» » » Профілактика щеплення - заслін інфекційним захворюванням

Профілактика щеплення - заслін інфекційним захворюванням

Профілактика щеплення - заслін інфекційним захворюваннямНо­вий ка­ле­н­дар про­фі­ла­к­ти­ч­них ще­п­лень діє з 2 че­р­в­ня 2006 ро­ку. По­рі­в­ня­но з по­пе­ре­днім ка­ле­н­да­рем ще­п­лень, він має пе­в­ні від­мін­но­с­ті, що в ці­ло­му спря­мо­ва­но на по­ліп­шен­ня здо­ро­в’я на­се­лен­ня.

Се­ред обо­в’я­з­ко­вих ще­п­лень зме­н­ше­на кі­ль­кість ре­ва­к­ци­на­ції про­ти ди­ф­те­рії, прав­цю в 11 ро­ків, про­ти по­ліо­мі­є­лі­ту в 3 ро­ки, зня­то з ре­ва­к­ци­на­ції про­ти ко­ру осіб у ві­ці 10 ро­ків, які не бу­ли своє­ча­с­но ще­п­ле­ні про­ти ко­ру, кра­с­ну­хи та па­ро­ти­ту. До­да­ли­ся ще­п­лен­ня про­ти ге­мо­фі­ль­ної ін­фе­к­ції ді­тям у ві­ці до 2-х ро­ків, чо­го ра­ні­ше не бу­ло.

До ре­ко­ме­н­до­ва­них ще­п­лень за ста­ном здо­ро­в’я у но­во­му ка­ле­н­да­рі до­да­но ще­п­лен­ня про­ти ві­т­ря­ної ві­с­пи (ва­к­ци­на ку­пу­єть­ся за ко­ш­ти ба­ть­ків). Од­нак, вче­ні-­іму­но­ло­ги вва­жа­ють, що ще­п­лен­ня про­ти ві­т­ря­ної ві­с­пи слід вво­ди­ти до роз­ря­ду обо­в’я­з­ко­вих, оскі­ль­ки пе­ре­біг ці­єї хво­ро­би іно­ді ду­же ва­ж­кий. За ко­р­до­ном ще­п­лен­ня про­ти ві­т­ря­ної ві­с­пи за­ра­хо­ва­но до обо­в’я­з­ко­вих.

У сві­ті вже є на­віть ком­пле­к­с­на ва­к­ци­на про­ти ко­ру, кра­с­ну­хи, па­ро­ти­ту та ві­т­ря­ної ві­с­пи (чо­ти­рьох­ко­м­по­не­н­т­на ва­к­ци­на). Од­нак, нам цю ва­к­ци­ну на­віть не да­ва­ли на ре­єст­ра­цію, бо з’я­су­ва­ло­ся, що во­на ви­со­ко­ва­р­ті­с­на. У сві­ті до­б­ре се­бе за­ре­ко­ме­н­ду­ва­ло за­сто­су­ван­ня пе­н­та­ва­к­ци­ни для ще­п­лень про­ти ди­ф­те­рії, прав­цю, ка­ш­лю­ку, по­ліо­мі­є­лі­ту та ге­мо­фі­ль­ної ін­фе­к­ції, зроб­ле­но й ше­с­ти­ко­м­по­не­н­т­ну ва­к­ци­ну, яка окрім пе­ре­ра­хо­ва­них ін­фе­к­цій має за­хи­с­ти­ти ди­ти­ну й від ге­па­ти­ту В. Оби­д­ві ці ва­к­ци­ни за­ре­є­с­т­ро­ва­ні в Укра­ї­ні, од­нак, ни­ми ви­ко­ну­ють ще­п­лен­ня ли­ше у при­ва­т­них ка­бі­не­тах ва­к­ци­на­ці­ї.

Вка­за­ні п’я­ти­ко­м­по­не­н­т­ні та ше­с­ти­ко­м­по­не­н­т­ні ва­к­ци­ни ефе­к­ти­в­ні­ші, до то­го ж уне­бе­з­пе­чу­ють ди­ти­ну від зай­во­го тра­в­му­ван­ня. У нас, щоб зро­би­ти ди­ти­ні ще­п­лен­ня у ві­ці 3 та 4 мі­ся­ці, до­во­дить­ся од­но­ча­с­но ро­би­ти 3 уко­ли – це ще­п­лен­ня ком­пле­к­с­ною ва­к­ци­ною від ди­ф­те­рії, ка­ш­лю­ку, прав­цю, окре­мо від по­ліо­мі­є­лі­ту та ге­мо­фі­ль­ної ін­фе­к­ції ти­пу В. Ще­п­лен­ня про­ти ге­мо­фі­ль­ної ін­фе­к­ції про­во­дять у ві­ці до 5-ти ро­ків, то­му що клі­ні­ч­на фо­р­ма ге­мо­фі­ль­ної ін­фе­к­ції ти­пу В з тя­ж­ким пе­ре­бі­гом роз­ви­ва­єть­ся ли­ше у ді­тей до 2-х ро­ків. У стар­шо­му ві­ці во­на пе­ре­бі­гає у фо­р­мі зви­чай­но­го ГРЗ. Ви­ня­ток мо­жуть ста­но­ви­ти ді­ти до 5 ро­ків жит­тя з осла­б­ле­ним іму­ні­те­том.

Пі­с­ля про­ве­де­но­го ще­п­лен­ня – по­ст­ва­к­ци­на­ль­ний пе­рі­од най­ча­с­ті­ше про­хо­дить без­си­м­п­то­м­но. Про­те, у 3-5% ще­п­ле­них мо­жуть ви­ни­к­ну­ти до­пу­с­ти­мі ва­к­ци­на­ль­ні ре­а­к­ції – це клі­ні­ч­ні та ла­бо­ра­то­р­ні озна­ки не­стій­ких фу­н­к­ці­о­на­ль­них змін, що ви­ни­к­ли у зв’я­з­ку зі ще­п­лен­ням: під­ви­щен­ня те­м­пе­ра­ту­ри до 30 (си­ль­на за­га­ль­на ре­а­к­ція), го­ло­вний біль, по­ру­шен­ня сну, дра­ті­в­ли­вість, ано­ре­к­сія, ну­до­та, біль у жи­во­ті, ка­та­ра­ль­ні яви­ща, біль у су­г­ло­бах, м’я­зах; на мі­с­ці уко­лу мо­же бу­ти на­бряк тка­нин, гі­пер­емія, ін­фі­ль­т­рат. Ре­а­к­цію на ще­п­лен­ня в пе­р­шу чер­гу пе­ре­ві­ря­ють ба­ть­ки ди­ти­ни, ме­ди­ч­ні пра­ців­ни­ки ді­ль­ниць, до­шкі­ль­них за­кла­дів, шкіл, від­мі­ча­ють у ме­ди­ч­ній до­ку­ме­н­та­ції, по­від­ом­ля­ють у мі­сь­ку СЕС.

Лі­кар ви­рі­шує пи­тан­ня за­ли­ша­ти хво­ро­го до­ма під на­гля­дом лі­ка­ря чи го­с­пі­та­лі­зу­ва­ти до лі­ку­ва­ль­но­го за­кла­ду. Мо­жуть бу­ти по­ст­ва­к­ци­на­ль­ні ускла­д­нен­ня. В усіх ви­па­д­ках по­ру­шен­ня ста­ну здо­ро­в’я ди­ти­ни, до­ро­с­ло­го пі­с­ля ще­п­лен­ня про­тя­гом 30 днів не­об­хід­но зве­р­та­ти­ся до лі­ка­ря, про да­ту зроб­ле­но­го ще­п­лен­ня обо­в’я­з­ко­во по­пе­ре­ди­ти лі­ка­ря. Лі­кар ви­рі­шує пи­тан­ня про лі­ку­ван­ня ди­ти­ни чи до­ро­с­ло­го в за­ле­ж­но­с­ті від ста­ну хво­ро­го.

Хво­рих ді­тей не ще­п­лять, про­ти­по­ка­зан­ня офо­р­м­ля­ють­ся лі­ка­ря­ми ко­мі­сій­но, пі­с­ля за­кін­чен­ня те­р­мі­ну про­ти­по­ка­зу ще­п­лен­ня про­во­дять; як­що ди­ти­на про­до­в­жує хво­рі­ти – про­ти­по­ка­зан­ня про­до­в­жу­ють. Як­що є за­гро­за по­ст­ва­к­ци­на­ль­них ре­а­к­цій, пе­ред ще­п­лен­ням про­во­дять лі­ку­ван­ня, ще­п­лять ди­ти­ну в умо­вах ста­ці­о­на­ру.

Факт від­мо­ви ба­ть­ків від ще­п­лень офо­р­м­ля­єть­ся в пись­мо­вій фо­р­мі ба­ть­ка­ми. В ам­бу­ла­то­р­ній ка­р­ті лі­кар має зро­би­ти за­пис, що про­ве­де­на роз’­яс­ню­ва­ль­на ро­бо­та з ба­ть­ка­ми, і ма­ти бе­ре на се­бе від­по­ві­да­ль­ність за на­с­лід­ки від­мо­ви за під­пи­сом ба­ть­ків і лі­ка­ря. Згі­д­но стат­ті 12, 15 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про за­хист на­се­лен­ня від ін­фе­к­цій­них хво­роб” ді­тям, які не отри­ма­ли про­фі­ла­к­ти­ч­них ще­п­лень згі­д­но з ка­ле­н­да­рем ще­п­лень, від­ві­ду­ван­ня ди­тя­чих за­кла­дів не до­зво­ля­є­ть­ся.

Згі­д­но ка­ле­н­да­ря ще­п­лень, за­твер­дже­но­го На­ка­зом МОЗ №48 від 03.02.2006р. “Про по­ря­док про­ве­ден­ня про­фі­ла­к­ти­ч­них ще­п­лень в Укра­ї­ні та ко­н­т­роль яко­с­ті й обі­гу ме­ди­ч­них іму­но­бі­о­ло­гі­ч­них пре­па­ра­тів”,

Обо­в’я­з­ко­ві ще­п­лен­ня:

Пе­р­ші ва­к­ци­на­ції про­во­дять ще в по­ло­го­во­му бу­ди­н­ку, пі­з­ні­ше – в ка­бі­не­ті для ще­п­лень ди­тя­чої по­лі­клі­ні­ки за мі­с­цем про­жи­ван­ня.

Ка­ле­н­дар обо­в’я­з­ко­вих ще­п­лень:
1-ий день жит­тя – ге­па­тит В
3-7 день жит­тя – ту­бе­р­ку­льоз
1 мі­сяць – ге­па­тит В
3 мі­ся­ці – ди­ф­те­рія, ка­ш­люк, пра­вець, по­ліо­мі­є­літ, ге­мо­фі­ль­на ін­фе­к­ція
6 мі­ся­ців – ге­па­тит В
1 рік – кір, кра­с­ну­ха, па­ро­тит
18 мі­ся­ців – ди­ф­те­рія, ка­ш­люк, пра­вець, по­ліо­мі­є­літ, ге­мо­фі­ль­на ін­фе­к­ція
6 ро­ків – ди­ф­те­рія, пра­вець, по­ліо­мі­є­літ, кра­с­ну­ха, па­ро­тит.
7 ро­ків – ту­бе­р­ку­льоз
14 ро­ків – ту­бе­р­ку­льоз, ди­ф­те­рія, пра­вець, по­ліо­мі­є­літ
15 ро­ків – кра­с­ну­ха (ді­в­ча­т­ка), па­ро­тит (хло­п­чи­ки)
18 ро­ків – ди­ф­те­рія, пра­вець
до­ро­с­лі – ди­ф­те­рія, пра­вець.

Ре­ко­ме­н­до­ва­ні ще­п­лен­ня

Ці ва­к­ци­на­ції про­во­дять за ба­жан­ням па­ці­є­н­та, за ре­ко­ме­н­да­ці­єю лі­ка­ря, в осе­ре­д­ках спа­ла­хів від­по­ві­д­них ін­фе­к­цій­них хво­роб. У дер­жа­в­них ка­бі­не­тах ще­п­лен­ня ці ва­к­ци­ни є не зав­жди, то­му ни­ми слід ва­к­ци­ну­ва­ти­ся у при­ва­т­них ка­бі­не­тах за вла­с­ні ко­ш­ти.

Ка­ле­н­дар ре­ко­ме­н­до­ва­них ще­п­лень:

Грип – у жо­в­т­ні-­ли­с­то­па­ді – що­рі­ч­но, по­чи­на­ю­чи з 6-ти­мі­ся­ч­но­го ві­ку.
Пне­в­мо­ко­ко­ва ін­фе­к­ція – 1 раз в жит­ті
Ме­ні­н­го­ко­ко­ва ін­фе­к­ція – од­но­ра­зо­во пі­с­ля 1,5 ро­ку жит­тя
Ві­т­ря­на ві­с­па – од­но­ра­зо­во для ді­тей ста­р­ших 1 ро­ку, або дві­чі для ді­тей ста­р­ших 13 ро­ків
Ге­па­тит В – 3 ра­зи для не­ва­к­ци­но­ва­них ра­ні­ше, згі­д­но з ін­стру­к­ці­єю до ва­к­ци­ни
Ге­па­тит А – дві­чі з ін­тер­ва­лом 6 мі­ся­ців пі­с­ля 1 ро­ку жит­тя.

Га­ли­на СА­В­ЧУК,
го­ло­вний лі­кар Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої СЕС


опубліковано в газеті "Бучанські новини"
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.