконан­ня її рішен­ня під­при­єм­с­т­вом «Са­м­бусак»?
- На минулій сесії Бу­чан­ської міської ради роз­глядалося питан­ня створен­ня оздоров­чого ком­пле­к­су на озе­рі по вулиці Кірова та те, що «Са­м­бусак» не пра­цює. Те­пер предста­в­ники цьо­го під­при­єм­с­т­ва викли­катимуться на земельну комісію, їх запро­сять на засідан­ня депутат­ських комісій, при­йдеть­ся при­йти і на насту­п­ну сесію. З ними буде кон­к­рет­на роз­мова – або вони про­дов­жують з нами спів­пра­цю і виконують свої зобов'язан­ня, або звільняють земельну ділян­ку, а ми під­шукуємо ін­шого ін­вес­тора.

- А чи мож­на про­вес­ти, мож­ливо, кон­курс між цими дво­ма під­при­єм­с­т­вами?
- Ми маємо два паралельні зве­р­нен­ня від двох під­при­ємств. Але, як вид­но з вищеска­заного, тут не йдеть­ся про будьякий кон­курс між ними. За­кон зво­рот­ної дії не має. Зе­мельна ділян­ка вже виділена. Ін­ша справа, що «Са­м­бусак» не виконує зобов'язан­ня. Всі тер­міни ними порушено, але ми можемо їх лише попередити про ска­суван­ня при­йнятих раніше рішень, через те, що не ведеться робота.

- А яка від­повідальність накла­дається за невиконан­ня рішен­ня, можуть вжи­ватися якісь штраф­ні сан­к­ції?
- На жаль, ні. Рішен­нями міської ради це не перед­бачено. По­діб­на від­повідальність настає при укладан­ні договору. За невиконан­ня рішен­ня може бути лише його ска­суван­ня. Тобто міська рада повинна вча­с­но зре­а­гувати на те, що не про­водиться робота по виконан­ню рішен­ня сесії, і при­зупинити його дію. За законом ми повинні спо­чат­ку попередити ін­вес­тора, а потім мож­на вжи­вати більш радикальних заходів. Ми розуміємо, що під­при­єм­с­т­вом вже витра­чені немалі кош­ти – перед­про­е­к­т­на про­позиція, топогра­фіч­на зйо­м­ка тощо. Але іс­нують тер­міни, умо­ви виконан­ня рішен­ня, і вони повинні виконуватися вча­с­но.

- То «Са­м­бусак», мож­ливо, мав би попередити міську раду про свої негараз­ди чи про­бле­ми?
- А як же! Ба­гато під­при­ємств, коли бачать, що вони не вкладаються в часові рам­ки, перед­бачені рішен­нями ради, попереджа­ють про свої форсмажори і ми йде­мо їм на зустріч. Ми зав­жди висту­паємо за діа­лог. В даному випад­ку з «Са­м­бусаком», пла­нувалася наче б то сер­йоз­на спів­пра­ця, вони зро­били топогра­фіч­ну зйо­м­ку, яка немало кош­тує… Втім зго­дом десь зни­к­ли, і ми про них нічого не зна­ємо.

- Яким чином пла­нується сусід­с­т­во з гараж­ним коо­перативом, який роз­ташований вздовж одного з берегів озе­ра?
- Про це була роз­мова лише з ін­вес­тором, який з'яв­и­в­ся піз­ніше – ТОВ «Те­лур». Ми дій­ш­ли зго­ди, що, напев­но, було б дореч­ним: будів­ниц­т­во набереж­ної вздовж всього озе­ра із зеленою ого­рожею від гаражів. Там мож­на було б і про­гулятися, і, з точ­ки зору без­пеки, міг би про­їхати спе­ц­т­ран­с­порт – шви­д­ка допомога чи пожеж­на машина. Зносити їх, щоб вони не псу­вали навко­лиш­ній кра­євид, ніхто не буде.

Вік­тор Бо­н­дарен­ко
газета: №29 "Бучанські новини" від 24 липня 2009р.
Коментарів: 3
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
grey

OFFline

  • grey (43)
  • Користувачі
  • 24 липня 2009 09:09
Помимо всего прочего, нужно бывший глиняный карьер, который сейчас называется "озеро в Буче", огородить 3-х метровым забором. Иначе водилы буду продолжать сливать отработку, а местные жители выбрасывать мусор в воду. И фейс контроль поставить. А то приедет какое-то быдло, нагадит костров напалит, ничего за собой не уберет и уедет. Так что б в следующий раз таких "отдыхающих" можно было узнать в лицо. Вобщем 35 млн. гривен не хватит, что б сделать хорошо. За эту сумму сделают как обычно. ((

0
Їжачок

OFFline

  • Їжачок (9)
  • Місцевий
  • 24 липня 2009 09:34
"Самбусаю" , "Телур"++++++"Червонннннн
ная Русь" -бла бла бла бла бла бла.....

0
mirocka_pravda

OFFline

интересно кто стоит за этими канторками. Раньше это был Криворог

0