» » Громадська і побутова культура Приірпіння на початку ХХ ст.

Громадська і побутова культура Приірпіння на початку ХХ ст.

У Центральному державному історичному архіві України в м. Києві зберігається примірник «Устава общества благоустройства поселка Ирпень» [ЦДІАК: ф. 442, оп. 636, спр. 647 ч. 3; 267 арк. – 271 арк. зв.] Документ дозволяє скласти уявлення про громадську і побутову культуру населеного пункту на початку ХХ ст.

Ірпінське товариство було зареєстроване 23 серпня 1906 р. на підставі Тимчасових правил 4 березня 1906 р., що регулювали активність об’єднань і спілок.
У повторній редакції Статуту сформульовано завдання: «приведение поселка въ возможно лучшее состояние по благоустройству».
Поле діяльності Товариства охоплювало територію, розташовану обабіч полотна Києво-Ковельської залізниці біля роз`їзду Ірпінь, разом із заселеними і нововідведеними під забудову ділянками.

До Товариства приймалися особи, що володіли нерухомістю на правах власності, оренди, найму, або мали комерційні підприємства, пов`язані з інтересами населення. При цьому в число членів не допускалися: «а) несовершеннолетние, б) учащиеся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенияхъ, в) подвергшиеся ограничению правъ по суду и состоящие подъ судомъ и следствиемъ по обвинению въ преступленияхъ, влекущихъ за собою ограничение въ правахъ, и г) евреи».

Жителі Ірпеня, за бажанням, вступали до Товариства, подаючи письмову заяву і сплачуючи річний грошовий внесок у розмірі 3 рублів; кандидатури немісцевих балотувалися за рекомендацією двох дійсних членів, останні виконували тільки дорадчі функції.
Учасники виключалися зі складу об`єднання згідно з постановою загального зібрання «за неблаговидные поступки, доказанные точно установленными фактами».
Товариство очолював виборний комітет із головою, двома заступниками, секретарем, підскарбієм і 16 посадовцями. Після затвердження правління, голова був зобов’язаний надати поліції і губернатору детальні відомості про уповноважених, а також своєчасно інформувати щодо змін в особовому складі.
Засідання комітету проводилися двічі на місяць із 1 квітня до 1 вересня, за винятком липня, що вважався канікулярним, в Ірпені; восени і зимою – не менше ніж раз на місяць у Києві. «…О дне, часе, месте и предметахъ занятий всехъ общихъ собраний комитетъ обязанъ заблаговременно довести до сведения начальника местной полиции и о томъ же известить повестками членовъ Общества не позже, какъ за три дня до собрания…»
У примітці до Статуту зазначалося: на обговорення виносяться лише такі питання, що мають безпосередній зв’язок із фінансовою, економічною і кадровою практикою Товариства.

Об`єднання мало печатку з написом «Общество благоустройства поселка Ирпень Киевской губернии и уезда» і капітал, утворений із членських внесків, пожертв, орендного утримання, асигнувань від громадських заходів і відсотків з прибутків комерційних підприємств.
Розмір членського внеску переглядався зібранням і затверджувався губернатором.
З метою покращення благоустрою і розвитку інфраструктури поселення планувалося побудувати церкву, відкрити початкові і середні навчальні заклади, складські приміщення, зокрема для пиломатеріалів, крамниці, ресторан, розбити парк, влаштувати купальні і ринок, налагодити санітарне і протипожежне утримання та освітлення вулиць.
Для збору коштів Товариство зверталося до Губернського правління із клопотанням про дозвіл на організацію тимчасового або постійного клубу, проведення вистав, читань, концертів. Прикметно, що постановка драматичного спектаклю або концерту потребувала схвалення від очільника поліції, а програму літературних читань, крім жандарма, цензурував попечитель учбового округу.
Адміністрація висувала до Товариства вимогу зберігати капітал, за винятком суми, необхідної на поточні витрати, в одній із державних кредитних установ. У випадку розформування об`єднання, його фінанси і майно, що залишалося вільним від боргів після ліквідації, переходило до органів самоврядування Ірпеня або закладу, що заміщував Товариство і опікувався благоустроєм поселення; але в жодному разі – не могло стати надбанням фізичних осіб.

Щорічний звіт комітету надавався для ознайомлення у двох примірниках губернатору.
Зі Статуту зрозуміло, що в 1906 – 1908 рр. Ірпінь функціонував як дачне містечко. Культурні заходи – купання, прогулянки парком, вистави і концерти – носили сезонний характер; правління Товариства перебувало в поселенні у весняно-літній період, а в зимовий – переїжджало до Києва. У Справі про відкриття поштово-телеграфного відділення від 1 травня – 1 липня 1914 р. Ірпінь так само фігурує як дачне селище [ЦДІАК: ф. 696, оп. 1, спр. 325; н/н].

Попри сміливу декларацію громадських свобод у Маніфесті 17 жовтня 1905 р., царський уряд продовжував суворо контролювати діяльність спілок, навіть таких, що не переслідували політичних завдань. Положення Тимчасових правил 4 березня 1906 р. роз’яснюють окремі аспекти взаємодії Ірпінського Товариства із владними інстанціями.
Революційний досвід показав небезпеку нелегальних корпорацій. Параграфи 9 – 12 частини І Правил суттєво обмежували участь державних службовців, зокрема залізничників, поштарів, працівників телеграфу в професійних об’єднаннях: такі товариства запроваджувалися для благочинних цілей, матеріальної допомоги, задоволення духовних запитів і не могли утворювати союзи, що включали кілька територіальних одиниць.
Міністр внутрішніх справ користувався необмеженим правом закриття будь-якого товариства і делегував повноваження керівникам відомств, що забороняли підлеглим вступати до об`єднань, які суперечили вимогам служби.

Хоча у Правилах зазначалося, що «общества и союзы могутъ быть образованы безъ испрошения на то разрешения правительственной власти», статути товариств в обов’язковому порядку проходили процедуру затвердження.
Особи, що хотіли організувати спілку, подавали письмову заяву на ім’я градоначальника або губернатора, в якій повідомляли: мету товариства, прізвища, імена, місця проживання і соціальний статус засновників, район і різновиди діяльності, розмір членських внесків, порядок обрання і виключення, форми звітності і т. ін.

Ф.442, оп. 636, спр. 647 ч. 3; 267 - 271 арк.зв.
Канцелярия Киевскаго, Подольскаго и Волынскаго генералъ-губернатора
Дело объ обществахъ и союзахъ, утвержденныхъ на основании закона
4 марта 1906 г. Начато 7 декабря 1906 г., кончено 20 марта 1909 г.

На 852 листахъ.
Киевский губернаторъ по Губернскому по деламъ по обществамъ присутствию 9 июля 1908 г., #768
Въ канцелярию Киевскаго, Подольскаго и Волынскаго генералъ-губернатора

Препровождая при семъ одинъ экземпляръ измененного устава Общества благоустройства посёлка Ирпень Киевской губернии и уезда, внесеннаго въ реестръ обществъ по определению Губернского присутствия отъ 21 мая сего года, уведомляю, что первоначально общество это было зарегистрировано по постановлению присутствия отъ 23 августа 1906 г. и действия свои открыло 29 того же августа.

Уставъ Общества благоустройства посёлка Ирпень
1.
Для приведения посёлка Ирпень въ возможно лучшее состояние по благоустройству и удобствамъ учреждается Общество подъ названиемъ "Общество благоустройства посёлка Ирпень". Районъ деятельности общества составляетъ местность, расположенную по обе стороны полотна Киево-Ковельской железной дороги у разъезда Ирпень со всеми заселившимися и вновь заселяющимися местами, прилегающими къ этому поселку.

2.
Для достижения означенной цели Общество принимаетъ на себя заботы: а) по сооружению церкви, открытию учебныхъ заведений, разныхъ коммерческихъ предприятий, какъ-то: лесныхъ и другихъ складовъ, магазиновъ, ресторана; устройству базара, парка, купаленъ и пр.; б) о лучшемъ содержании и освещении улицъ, в) о мерахъ къ улучшению местности въ санитарномъ и противупожарномъ отношенияхъ и г) ходатайствовать о разрешении какъ устройства постоянного или временного клуба, спектаклей, чтений и концертовъ, такъ равно и сбора пожертвований съ благотворительной целью и т.п.
Примечание. 1. На устройство драматическихъ представлений, концертовъ и т.п. должно быть испрошено разрешение начальника местной полиции и должны въ точности соблюдаться изданные на этотъ предметъ правила и правительственные распоряжения. На устройство литературныхъ чтений, кроме того, должно быть испрошено въ установленномъ порядке разрешение попечителя учебного округа.

3.
Обществу предоставляется право чрезъ комитетъ или уполномоченныхъ приобретать, отчуждать и продавать недвижимое и движимое имущество, образовывать капиталы, заключать договоры, вступать въ обязательства, искать и отвечать на суде, а равно представлять подлежащей власти ходатайства
Примечание. Относительно приобретения недвижимыхъ имуществъ вне черты городской оседлости, на основании существующихъ законоположений для обществ смешанного состава, право это должно быть обусловлено получениемъ разрешения г. Генералъ-губернатора, а для обществъ исключительно еврейскихъ или инородческихъ, право это вовсе не должно быть предоставлено.

4.
Для осуществления своихъ задачъ Общество чрезъ членовъ комитета и др. выборныхъ лицъ следитъ за благоустройством посёлка, за исполнениемъ мероприятий, предрешенныхъ общимъ собраниемъ членовъ Общества и утверждённыхъ правительственною властью, за точнымъ исполнениемъ договорныхъ условий, арендного содержания коммерческихъ предприятий Общества, за постановкой развлечений въ парке и купанья, и вообще за предоставлениемъ обывателямъ удобствъ и выгодъ въ пределахъ сего устава.

5.
Средства Общества составляютъ: а) членские взносы, б) добровольные пожертвования, в) сборы отъ спектаклей, чтений, концертовъ и др. увеселений, устраиваемыхъ съ надлежащего разрешения и при соблюдении всехъ действующихъ узаконений и правительственныхъ распоряжений и г) проценты съ капиталовъ Общества и доходовъ съ базара, парка, купаленъ и др. предприятий Общества.
Примечание. Все суммы Общества, за исключениемъ необходимой на текущие расходы, размеръ которой устанавливается общимъ собраниемъ ежегодно, должны хранится въ одномъ изъ государственныхъ кредитныхъ учреждений. Порядокъ хранения и истребования суммъ устанавливается общимъ собраниемъ.

6.
Общество имеетъ печать съ надписью: "Общество благоустройства посёлка Ирпень Киевской губернии и уезда". Печать Общества должна храниться у председателя. Имущественные документы передаются въ особое хранилище по указанию комитета.

7.
Членами Общества могутъ быть лица обоего пола всехъ званий, владеющие въ районе деятельности Общества недвижимымъ имуществомъ на праве собственности, или арендующие или нанимающие таковые, а также лица, имеющие какие-либо коммерческие предприятия, связанные съ интересами означенной местности. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) несовершеннолетние, б) учащиеся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенияхъ, в) подвергшиеся ограничению правъ по суду и состоящие подъ судомъ и следствиемъ по обвинению въ преступленияхъ, влекущихъ за собою ограничение въ правахъ и г) евреи.

8.
Лица, владеющие недвижимымъ имуществомъ на праве собственности въ районе посёлка Ирпень, вступаютъ въ действительные члены Общества по желанию посредствомъ подачи въ комитетъ письменного о томъ заявления съ приложениемъ членскаго взноса . Лица же, не владеющие недвижимымъ имуществомъ на выше указанныхъ правахъ въ районе посёлка Ирпень, также могутъ вступать въ члены Общества, но уже посредствомъ рекомендации двухъ членовъ Общества и представляются комитетомъ къ баллотировке въ общее собрание и считаются совещательными членами.

9.
Лица, состоящие на военной или военно-морской службе, въ отношении вступления въ члены Общества подчиняются действию Высочайшего повеления 16 декабря 1906 г.

10.
Члены Общества разделяются на почетныхъ, действительныхъ и совещательныхъ. Въ почетные члены могутъ быть избираемы по предложению комитета или 1/5 части всехъ членовъ Общества лица, оказавшие Обществу какие-либо особые услуги. Почетные члены пользуются правами действительныхъ членовъ, отъ обязательного денежного взноса освобождаются.
Примечание. 1) Лица, подписавшие проектъ устава, именуются членами учредителями и, уплачивая установленный взносъ, пользуются всеми правами действительныхъ членовъ. 2) Если окажется, что вступивший или принятый по рекомендации членовъ не имелъ права на поступление, то онъ исключается изъ членовъ Общества по постановлению общего собрания, безъ возврата членскаго взноса.

11.
Действительные члены Общества вносятъ ежегодно по три рубля членскаго взноса; не владеющие землёй могутъ поступить въ число членовъ Общества съ правомъ только совещательного голоса и вносятъ ежегодно по три рубля годичнаго взноса.
Примечание. 1) Члены, не представившие въ срокъ установленного взноса, пользуются льготой въ продолжении трёхъ месяцевъ и въ этотъ промежутокъ времени извещаются повесткой; не внесшие въ течении трёхъ месяцевъ считаются выбывшими изъ числа членов Общества, но не теряютъ права вступить въ составъ Общества по внесении следуемого взноса. 2) Общимъ собраниемъ можетъ быть изменёнъ размеръ членскаго взноса, не иначе какъ въ установленномъ порядке чрезъ г. Губернатора.

12.
За неблаговидные поступки, доказанные точно установленными фактами, члены могутъ быть исключены изъ состава Общества по приговору общего собрания.

13.
Делами Общества заведываютъ общее собрание членовъ и комитетъ.

14.
Общие собрания членовъ бываютъ обыкновенные и чрезвычайные.

15.
Обыкновенные общие собрания созываются комитетомъ въ срокъ, установленный общимъ собраниемъ для рассмотрения и утверждения отчёта комитета и журнала ревизионной комиссии за истекший годъ, сметы на предстоящий годъ и для выбора должностныхъ лицъ Общества; а чрезвычайные – по усмотрению комитета или по требованию ревизионной комиссии, или же по письменному требованию не менее 1/10 части всего числа действительныхъ членовъ Общества. Не позже двухъ недель съ числа поступления означенныхъ требований
Примечание. 1) О дне, часе, месте и предметахъ занятий всехъ общихъ собраний, комитетъ обязанъ заблаговременно довести до сведения начальника местной полиции и о томъ же известить повестками членовъ Общества не позже какъ за три дня до собрания. 2) Къ обсуждению въ общихъ собранияхъ дозволяются лишь такие предметы, которые относятся къ непосредственной деятельности Общества и о которыхъ доведено заблаговременно до сведения членовъ Общества.

17.
Общее собрание считается при наличности не менее одной половины всехъ действительныхъ членовъ Общества. Для решения же вопросовъ: а) объ устранении членовъ комитета отъ возложенныхъ на нихъ обязанностей раннее окончания срока, на который они избраны; б) о выборе почетныхъ членовъ; в) объ исключении членовъ изъ состава Общества; г) объ изменении и дополнении устава; д) о прекращении деятельности Общества и е) о ликвидации его имущества - требуется наличие двухъ третей всехъ действительныхъ членовъ Общества.

18.
Дела въ общихъ собранияхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ председательствующего даетъ перевесъ при открытой баллотировке

20.
Каждый членъ можетъ передать свой голосъ другому члену Общества по частной доверенности, предъявленной общему собранию, причёмъ однако никто не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

21.
Къ предметамъ занятий общихъ собраний относятся: рассмотрение и утверждение инструкций для комитета и ревизионной комиссии, отчёты за истекший годъ, сметы на следующий годъ, выборы должностныхъ лицъ Общества и ревизионной комиссии, избрание почетныхъ членовъ, устранение или освобождение членовъ комитета отъ возложенныхъ на нихъ обязанностей, рассмотрение делъ, предложенныхъ комитетомъ, членами Общества или ревизионной комиссией, избрание или уполномочение лицъ вносить вносить въ кредитные государственные учреждения и получать изъ оныхъ денежные суммы и процентные бумаги.

24.
Комитетъ состоитъ изъ председателя, двухъ товарищей, изъ коихъ каждый избирается отдельно, и восемнадцати членовъ комитета. Члены комитета избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря, а остальные по назначению комитета несутъ общественные должности. Комитетъ избирается срокомъ на три года, по истечении которыхъ составъ комитета можетъ быть оставленъ на следующее трехлетие. Кроме этихъ лицъ, избираются пять кандидатовъ въ члены комитета также срокомъ на три года. Лица, выбывшие по какому-либо случаю изъ состава комитета раннее окончания срока, пополняются изъ кандидатовъ. Членъ комитета, не явившийся на пять заседаний подрядъ безъ уважительныхъ причинъ, считается сложившимъ съ себя звание члена комитета . Место нахождения комитета летомъ въ посёлке Ирпень, а зимой въ Киеве.

25.
Председатель комитета, по избрании личного состава комитета, обязанъ подать о томъ письменное заявление г. Киевскому губернатору, или же начальнику местной полиции, съ приложениемъ списка лицъ, входящихъ въ составъ комитета, а также о каждомъ изменении въ составе комитета.

29.
Заседания комитета назначаются съ 1-го апреля по 1-е сентября не менее двухъ разъ въ месяцъ, за исключениемъ июля, который считается каникулярнымъ, а остальное время года не менее одного раза въ месяцъ въ посёлке Ирпень или въ Киеве.

31.
Къ предметамъ ведомства комитета принадлежатъ: заведывание и распоряжение всеми делами Общества, согласно уставу и постановлениямъ общихъ собраний; наблюдение за сохранениемъ имущества Общества и точнымъ соблюдениемъ правилъ устава; составление проектовъ, правилъ и инструкций, подлежащихъ утверждению общего собрания; сношение отъ имени Общества со всеми правительственными и частными учреждениями и лицами; наемъ и увольнение служащихъ въ Обществе лицъ; ведение списка всемъ членамъ Общества; совершение на основании особыхъ постановлений общего собрания отъ имени Общества актовъ, договоровъ и обязательствъ, выдача доверенностей на ведение делъ въ судебныхъ и иныхъ установленияхъ; созывъ общихъ собраний; выборъ казначея и секретаря и ихъ заместителей.

34.
Ежегодный отчётъ комитета, по утверждении его общимъ собраниемъ и принятии его отъ прежнего комитета, представляется г. Киевскому губернатору въ двухъ экземплярахъ.

35.
Если по ходу делъ окажется необходимымъ прекратить деятельность Общества, то комитетъ созываетъ для обсуждения сего вопроса чрезвычайное общее собрание, которое назначаетъ изъ среды своей ликвидационную комиссию въ числе отъ трёхъ до пяти лицъ, устанавливаетъ порядокъ ликвидации делъ Общества и определяетъ дальнейшее назначение его имущества и капиталовъ, могущихъ оказаться по ликвидации свободными, каковое имущество и капиталы переходятъ въ ведение самоуправления посёлка Ирпень или того учреждения, которое заменило бы собою нынешнее Общество по своимъ задачамъ о благоустройстве посёлка; но ни въ какомъ случае не можетъ быть достояниемъ частныхъ лицъ. О закрытии Общества комитетъ немедленно доводитъ до сведения г. Киевского губернатора.

Типография К. Н. Полевского и Ко, Киев, Большая Владимирская ул., 31

Определением Киевскаго губернского по деламъ объ обществахъ присутствия 1908 г. мая 21 дня поименованное общество внесено на основании сего устава въ реестръ за #38.
Губернаторъ въ должности шталмейстера Высочайшего двора графъ Игнатьевъ
Заведывающий делопроизводствомъ Губернского присутствия С. ЩеголевъАвтор статті висловлює подяку депутату Ірпінської міської ради і меценату Юрію Іллічу Прилипку за фінансову підтримку пошукової роботи.
3 -2

Марина Доброгорська, сайт селища Гостомель 
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.