» » » Лист до редакції: «Ми по­то­па­є­мо в ба­г­ню­ці!»

Лист до редакції: «Ми по­то­па­є­мо в ба­г­ню­ці!»

Ша­но­в­на ре­да­к­ція!

До ва­шої га­зе­ти зве­р­та­ють­ся жи­те­лі ву­ли­ці Що­р­са і Ко­тов­сь­ко­го (мі­к­ро­ра­йон Ме­ль­ни­ки). Ми не­од­но­ра­зо­во зве­р­та­ли­ся до де­пу­та­та по на­шо­му ви­бо­р­чо­му окру­гу В. М. Сві­т­ли­ць­ко­го, до ке­рі­в­ни­ц­т­ва се­ли­щ­ної, а те­пер вже Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди з при­во­ду об­ла­ш­ту­ван­ня до­ро­ги на на­ших ву­ли­цях. Ко­жен рік пи­ше­мо за­яви (остан­ня бу­ла від 23.09.08 р.) в яких про­си­мо зро­би­ти до­ро­гу, але від­по­ві­ді так і не бу­ло.

На ву­ли­цях у нас ба­г­ню­ка, ка­лю­жі, ями, прой­ти не­мо­ж­ли­во. Щоб дій­ти до зу­пи­н­ки ав­то­бу­са, одя­га­є­мо на но­ги, до ко­лін, ве­ли­кі па­ке­ти для сміт­тя. А як­що тре­ба ви­кли­ка­ти ма­ши­ну шви­д­кої до­по­мо­ги, то во­на не змо­же за­їха­ти до хво­ро­го.

Але на про­ти­ле­ж­но­му бо­ці, де роз­та­шо­ва­ний те­ні­с­ний клуб «Ка­м­па», ду­же га­р­но зроб­ле­но: до­ро­га за­а­с­фа­ль­то­ва­на, ство­ре­ні всі умо­ви, щоб бу­ло до­б­ре їз­ди­ти на до­ро­гих ав­то­мо­бі­лях. А ми на­віть не мо­же­мо хо­ди­ти по но­р­ма­ль­них ву­ли­цях, по­то­па­є­мо в ба­г­ню­ці.
Се­ред жи­те­лів у нас ба­га­то ста­ре­нь­ких лю­дей, ді­тей, є ін­ва­лі­ди І і ІІ груп, ін­ва­лі­ди ЧА­ЕС, уча­с­ни­ки вій­ни.

Про­си­мо ва­шої до­по­мо­ги!
Жи­те­лі ву­лиць Що­р­са і Ко­со­всь­ко­го.За ко­мен­та­рем з цьо­го при­во­ду ми зве­р­ну­ли­ся до де­пу­та­та Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди по ви­бо­р­чо­му окру­гу № 18 Ва­си­ля Сві­т­ли­ць­ко­го.
- На ву­ли­ці Ко­тов­сь­ко­го та про­ву­л­ку Що­р­са дій­с­но за­раз від­су­т­нє ас­фа­ль­т­не по­крит­тя, не об­ла­ш­то­ва­на про­їж­джа ча­с­ти­на, від­су­т­ні тро­ту­а­р­ні до­рі­ж­ки. Три ро­ки то­му в та­ко­му ста­ні бу­ли ву­ли­ці Ка­лі­ні­на, про­ву­лок Ка­лі­ні­на. При­чи­на в то­му, що во­до­по­ста­ча­ль­ні ме­ре­жі по вул. Ко­тов­сь­ко­го та Що­р­са зна­хо­ди­ли­ся і, на жаль, за­раз пе­ре­бу­ва­ли в ава­рій­но­му ста­ні.

По вул. Ка­лі­ні­на ви­ко­на­ли ро­бо­ти по за­мі­ні во­до­про­ві­д­них ме­реж. Тру­би на це при­дба­ла Бу­чан­сь­ка мі­сь­ка ра­да і про­бле­ми за­кін­чи­ли­ся.
У ми­ну­ло­му 2008 ро­ці я зве­р­та­в­ся до за­сту­п­ни­ка Бу­чан­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ви з тим, що да­ні ву­ли­ці по­трі­б­но впо­ря­д­ку­ва­ти. Пи­тан­ня роз­гля­ну­ли і при­йн­я­ли рі­шен­ня за­мі­ни­ти ава­рій­ні ді­ля­н­ки ме­реж, а по­тім уже зро­би­ти до­ро­ж­нє по­крит­тя, яке б і від­по­ві­да­ло всім ви­мо­гам.

На­ра­зі Бу­чан­сь­ка мі­сь­ка ра­да за­ку­пи­ла від­по­ві­д­ні тру­би. Ми з під­при­єм­с­т­вом ЗАТ «Ме­лі­о­ра­тор» бу­де­мо ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ти по бу­ді­в­ни­ц­т­ву ме­реж. Роз­по­ч­нуть­ся во­ни в бе­ре­з­ні-­кві­т­ні по­то­ч­но­го ро­ку. У будь-­яко­му ви­па­д­ку в 2009 ро­ці ву­ли­цю Ко­тов­сь­ко­го і про­ву­лок Що­р­са бу­де за­а­с­фа­ль­то­ва­но. І я, як де­пу­тат ви­бо­р­чо­го окру­гу №18, го­ло­вний ін­же­нер ЗАТ «Ме­лі­о­ра­тор» бу­ду спри­я­ти то­му, щоб ро­бо­ти бу­ли ви­ко­на­ні вча­с­но і які­с­но.

Аби тро­хи по­кра­щи­ти си­ту­а­цію, ми з під­при­єм­с­т­вом по пе­ре­ро­б­ці вто­р­си­ро­ви­ни «Ра­да» ве­ли роз­мо­ву про те, аби ви­сте­ли­ти до­ро­гу по­дрі­б­не­ни­ми бу­ді­ве­ль­ни­ми від­хо­да­ми (би­та це­г­ла, за­лі­зо­бе­тон, ще­б­не­во-­пі­ща­на су­міш) і та­ким чи­ном її об­ла­ш­ту­ва­ти. Це бу­де зроб­ле­но най­бли­ж­чим ча­сом.
газета: №6 "Бучанські новини" від 13 лютого 2009р.
Коментарів: 1
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
Shaytan

OFFline

  • Shaytan (55)
  • Місцевий
  • 24 лютого 2009 21:06
я на учебу в кульках хожу=))))))))))))))))))

0