» » » » Розпочався міський фестиваль волейболу

Розпочався міський фестиваль волейболу

7 лю­то­го у ди­тя­чо-­юна­ць­кій спор­ти­в­ній шко­лі м.І­р­пінь розпочався фе­с­ти­валь во­лей­бо­лу, який три­ва­ти­ме про­тя­гом мі­ся­ця.
Роз­по­ча­ло­ся дій­с­т­во з па­ра­ду ко­ман­д-­уча­с­ниць. Від­крив фе­с­ти­валь ди­ре­к­тор ДЮСШ Во­ло­ди­мир Та­ра­сов. З ві­та­ль­ни­ми сло­ва­ми ви­сту­пи­ли мі­сь­кий го­ло­ва Олег Бо­н­дар, ке­рі­в­ник фі­з­ку­ль­ту­р­но­го то­ва­ри­с­т­ва «Спа­р­так» у Ки­їв­сь­кій об­ла­с­ті Ми­ко­ла Жи­р­ний.

Спор­ти­в­на про­гра­ма ду­же на­си­че­на: пе­р­шість се­ред юна­ків, від­кри­тий ре­гі­о­на­ль­ний ту­р­нір се­ред ве­те­ра­нів, Все­ук­ра­їн­сь­кі зма­ган­ня се­ред чо­ло­ві­чих ко­манд то­ва­ри­с­т­ва «Спа­р­так», зма­ган­ня се­ред груп по­ча­т­ко­вої під­го­то­в­ки до Дня за­хи­с­ни­ка Ві­т­чи­з­ни, ма­т­че­ві зу­стрі­чі збі­р­них сі­мей та тре­не­рів «Во­лей­бо­ль­ні ди­на­с­ті­ї» та уч­нів від­ді­лен­ня во­лей­бо­лу «ді­в­ча­та» - «хло­п­ці», мі­сь­кий від­кри­тий ту­р­нір се­ред ді­в­чат 1992 - 1993 рр. на «Ку­бок ме­ра», зу­стріч уч­нів ДЮСШ з уча­с­ни­ком Па­ра­о­лі­м­пій­сь­ких ігор з во­лей­бо­лу Пе­т­ром Ос­т­рин­сь­ким.

Пе­т­ро Ос­т­рин­сь­кий, зо­к­ре­ма, від­зна­чив: «Шко­ла від­кри­та для ма­со­вих за­хо­дів пі­с­ля ре­мо­н­ту і ре­ко­н­с­т­ру­к­ції; га­р­ні роз­дя­га­ль­ні, осві­т­лен­ня за­ли. У про­с­то­ро­му фойє те­пер є мо­ж­ли­вість об­ла­ш­ту­ва­ти му­зей. Ста­ло за­ти­ш­ні­ше і па­ра­д­ні­ше. Ба­жаю уча­с­ни­кам зма­гань ус­пі­хів, до­ро­с­ти до олім­пій­сь­ких ви­сот!».

Го­ло­ва пра­в­лін­ня стра­хо­вої ком­па­нії «Пуск і ета­лон» Єв­ген Бре­дун по­від­омив: «Вбо­лі­ва­ю­чи за роз­ви­ток ди­тя­чо­го і юна­ць­ко­го во­лей­бо­лу, ком­па­нія при­зна­чи­ла ко­ж­но­му уча­с­ни­ко­ві сер­ти­фі­кат стра­ху­ван­ня на 5 ти­сяч до­ла­рів».

Пе­ред уча­с­ни­ка­ми зма­гань ви­сту­пи­ли: ко­ле­к­тив шко­ли «брейк да­н­су», уча­с­ни­ки шко­ли «Схі­д­но­го тан­цю», спор­ти­в­но-­ес­т­ра­д­но­го тан­цю «Lardi de la dance» під ке­рі­в­ни­ц­т­вом Ві­о­ле­ти Кре­мен­чук.

Пра­во під­ня­ти пра­пор зма­гань бу­ло на­да­но Єв­ге­ну Бре­ду­ну, який 25 ро­ків то­му у цій са­мій за­лі грав у во­лей­бол.
Пе­р­шим в про­гра­мі фе­с­ти­ва­лю був во­лей­бо­ль­ний ат­ра­к­ці­он на май­с­те­р­ність по­да­чі м’я­ча. При­зи за­без­пе­чи­ла Ір­пін­сь­ка мі­сь­ка ор­га­ні­за­ція Укра­ї­н­сь­кої на­род­ної пар­тії в осо­бі де­пу­та­та мі­сь­кої ра­ди Ві­к­то­ра Гу­рі­на.

А да­лі від­бу­ла­ся від­кри­та пе­р­шість Ір­пін­сь­кої ДЮСШ се­ред юна­ків 1996-1997 ро­ків на­ро­джен­ня. Пе­ре­мо­ж­цем ста­ла ко­ман­да з Ки­є­ва. Про­ко­ме­н­ту­ва­ти ре­зуль­тат по­про­сив тре­не­ра В’я­че­сла­ва Та­р­нав­сь­ко­го: «Ре­зу­ль­тат зу­стрі­чі був про­гно­зо­ва­ним. Ко­ман­да з Ки­є­ва і ста­р­ша за ві­ком, і більш до­сві­д­че­на. На ме­не осо­би­с­то спра­ви­ла вра­жен­ня гра Во­ло­ді Ду­гі­на і Оле­к­са­н­д­ра Вла­се­н­ка».

У не­ді­лю роз­по­ча­в­ся від­кри­тий ре­гі­о­на­ль­ний ту­р­нір се­ред ве­те­ра­нів, ви­пу­с­к­ни­ків шко­ли на ку­бок тре­не­ра Гри­го­рія Сла­вин­сь­ко­го. Ку­бок за­сно­ва­ний на честь на­шо­го зе­м­ля­ка, який ни­ні жи­ве у США. Ді­з­на­в­шись про за­сну­ван­ня ту­р­ні­ру на йо­го честь, Гри­го­рій Ми­хай­ло­вич пе­ре­дав ку­бок, який став пе­ре­хі­д­ним.

У ту­р­ні­рі бе­руть участь: ко­ман­да ДЮСШ ві­ком 1993-1994 ро­ку на­ро­джен­ня, «Ви­пу­с­к­ни­ки ДЮСШ», у скла­ді яких Ігор Ми­хай­ли­шин, за­сту­п­ник мі­сь­ко­го го­ло­ви, Юрій Єфі­мук, ма­са­жист шко­ли, ко­ман­да м. Бу­чі, Укра­ї­н­сь­ко­го гу­ма­ні­та­р­но­го ін­сти­ту­ту з Лі­со­вої Бу­чі, Ір­пін­сь­ко­го еко­но­мі­ч­но­го ко­ле­джу, «Зі­р­ка».

На­сту­п­ні іг­ри від­бу­дуть­ся 14 і 15 лю­то­го. По­ч. - 11. 00.


Опубліковано в газеті №7 "Ірпінський Вісник" від 13 лютого 2009р.
Олег Мно­жин­сь­кий
  0
Коментарів: 0
Додати коментар