Ірпінь: Конкурс краси

СВЯ­ТО ЮНО­С­ТІ, КРА­СИ, ГРА­ЦІЇ

В Ір­пін­сь­ко­му еко­но­мі­ч­но­му ко­ле­джі На­ці­о­на­ль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­су­р­сів і при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня Укра­ї­ни від­бу­в­ся п’я­тий юві­лей­ний кон­курс «Кра­су­ня ко­ле­джу – 2009», ме­та яко­го – за­лу­чен­ня сту­де­н­тів до тво­р­чо­с­ті, змі­с­то­в­но­го про­ве­ден­ня до­звіл­ля, під­ви­щен­ня за­га­ль­но­люд­сь­кої та сце­ні­ч­ної куль­ту­ри май­бу­т­ніх фа­хі­в­ців.

Не ди­в­ля­чись на скру­т­ні ча­си, ад­мі­ні­с­т­ра­ція ко­ле­джу на чо­лі з ди­ре­к­то­ром Сер­гі­єм Іва­но­ви­чем Ми­хай­ло­вим до­кла­ли чи­ма­ло зу­силь, щоб це дій­с­т­во від­бу­ло­ся у пре­кра­с­ній до­б­ро­зи­ч­ли­вій ат­мо­с­фе­рі. Ви­со­ко­про­фе­сій­не жу­рі у скла­ді: С. І. Ми­хай­лов – ди­ре­к­тор ко­ле­джу, Т. Ф. Ме­ль­ни­чук – до­цент ка­фе­д­ри куль­ту­ро­ло­гії НУ­БіП Укра­ї­ни, Н. В. Іль­че­н­ко – за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра ко­ле­джу з на­вча­ль­ної ро­бо­ти, І. М. Ми­хай­ли­шин – за­сту­п­ник Ір­пін­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ви, О. В.Че­р­не­ць­кий – де­пу­тат об­л­ра­ди, Р. О. Сте­па­нов — ди­ре­к­тор фі­р­ми «НІ­СЕК» об’­єк­ти­в­но оці­ни­ло та­ла­н­ти та мо­ж­ли­во­с­ті кон­ку­р­са­н­ток, рі­вень ін­те­ле­к­ту­а­ль­них зді­б­но­с­тей, ко­му­ні­ка­ти­в­ність, сце­ні­ч­ну май­с­те­р­ність.

Кон­курс — пе­р­ший етап що­рі­ч­но­го кон­ку­р­су, що про­во­дить­ся в На­ці­о­на­ль­но­му уні­вер­си­те­ті біо­ре­су­р­сів і при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня Укра­ї­ни, у ньо­му взя­ли участь кра­су­ні з усіх ре­гі­о­нів Укра­ї­ни.

Ста­ло вже тра­ди­ці­єю, що до ор­га­ні­за­ції і про­ве­ден­ня кон­ку­р­су у ко­ле­джі до­лу­ча­ють­ся і мі­сь­кий го­ло­ва м. Ір­пінь Олег Ва­си­льо­вич Бо­н­дар, йо­го за­сту­п­ник Ігор Ми­хай­ло­вич Ми­хай­ли­шин, від­діл у спра­вах сі­м'ї та мо­ло­ді Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди, очо­лю­ва­ний Оле­к­са­н­д­ром Ми­хай­ло­ви­чем Яр­мо­шем. Так і цьо­го ра­зу: во­ни на­да­ли спо­н­сор­сь­ку до­по­мо­гу і взя­ли участь у свя­ті. Ві­та­ю­чи кон­ку­р­са­н­ток на по­ча­т­ку кон­ку­р­су, О. В. Бо­н­дар по­ба­жав їм пе­ре­мо­ги і за­зна­чив, що са­ме пе­ре­мо­ж­ни­ця кон­ку­р­су ко­ле­джу ми­ну­ло­го 2008 р. Алі­на Лі­хі­ць­ка ста­ла дру­гою ві­це-­міс кон­ку­р­су «Міс Ір­пінь-2008» та здо­бу­ла най­ви­щий ти­тул у кон­ку­р­сі «Кра­су­ня НАУ-2008».

Цьо­го ж ра­зу кон­ку­р­са­н­т­ки зма­га­ли­ся у 14 но­мі­на­ці­ях. Во­ло­да­р­ка­ми при­зо­вих місць ста­ли: дру­га ві­це-­міс ко­ле­джу — Ка­ри­на Ко­ро­їд; пе­р­ша ві­це-­міс ко­ле­джу — Оле­к­са­н­д­ра Обу­хів­сь­ка; кра­су­ня ко­ле­джу-2009 — Да­рія До­в­жик.
Уча­с­ни­ці кон­ку­р­су на­го­ро­дже­ні цін­ни­ми по­да­ру­н­ка­ми, які лю­б’я­з­но на­да­ні Ір­пін­сь­кою мі­сь­кою ра­дою, мі­сь­ким го­ло­вою, де­пу­та­том об­л­ра­ди Че­р­не­ць­ким О.В., Ін­тер­нет-­ко­м­па­ні­єю «BEST» (го­ло­вний ін­же­нер І. Г. Сви­на­р­чук); фі­р­мою «НІ­СЕК» (ди­ре­к­тор Р.О. Сте­па­нов), фі­р­мою «SERVIS-ІT» (ди­ре­к­тор С. М. Шу­ль­га), жі­но­чим клу­бом НУ­БіП Укра­ї­ни «Га­р­мо­ні­я» та по­стій­ним ме­це­на­том цьо­го кон­ку­р­су пре­зи­де­н­том ком­па­нії «У­к­рі­н­ве­с­т­хо­л­динг» А. Д. Ка­пу­с­ті­ним.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що у ко­ле­джі по­стій­но від­бу­ва­ють­ся ці­ка­ві куль­ту­р­но-­ми­с­те­ць­кі ви­хо­в­ні за­хо­ди, рі­з­но­ма­ні­т­ні зма­ган­ня і кон­ку­р­си, та са­ме від цьо­го кон­ку­р­су зав­жди очі­ку­єть­ся щось не­зви­чай­не і фе­є­ри­ч­не. Ор­га­ні­за­ція і ре­жи­су­ра свя­та дій­с­но ви­яви­ли­ся на ви­со­ті. Від­чу­ва­ли­ся но­ві ідеї, за­хо­п­лю­ю­чий сю­жет, ори­гі­на­ль­ність, вті­лен­ня пе­в­ної ро­дзи­н­ки, що до­зво­ля­ють від­рі­з­ни­ти один кон­курс від ін­шо­го. Са­ме за­вдя­ки ху­до­ж­ньо­му ке­рі­в­ни­ку Л. В. Кли­ме­н­ко, ке­рі­в­ни­ка тан­цю­ва­ль­но­го ко­ле­к­ти­ву С. В.Волк та Н. В.Го­н­чар, зву­ко­опе­ра­то­ру В. О. Ше­в­че­н­ку та спе­ці­а­лі­с­там Д. Ко­в­ше­ва­ць­ко­му і О. Ко­р­ні­є­н­ку та об­да­ро­ва­ним сту­де­н­там кон­курс став чу­до­вим свя­том.

Уча­с­ни­ці осо­би­с­тим при­кла­дом до­ве­ли, що для ко­ж­ної жі­н­ки ду­же ва­ж­ли­во бу­ти за­жди кра­си­вою і упе­в­не­ною у со­бі. Цьо­го мо­ж­на до­ся­г­ти, як­що на­по­ле­г­ли­во і ці­ле­с­п­ря­мо­ва­но йти до по­ста­в­ле­ної ме­ти.

За­ли­ша­єть­ся ли­ше до­да­ти, що пе­ре­мо­ж­ни­ця кон­ку­р­су Да­рія До­в­жик пред­ста­в­ля­ти­ме ко­ледж на кон­ку­р­сі «Кра­са НУ­БіП Укра­ї­ни-2009» у кві­т­ні цьо­го ро­ку.

Валентина Вдович
газета: №7 газета "Ірпінський Вісник" від 13 лютого 2009р.
  1
Коментарів: 3
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
grey

OFFline

  • grey (43)
  • Користувачі
  • 16 лютого 2009 13:48
Да... Редко встретишь таких страшных "красавиц"...

0
Noodles

OFFline

  • Noodles (18)
  • Місцевий
  • 16 лютого 2009 20:25
жжошь)))

0
eXelent

OFFline

  • eXelent (1)
  • Місцевий
  • 18 березня 2009 08:50
Подібні конкурси в Ірпінському економічному коледжі завжди вирізнялися за ангажованістю. В ньому перемагають конкурсанти близькі до адміністрації. А шановне журі складається виключно зі «своїх» людей, однолітків пана директора. Навіть на фото, при усій повазі до міс, переможниця не є най симпатичнішою. Шановна заступник директора з виховної роботи пані Валентина Вдович, краще розповіла б як адміністрація і викладачі обклали студентів хабарами і поборами. Студенти пів року тому були змушені вдатися до актів непокори і страйків. Протести проти нестерпної корупції в коледжі нічого не дали, крім переслідувань. Так що, пані Валентино, Вам не байки треба загалу розповідати, а стати на бік студентів. Студент другого курсу ІЕК

0