» » Реєстрація благодійної організації

Реєстрація благодійної організації

Що таке благодійна організація? Благодійна організація - це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

У яких напрямках може здійснювати свою діяльність благодійна організація?

Благодійна діяльність може здійснюватися у таких основних напрямках:
• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
• поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
• подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
• сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
• подання допомоги талановитій творчій молоді;
• сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
• подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
• сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
• сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
• сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.
Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

У яких організаційно-правових формах можуть створюватись благодійні організації?

Благодійні організації утворюються можуть створюватись як
• членська благодійна організація;
• благодійний фонд;
• благодійна установа;
• інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).

Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником).

Який статус можуть мати благодійні організації?

Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.
Місцеві благодійні організації – організації, діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

Всеукраїнські благодійні організації – організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) в більшості областей України.
Міжнародні благодійні організації – організації, діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Хто може бути засновником благодійної організації?

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності. Не можуть бути засновниками благодійної організації органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету.

Ким здійснюється державна реєстрація благодійних організацій?
Реєстрацію всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснює Міністерство юстиції України.
Реєстрацію місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюють органи Міністерства юстиції України на місцях, а саме:
• Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим - благодійних організацій, діяльність яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим;
• обласне, Київське та Севастопольське міські управління юстиції - благодійних організацій, діяльність яких поширюється відповідно на території області, міст Києва та Севастополя;
• районне, районне у містах Києві та Севастополі управління юстиції - благодійних організацій, діяльність яких поширюється на території відповідного району, міста районного значення або селища, села, що входять до складу цього району;
• міське (міста обласного значення) управління юстиції - благодійних організацій, діяльність яких поширюється на територію міста обласного значення;
• районне у місті управління юстиції - благодійних організацій, діяльність яких поширюється на територію відповідного району в місті.

У разі коли діяльність місцевої благодійної організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її реєстрація проводиться відповідним реєструючим органом за місцем розташування виконавчого органу благодійної організації.

Які документи подаються для державної реєстрації благодійної організації?

Для державної реєстрації благодійної організації до відповідного реєструючого органу подається:
а) заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку. Заява подається у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з'їздом, конференцією);
б) протокол установчих зборів (з'їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів;
в) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках;
г) відомості про засновників (засновника) благодійної організації:
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по-батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;
для юридичних осіб - назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію, засвідчені в нотаріальному порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації.

Іноземна юридична особа подає документ, який свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований на території України;
д) відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада), а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду;
е) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації , підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників, довіреність та інші документи(при наявності відділень благодійної організації)
є) документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації.

Міжнародна благодійна організація подає також документи, які підтверджують поширення її діяльності на територію хоча б однієї держави (заява, відомості про координаторів, наказ, протоколи, документи про легалізацію тощо), засвідчені в установленому порядку.

Які документи подаються для реєстрації відділення всеукраїнської, міжнародної благодійної організації?

Для реєстрації відділення всеукраїнської, міжнародної благодійної організацій до відповідного реєструючого орган, подається
а) заява;
б) статут (положення) відділення у двох примірниках;
в) протокол установчих зборів (з'їзду, конференції), на яких прийнято статут (положення) відділення благодійної організації та обрано органи управління;
г) відомості про засновників (засновника) відділення;
д) копії статуту (положення) та свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської, міжнародної благодійної організації, засвідчені в нотаріальному порядку;
е) підтвердження органом управління всеукраїнської, міжнародної благодійної організації факту про створення цього відділення і затвердження його статуту (положення);
є) документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію відділення;
ж) підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду.
З моменту державної реєстрації відділенню надається статус юридичної особи.

Які документи подаються для реєстрації філії, представництва всеукраїнської, міжнародної благодійної організації?

Для реєстрації філії, представництва всеукраїнської, міжнародної благодійної організації до реєструючого органу подаються:
а) заява керівника всеукраїнської, міжнародної благодійної організації;
б) копії статуту (положення) та свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації, засвідчені у нотаріальному порядку;
в) рішення органу управління благодійної організації про створення філії, представництва;
г) копія довіреності на здійснення представницьких функцій, оформлена в установленому законодавством порядку (із зазначенням терміну її дії, прізвища та імені представника, місця проживання, повноважень); [b][/b]
д) документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію філії, представництва.

Філії та представництва, створені всеукраїнською, міжнародною благодійною організацією, підлягають державній реєстрації без надання їм статусу юридичної особи.


Дадоток 1 у файлі: Скачать файл: Реєстрація благодійної організації [239,88 Kb] (cкачиваний: 144)
Посмотреть онлайн файл: Реєстрація благодійної організації
Бучанське міське управління юстиції 
  0
Коментарів: 0
Додати коментар