» » » Інтерв`ю з бучанським міським головою Анатоліем Федоруком

Інтерв`ю з бучанським міським головою Анатоліем Федоруком

"За­бо­р­го­ва­но­с­ті по зар­пла­ті та со­ці­а­ль­ним ви­пла­там у Бу­чі не бу­де"

За­ве­р­шу­єть­ся 2008 рік. Він був до­сить на­пру­же­ним в усіх сфе­рах жит­тє­ді­я­ль­но­с­ті кра­ї­ни – со­ці­а­ль­ній, еко­но­мі­ч­ній, по­лі­тич­ній. Еко­но­мі­ч­на кри­за, про яку сьо­го­дні всі го­во­рять, то­р­к­ну­ла­ся ко­ж­но­го на­се­ле­но­го пун­к­ту Укра­ї­ни – зу­пи­ни­ло­ся бу­ді­в­ни­ц­т­во, не­до­фі­на­н­со­ву­ють­ся га­лу­зі, ба­н­к­ру­ту­ють під­при­єм­с­т­ва. По­са­до­в­ці всіх рі­в­нів під­во­дять під­су­м­ки і на­ма­га­ють­ся ско­ре­гу­ва­ти план дій у на­сту­п­но­му ро­ці.

Про те, як за­га­ль­но­де­р­жа­в­на си­ту­а­ція впли­ну­ла на жит­тя те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди Бу­чі, які здо­бу­т­ки ма­є­мо за рік та на що спо­ді­ва­ти­ся в 2009-му, роз­по­ві­дає Бу­чан­сь­кий мі­сь­кий го­ло­ва Ана­то­лій Фе­до­рук.

- Ана­то­лію Пе­т­ро­ви­чу, на Ва­шу ду­м­ку, в чо­му при­чи­на еко­но­мі­ч­них про­блем дер­жа­ви та чи дій­с­но во­ни ма­ти­муть се­р­йо­з­ні на­с­лід­ки?
- Не­що­да­в­но мій зна­йо­мий по­ве­р­ну­в­ся з Бі­ло­ру­сії і роз­по­вів, що там є офі­цій­ний указ Пре­зи­де­н­та Лу­ка­ше­н­ка про за­бо­ро­ну на­віть вжи­ва­ти те­р­мін «е­ко­но­мі­ч­на кри­за». А во­на дій­с­но є. Хо­ча на­ші по­лі­ти­ки спо­ча­т­ку хи­зу­ва­ли­ся, що скрізь кри­за, а в Укра­ї­ні – ста­бі­ль­ність. То, ма­буть, на­кли­ка­ли і на на­шу дер­жа­ву бі­ду (це, зві­с­но, жарт).

Чо­му все ж та­ки ви­ни­к­ла еко­но­мі­ч­на кри­за в Укра­ї­ні? Моє осо­би­с­те при­пу­щен­ня – її при­чи­на по­ля­гає у втру­чан­ні вла­ди в еко­но­мі­ч­ні ри­н­ко­ві про­це­си, або не­ба­жан­ня ви­пу­с­ти­ти з ру­ч­но­го ке­ру­ван­ня еко­но­мі­ч­ні та фі­нан­со­ві ва­же­лі, які б да­ли мо­ж­ли­вість дій­с­но за­пра­цю­ва­ти фі­нан­со­во­му та еко­но­мі­ч­но­му ри­н­кам на те­ри­то­рії на­шої дер­жа­ви.

Ми па­м’я­та­є­мо ті пе­рі­оди, ко­ли ви­рі­ши­ли «по­г­ра­ти­ся» на ку­р­сі до­ла­ру, спів­від­но­шен­ні гри­в­ні до іно­зе­м­ної ва­лю­ти. Але в цьо­му ро­ці си­ту­а­ція ви­йш­ла з-під ко­н­т­ро­лю. Все це спів­па­ло з тим дис­ба­ла­н­сом, який іс­нує в на­шій еко­но­мі­ці, як на вну­т­рі­ш­ньо­му, так і на зо­в­ні­ш­ньо­му ри­н­ку. Як на­слі­док – кри­за. На­шим по­лі­ти­кам ва­р­то пе­рі­оди­ч­но сі­да­ти за пар­ту (то­му що по­са­ди роз­да­ють за по­лі­тич­ним прин­ци­пом) і за­про­шу­ва­ти спе­ці­а­лі­с­тів, на­у­ко­вців, про­фе­су­ру для то­го, щоб їм про­во­ди­ли лі­к­без. Не по­трі­б­но ви­га­ду­ва­ти щось но­ве і кри­ча­ти на всю Укра­ї­ну, що за­вдя­ки цьо­му бу­де зроб­ле­но еко­но­мі­ч­ний про­рив. Слід до­три­му­ва­ти­ся іс­тин, які вже да­в­но бу­ли за­ді­я­ні і ефе­к­ти­в­но пра­цю­ва­ли. То­ді в Укра­ї­ні бу­де ста­бі­ль­ність.

- На­скі­ль­ки еко­но­мі­ч­на кри­за то­р­к­ну­ла­ся жит­тя на­шо­го мі­с­та? Чи при­зве­дуть фі­нан­со­ві тру­д­но­щі до яки­хось ра­ди­ка­ль­них змін?
- Ва­р­то за­зна­чи­ти, що рік був ба­га­тим на ре­а­лі­за­цію рі­з­них про­е­к­тів, які ус­пі­ш­но ре­а­лі­зо­ву­ю­ть­ся. Але по за­ве­р­шен­ню бю­дже­т­но­го ро­ку, все ж та­ки по­ча­ли від­чу­ва­ти брак ко­ш­тів. Хо­ча на па­пе­рі – все га­р­но: є зо­бо­в’я­зан­ня, до­го­ві­р­ні від­но­си­ни, га­ра­н­тій­ні ли­с­ти, але в пи­тан­ні над­хо­джень фі­нан­со­во­го ре­сур­су ма­є­мо про­бле­ми. Фа­к­ти­ч­но впе­р­ше за п’ять бю­дже­т­них ро­ків бу­де­мо за­ве­р­шу­ва­ти рік не ма­ю­чи за­па­су фі­нан­со­во­го ре­сур­су на на­сту­п­ний (так зва­но­го пе­ре­хі­д­но­го за­ли­ш­ку). Зви­чай­но, за­бо­р­го­ва­но­с­ті по зар­пла­там, со­ці­а­ль­ним ви­пла­там у на­шо­му мі­с­ті не бу­де. Хо­ча і є ре­ко­ме­н­да­ції об­ме­жи­ти ви­пла­ти не­га­ра­н­то­ва­них дер­жа­вою пільг, до­плат то­що. Але ми всі про­гра­ми мі­с­це­во­го зна­чен­ня, зо­бо­в’я­зан­ня, які взя­ли на се­бе пе­ред те­ри­то­рі­а­ль­ною гро­ма­дою, ви­ко­на­є­мо і про­фі­на­н­су­є­мо. Осо­б­ли­во це сто­су­єть­ся ви­плат пе­да­го­гам, мо­ло­д­шо­му пе­р­со­на­лу, за­охо­чен­ня до про­фе­сій­них свят. Ми ро­зу­мі­є­мо, що при тих мі­зе­р­них зар­пла­тах, які за­раз ні­чо­го не ва­р­ті (адже ці­ни зро­с­ли в де­кі­ль­ка ра­зів), по­трі­б­но під­три­му­ва­ти лю­дей.

- Пла­ну­є­те яки­мось чи­ном за­лу­ча­ти до­да­т­ко­вий фі­нан­со­вий ре­сурс до мі­сь­ко­го бю­дже­ту?
- За­раз чле­ни ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту, мі­сь­ка ра­да в ці­ло­му пра­цю­ють над тим, аби зро­би­ти се­р­йо­з­ний ана­ліз що­до су­б’єк­тів під­при­єм­ни­ць­кої ді­я­ль­но­с­ті, під­при­ємств, які пра­цю­ють на те­ри­то­рії на­шо­го мі­с­та, а по­да­т­ки спла­чу­ють за мі­с­цем ре­єст­ра­ці­ї. Хо­четь­ся, щоб під­при­єм­ці са­мі при­йн­я­ли рі­шен­ня і пе­ре­ре­є­с­т­ру­ва­ли­ся у Бу­чі, щоб бю­джет на 2009 рік скла­да­в­ся з ура­ху­ван­ням по­да­т­ків від під­при­єм­ни­ць­кої ді­я­ль­но­с­ті.

- Як бу­чан­сь­кі під­при­єм­с­т­ва пе­ре­жи­ва­ють скла­д­ні ча­си? Чи не до­ве­деть­ся най­бли­ж­чим ча­сом по­чу­ти про за­крит­тя по­ту­ж­них, в пла­ні ви­ро­б­ни­ц­т­ва, фірм?
- Про­бле­ми є на ко­ж­но­му з під­при­ємств – ве­ли­ке во­но чи ма­ле. Не мо­ж­на го­во­ри­ти, що еко­но­мі­ч­на кри­за – це якась епі­де­мі­я. Все до­сить ін­ди­ві­ду­а­ль­но. Як­що ді­я­ль­ність під­при­єм­с­т­ва бу­ла по­в’я­за­на з кре­ди­т­ним ре­сур­сом, їх­ня про­ду­к­ція бу­ла на­ці­ле­на на гро­шо­вий ек­ві­ва­лент в іно­зе­м­ній ва­лю­ті, то, зви­чай­но, ви­ни­ка­ють пе­в­ні кри­зо­ві яви­ща. Сьо­го­дні дій­с­но бі­ль­шість під­при­ємств об­ме­жу­ють ре­жим ро­бо­ти, ро­б­лять пе­в­ні кро­ки що­до оп­ти­мі­за­ції ка­д­рів. Зви­чай­но, це спри­чи­няє до­да­т­ко­ве со­ці­а­ль­не на­пру­жен­ня. Але по­ки що си­ту­а­ція в на­шо­му мі­с­ті що­до про­явів кри­зи є бі­льш-­менш ко­н­т­ро­льо­ва­ною, ста­бі­ль­но­ю.

- Чи вда­ло­ся ви­ко­на­ти всі за­ду­ми, які пла­ну­ва­ли ре­а­лі­зу­ва­ти в по­то­ч­но­му ро­ці?
- Так, але не в по­в­но­му об’­ємі. Бу­ло за­пла­но­ва­но від­кри­ти ни­з­ку під­роз­ді­лів дер­жа­в­них стру­к­тур у Бу­чі. Пе­ред­ба­ча­ло­ся, що до кі­н­ця 2008 ро­ку у нас бу­де свій бу­де суд, пе­н­сій­ний фонд, то­що. Прак­ти­ч­но на 70-80 від­со­т­ків усі ці під­роз­ді­ли ство­ре­ні – є від­по­ві­д­ні на­ка­зи Мі­ні­с­терств, ві­дом­ств. Ми ви­зна­чи­ли­ся з при­мі­щен­ня­ми. Але по­вні­с­тю за­ве­р­ши­ти ка­пі­та­ль­ні ре­мо­н­ти (з на­шо­го бо­ку), тех­ні­ч­не і ка­д­ро­ве за­без­пе­чен­ня (з бо­ку під­роз­ді­лів) – не вда­ло­ся. Але ще є час і всі пла­ни обо­в’я­з­ко­во бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні.

- У 2008 ро­ці бю­джет Бу­чі був со­ці­а­ль­но спря­мо­ва­ним. Яким він бу­де у но­во­му ро­ці?
- Будь-­який бю­джет, осо­б­ли­во ни­зо­вої лан­ки – ра­йо­ну, мі­с­та, се­ли­ща або се­ла, є со­ці­а­ль­но спря­мо­ва­ним. Адже 80 від­со­т­ків від ньо­го – це ви­пла­та за­ро­бі­т­ної пла­ти і со­ці­а­ль­них пільг. Це та дис­про­по­р­ція, про яку весь час го­во­рять і на якій го­с­т­ро ак­це­н­ту­ють ува­гу ор­га­ни мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня. Про ва­ж­ли­вість пи­тан­ня, на­ші по­лі­ти­ки по­чи­на­ють зга­ду­ва­ти на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів, ко­ли їм по­трі­б­на під­три­м­ка ви­бо­р­чо­го еле­к­то­ра­ту. Але по­тім, чо­мусь, за­бу­ва­ють. Не ду­маю, що бю­джет на­сту­п­но­го ро­ку ка­р­ди­на­ль­но змі­нить свої пріо­ри­те­ти. Він та­кож бу­де со­ці­а­ль­но орі­є­н­то­ва­ним, як в дер­жа­ві, так і в нас. Вер­хо­в­на Ра­да до кі­н­ця ро­ку по­ви­нна за­тве­р­ди­ти бю­джет, але шви­д­ше за все, рі­шен­ня бу­де при­йн­я­то по­спі­хом, бо ні­хто йо­го сут­тє­во не пла­ну­вав. Яко­гось осо­б­ли­во­го пе­ре­роз­по­ді­лу в до­хо­д­ній ча­с­ти­ні не бу­де, тож ми ма­ти­ме­мо ту си­ту­а­цію, яка є ни­ні.

Але чо­мусь зда­єть­ся, що да­ний бю­джет бу­де ще гі­р­шим у пла­ні ви­ко­нан­ня до­хо­д­ної ча­с­ти­ни, а осо­б­ли­во ви­да­т­ко­вої, ніж по­то­ч­ний. Но­вий бю­дже­т­ний рік по­чнеть­ся при тій са­мій до­хо­д­ній ба­зі, але з ура­ху­ван­ням, що під­при­єм­с­т­ва ско­ро­чу­ють своє ви­ро­б­ни­ц­т­во і, як на­слі­док, зме­н­шу­ють від­ра­ху­ван­ня до бю­дже­ту. Ве­ли­ко­го оп­ти­мі­з­му це не да­є. Та ра­зом із тим, ми по­ви­нні ро­зу­мі­ти, що на­ше мі­с­то має сут­тє­вий по­те­н­ці­ал, який ще не в по­вній мі­рі за­ді­я­ний і роз­кри­тий. При кон­со­лі­до­ва­но­му під­хо­ді, ба­жан­ні пра­цю­ва­ти на ре­зуль­тат бу­дуть по­зи­ти­в­ні зру­шен­ня і в 2009 ро­ці.

- У 2009 ро­ці бу­дуть впро­ва­джу­ва­ти­ся но­ві ідеї що­до роз­ви­т­ку Бу­чі, по­кра­щен­ня її ін­фра­стру­к­ту­ри? Чи зро­би­те ак­цент на пла­но­мі­р­ній ре­а­лі­за­ції по­пе­ре­дніх на­пра­цю­вань?
- Пла­ни і за­ду­ми зав­жди бу­ли і бу­дуть. Лю­ди­на, яка не хо­че чо­гось до­ся­г­ти – зу­пи­ня­єть­ся у своє­му роз­ви­т­ку. Та­ка си­ту­а­ція не­при­пу­с­ти­ма для на­шої те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди. Та ми по­ви­нні ро­зу­мі­ти, що ре­а­лі­за­ція чо­гось но­во­го не від­бу­ва­єть­ся спо­н­тан­но. Їй пе­ре­дує змі­с­то­в­на ро­бо­та. На­при­клад, щоб по­бу­ду­ва­ти щось ко­ри­с­не, по­трі­б­но ви­ко­на­ти пе­в­ні тех­ні­ч­ні, про­е­к­т­ні ро­бо­ти.

Сьо­го­дні вже є про­е­к­т­на до­ку­ме­н­та­ція по бу­ді­в­ни­ц­т­ву центра­ль­ної мі­сь­кої бі­б­лі­о­те­ки, за­лу уро­чи­с­тих по­дій. За­ве­р­шу­є­мо роз­ро­б­лен­ня про­е­к­ту по зве­ден­ню по­лі­клі­ні­ки (бу­ді­ве­ль­ні ро­бо­ти роз­по­ч­нуть­ся у 2009 ро­ці).

Крім то­го, ба­га­то що за­ле­жить від ті­єї си­ту­а­ції, в якій пе­ре­бу­ва­ти­муть на­ші го­ло­вні пар­т­не­ри – «Ки­ї­в­мі­сь­к­буд», ЖК «О­бо­лонь», «При­ва­т­буд», «У­к­р­жи­т­ло­ко­м­п­лекс» - за­бу­до­в­ни­ки, які ма­ють пе­в­ні зо­бо­в’я­зан­ня пе­ред те­ри­то­рі­а­ль­ною гро­ма­до­ю.
Та­кож у на­сту­п­но­му ро­ці пла­ну­є­мо ра­зом із Пі­в­ден­но­-за­хі­д­ною за­лі­з­ни­цею про­ве­с­ти ни­з­ку за­хо­дів що­до до­в­го­очі­ку­ва­но­го впо­ря­д­ку­ван­ня пла­т­форм ста­н­цій «Бу­ча», Скло­за­вод­сь­кої, «Лі­со­вої Бу­чі».

У 2009 ро­ці бу­де роз­по­ча­то бу­ді­в­ни­ц­т­во ДНЗ по вул. Центра­ль­ній.
На­ми бу­ло опра­цьо­ва­но чи­ма­ло тех­ні­ч­ної до­ку­ме­н­та­ції по ре­ко­н­с­т­ру­к­ції ко­те­лень, еле­к­т­ро­під­ста­н­цій, бо в цьо­му від­чу­ва­єть­ся по­тре­ба. Тоб­то, є на­пра­цю­ван­ня, які мо­ж­на бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти в 2009 ро­ці.

- Від чо­го за­ле­жа­ти­ме ус­пі­ш­не ви­ко­нан­ня всіх цих за­вдань?
- Зна­ч­ною мі­рою від на­ших пар­т­не­рів, які у ба­га­тьох ас­пе­к­тах за­ле­ж­ні від бю­дже­ту, фі­нан­со­во­го по­ля, що іс­нує в Укра­ї­ні.
Сьо­го­дні ж фі­нан­со­ві уста­но­ви, ба­н­ки не ма­ють тої мо­ж­ли­во­с­ті і, від­по­ві­д­но, не ве­дуть на­ле­ж­ну для цих фі­нан­со­вих стру­к­тур по­лі­ти­ку. Ми не мо­же­мо ско­ри­с­та­ти­ся їх­ні­ми по­слу­га­ми, то­му що або від­со­т­ки не вла­ш­то­ву­ють, або не­має га­ра­н­тії, що ба­н­ки на­да­дуть фі­нан­со­вий ре­сурс для ре­а­лі­за­ції то­го чи ін­шо­го про­е­к­ту.

- Яку роль ві­ді­гра­ва­ти­ме Бу­ча в про­гра­мі бу­ді­в­ни­ц­т­ва кі­ль­це­вої до­ро­ги?
- У на­сту­п­но­му ро­ці ми по­ви­нні роз­по­ча­ти до­ко­рін­но змі­ню­ва­ти ви­гляд на­шої ос­но­в­ної ав­то­ма­гі­с­т­ра­лі – ву­лиць Но­ве Шо­се і Ше­в­че­н­ка. Спі­ль­но зі слу­ж­бою ав­то­мо­бі­ль­них до­ріг Укра­ї­ни ви­ко­ну­є­мо від­по­ві­д­ні про­е­к­т­ні ро­бо­ти. Бу­де об­ла­ш­то­ва­но від­рі­зок до­ро­ги від вул. Яро­сла­ва Му­д­ро­го до с. Во­р­зе­ля, з бу­ді­в­ни­ц­т­вом під­зе­м­но­го пе­ре­хо­ду. Та­кож пе­ред­ба­че­но впо­ря­д­ку­ва­ти та роз­ши­ри­ти вул. Ше­в­че­н­ка. Не­що­да­в­но про­ве­ли на­ра­ду за уча­с­тю про­е­к­та­н­тів, екс­пе­р­тів, тех­ні­ч­них служб і слу­ж­би ав­то­мо­бі­ль­них до­ріг Укра­ї­ни. Є ро­зу­мін­ня, ба­жан­ня. Ми ма­є­мо мо­ж­ли­вість зро­би­ти від­рі­зок до­ро­ги за­га­ль­но­де­р­жа­в­но­го зна­чен­ня Ки­їв-­Ко­вель, яка в пе­р­с­пе­к­ти­ві бу­де ос­но­в­ною транс­по­р­т­ною ар­те­рі­єю на­шо­го мі­с­та.

- Ра­ні­ше го­во­ри­ло­ся про те, що в Бу­чі бу­де пра­цю­ва­ти своє БТІ. Ця стру­к­ту­ра уже ство­ре­на?
- Да­не пи­тан­ня прак­ти­ч­но бу­ло ви­рі­ше­но ще пів­ро­ку то­му. У нас ви­ни­к­ли пе­в­ні тех­ні­ч­ні про­бле­ми що­до під­клю­чен­ня до єди­но­го ре­єст­ру. Але ду­маю, що з Ки­їв­сь­кою об­л­ра­дою це пи­тан­ня уз­го­ди­мо і на­ше ко­му­на­ль­не під­при­єм­с­т­во під­клю­чать до єди­но­го ре­єст­ру, во­но ус­пі­ш­но пра­цю­ва­ти­ме. На­ра­зі БТІ роз­та­шо­ва­не в при­мі­щен­ні ко­ли­ш­ньо­го за­во­ду «Ве­да». Вже є пе­р­ші об’­єк­ти, за­мо­в­лен­ня. До кі­н­ця ро­ку уста­но­ва по­ви­нна ос­та­то­ч­но сфо­р­му­ва­ти штат і ма­ти план за­мо­в­лень на 2009 рік. Тоб­то жи­те­лі на­шо­го мі­с­та змо­жуть по­в­но­цін­но ко­ри­с­ту­ва­ти­ся по­слу­го­ю. Адже ство­рен­ня будь-­яко­го під­роз­ді­лу чи слу­ж­би, в пе­р­шу чер­гу, спря­мо­ва­не на за­до­во­лен­ня по­треб бу­ча­н­ців.
газета: №51 "Бучанські новини" від 19 грудня 2008р.
Людмила Гладська
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.