» » » Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

В допомогу декларантам! Увага: швидке та якісне заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи - на прикладі її заповнення.

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – декларація) складається з восьми розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до декларації, які подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Додатки до декларації, крім додатка 7 до декларації, є складовою частиною декларації і без декларації не дійсні. Додатки до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Додаток 7 до декларації заповнюють та подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови.

При цьому особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у випадках та обсягах, визначених Законами, заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1-6 до неї.
У разі якщо обов’язок щодо подання декларації для осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, встановлено розділом ІV Кодексу, такі особи також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.
У декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї.

Якщо будь-який рядок декларації, та/або додатка до неї, не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї.
оказники у розділах ІІ–VІІІ декларації та додатках до неї проставляються у гривнях з копійками.
Показники у розділах ІІ-VII додатка 7 округлюються до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.
Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації, та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.
Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи–платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Розділ І декларації – «Загальні відомості»:

У рядку 1 вказується позначкою (х)тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча).
У рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється.
Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексом, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 4.

У рядку 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа).
У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище(ім’я, по батькові),у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках – попереднє прізвище (ім’я, по батькові).

У рядку 4 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У рядку 5 вказується податкова адреса платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також, за бажанням платника податку, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки.

У рядку 5 розділу І декларації місце проживання платника податку, обов’язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України «Про судоустрій і статус суддів», заповнюється за його бажанням.
У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.
У рядку 7 вказується позначкою (х) резидентський статус платника податку(резидент, нерезидент) відповідно до підпункту «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу.

У рядку 8 вказується позначкою (х), ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою).
У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації.
У рядку 9 вказуються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку (номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку).

Розділ ІІ декларації – «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

У колонці 3 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті.
У колонці 4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу ІV Кодексу покладається на податкового агента.
У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу ІV Кодексу покладається на платника податку.

У рядку 01 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 01.01 –01.07 декларації.
У рядку 01.01 вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

У рядку 01.02 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, розмір яких визначається згідно з положеннями статей 172, 173 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.
У колонці 3 рядка 01.02 декларації відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2 до декларації.
У колонках 4 і 5 рядка 01.02декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 5 додатка 2 до декларації відповідно.
У рядку 01.03 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.03 декларації відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2 до декларації.
У колонках 4 і 5 рядка 01.03 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 7 додатка 2до декларації відповідно.
У рядку 01.04 вказується сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 розділу ІV Кодексу), розмір якого визначається згідно з положеннями пункту 170.2 статті 170 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.04 декларації відображається позитивне значення рядка 6 додатка 3 до декларації.
У колонках 4, 5 рядка 01.04 декларації відображаються значення рядків 8, 9 додатка 3до декларації відповідно. У колонці 3 рядка 01.04 декларації відображається позитивне значення рядка 6 додатка 3 до декларації.
У колонках 4, 5 рядка 01.04 декларації відображаються значення рядків 8, 9 додатка 3 до декларації відповідно.
У рядку 01.05 вказується сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно із статтею 174 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.
У колонці 3 рядка 01.05 декларації відображається сума значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2 до декларації.

У колонках 4 і 5рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 10 додатка 2 до декларації відповідно.
У рядку 01.06 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації.
У колонках 3, 4, 5 рядка 01.06 декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 4 до декларації відповідно.
У рядку 01.07 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IV Кодексу, крім зазначених у статті 165 розділу IV Кодексу.

Розділ ІІІ декларації – «Доходи, отримані фізичною особою –підприємцем від провадження господарської діяльності»:

Відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб –підприємців, отриманих від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), розмір якого визначається згідно із статтею 177 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 5 до декларації.
У рядку 02 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності фізичною особою –підприємцем. Значення рядка 02 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 3 додатка 5 до декларації.
У рядку 03.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб –підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов’язання з цього податку. Значення рядка 03.01 декларації дорівнює значенню рядка 07.01 додатка 5 до декларації.
У рядку 03.02 декларації вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб –підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від’ємне значення.
Значення рядка 03.02 декларації дорівнює значенню рядка 07.02 додатка 5до декларації. У разі заповнення рядка 03.02декларації значення вказується без знака «-».

Розділ ІV декларації – «Доходи, отримані фізичною особою яка провадить незалежну професійну діяльність»:

Відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, розмір якого визначається згідно із статтею 178 розділу ІV Кодексу.
У рядку 04 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності.
У рядку 05 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
У рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом (рядок 04 декларації) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (рядок 05 декларації).
У рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу.

Розділ V декларації – «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»:
У рядку 08 вказується сума загального річного оподатковуваного доходу, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 розділу IV Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 розділу IV Кодексу. Значення рядка 08 декларації дорівнює сумі значень рядка 01 колонки 3, рядка 02 та рядка 04 декларації.
У рядку 09 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як сума значень рядка 01 колонки 5, рядка 03.01 та рядка 07 декларації.

У рядку 10 вказується сума самостійно сплаченого до бюджету податку на доходи, отримані платником податку протягом звітного податкового року, станом на дату подання декларації.
У рядку 10 декларації вказується також сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку.

У рядку 11 вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Кодексу. У разі використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюється та подається додаток 6 до декларації. Значення рядка 11 декларації дорівнює значенню рядка 12 додатка 6 до декларації.
У рядку 12 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у декларації. Сума податку з іноземного доходу платника податку -резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4 до декларації, але не більше значення рядка 09 декларації.

У рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.
Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення.
У рядку 13.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету.
Рядок 13.02 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано від’ємне значення. У разі заповнення рядка 13.02 декларації значення вказується без знака «–».

Розділ VI декларації – «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»»:
У рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.
У рядку 15 вказується уточнена сума податкових зобов’язань з податку за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.

У рядку 16.01 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Рядок 16.01 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації більше, ніж значення рядка 14 декларації). У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов’язаний відобразити суму штрафу у рядку 17 декларації.
У рядку 16.02 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 16.02 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації). У разі заповнення рядка 16.02 декларації значення вказується без знака «–».
У рядку 17 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу. У рядку 17 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу.

У разі якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою «Уточнююча», у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).
У рядку 18 вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу.

Розділ VIІ декларації – «Відомості про нерухоме майно»:

У колонці "Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)" інформація про місцезнаходження (країну, адресу) об'єктів нерухомого майна платника податку, обов'язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України "Про судоустрій і статус суддів", заповнюється за його бажанням.

Розділ VIІІ декларації – «Відомості про рухоме майно»:

Зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року.
У кінці декларації проставляється дата подання декларації. У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою (х) вказуються відповідні номери поданих додатків. У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу, позначкою (х)вказується про факт такого подання та цифрами кількість аркушів такого доповнення.

ДОДАТОК 7 ДО ДЕКЛАРАЦІЇ– «Відомості про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру»:

У рядку 1 вказуються прізвище, ім’я, по батькові декларанта (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у році, що настає за ним, декларант змінив прізвище (ім’я, по батькові), у рядку 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках -попереднє прізвище (ім’я, по батькові).
У рядку 2 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У рядку 3 зазначаються відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У рядку 3 розділу І додатка 7 до декларації місце проживання платника податку, обов’язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України «Про судоустрій і статус суддів», заповнюється за його бажанням.
У рядку 4 зазначається займана декларантом посада, категорія посади.
У рядку 5 зазначається посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію.
У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.
У рядку 7 вказуються відомості щодо членів сім’ї декларанта (ступінь родинного зв’язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).
Для визначення членів сім’ї осіб, зазначених у абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Інструкції (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України (стаття 3).

До членів сім'ї народного депутата України відносяться: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти.
У додатку 7 до декларації суддя вказує відомості стосовно членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.
У розділі ІІ А «Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні» зазначається загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році декларантом і членами його сім’ї доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2-16 цього розділу переліком.

У розділах ІІ Б «Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом» та ІІ В «Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта» відображаються доходи декларанта і членів його сім’ї відповідно з джерел за межами України в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.
У розділі ІII «Відомості про нерухоме майно» зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім’ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.
Кожний об’єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

Колонку «Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування» заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.
У розділі ІV «Відомості про рухоме майно» зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім’ї станом на кінець звітного року.
Кожний транспортний засіб відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об’єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.
Колонку «Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування» заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

У розділі V «Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи»:
у рядку 1зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року; у рядку 2 зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості; у рядку 3 зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.
Рядки 1.1, 2.1, 3.1 розділу V А додатка 7до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

У розділі VІ «Відомості про зобов’язання фінансового характеру»:у рядку 1 зазначається розмір фінансових зобов’язань щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування;у рядку 2 зазначається розмір фінансових зобов’язань щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування;у рядку 3 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов’язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах ІІІ-V додатка 7 до декларації;у рядку 4 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту);у рядку 5 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами);у рядку 6 відображаються інші видатки, не зазначені у розділах ІІІ-V додатка 7 до декларації. Рядок 6 розділу VІ А додатка 7 до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.
Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Ірпінської ОДПІ Київської області ДПС 
Коментарів: 0
Додати коментар