» » Бла­го­у­с­т­рій: Хто ві­д­по­вість за сміт­тя?

Бла­го­у­с­т­рій: Хто ві­д­по­вість за сміт­тя?

До ре­да­к­ції га­зе­ти зве­р­ну­ли­ся гро­ма­дя­ни, які по­п­ро­си­ли зве­р­ну­ти ува­гу на бла­го­у­с­т­рій те­ри­то­рії ко­о­пе­ра­ти­в­но­го бу­ди­н­ку, що ро­з­та­шо­ва­ний по вул. Кі­ро­ва, 318-А. Мо­в­ляв, до­го­вір на ви­віз сміт­тя із КП «БУЖКГ» ук­ла­де­ний, лю­ди пла­тять гро­ші за да­ну по­с­лу­гу, а ре­зуль­та­тів не­має. Го­ло­ва ко­о­пе­ра­ти­ву Ні­на Гри­го­рі­в­на Ко­же­дуб на ко­н­такт не хо­че іти. Тим ча­сом, при­бу­ди­н­ко­ва те­ри­то­рія за­ли­ша­єть­ся не­у­по­ря­д­ко­ва­ною, що по­ру­шує до­три­ман­ня пра­вил са­ні­та­р­но-­гі­гі­є­ні­ч­них ви­мог, пра­вил бла­го­у­с­т­рою мі­с­та і, як на­слі­док, псу­єть­ся ес­те­ти­ч­ний ви­гляд ча­с­ти­ни те­ри­то­рії Бу­чі.

Про­те са­ма па­ні Ні­на ін­шої ду­м­ки про цю си­ту­а­цію і по­ді­б­ні за­я­ви на­зи­ває на­кле­пом.
За сло­ва­ми го­ло­ви ко­о­пе­ра­ти­ву, не­да­ле­ко від них уже де­кі­ль­ка ро­ків пла­ну­ють по­бу­ду­ва­ти но­ву ба­га­то­по­ве­р­хі­в­ку. Ра­ні­ше да­на те­ри­то­рія пе­ре­бу­ва­ла у вла­с­но­с­ті Фо­н­ду де­р­ж­май­на, але ді­ля­н­ку ви­ку­пи­ло МВС, щоб зве­с­ти на ній жи­т­ло для сво­їх пра­ців­ни­ків. З цьо­го при­во­ду на­віть гро­мад­сь­кі слу­хан­ня про­во­ди­ли­ся. Час ми­нає, але окрім ви­ри­то­го ко­т­ло­ва­ну бі­ль­ше ні­які бу­ді­ве­ль­ні ро­бо­ти не по­чи­на­ли­ся. На­ра­зі об’єкт «за­мо­ро­же­ний». «Бу­ді­ве­ль­ні ма­те­рі­а­ли за­бра­ли, а у ви­ри­тий ко­т­ло­ван те­пер усі ко­му не лінь ски­да­ють ві­д­хо­ди, сміт­тя. Сво­го ча­су ми зве­р­та­ли­ся до де­пу­та­та Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди по­пе­ре­д­ньо­го скли­кан­ня На­та­лії Ва­ляр із про­хан­ням до­по­мо­г­ти вста­но­ви­ти пе­ре­го­ро­д­ку-­па­р­кан між іс­ну­ю­чим та по­те­н­цій­ним бу­ди­н­ком. Во­на пі­ш­ла нам на­зу­стріч. Та те­пер вся ця конс­тру­к­ція ру­х­ну­ла і ви­йш­ло, що смі­т­ник-­ко­т­ло­ван ні­би вже на те­ри­то­рії ко­о­пе­ра­ти­ву. Але на­ші жи­те­лі не по­вин­ні за ки­мось при­би­ра­ти сміт­тя», - ка­же Ні­на Ко­же­дуб. Жі­н­ка стве­р­джує, що в мі­сяць ви­во­зить­ся 30-36 ко­н­тей­не­рів із тве­р­ди­ми по­бу­то­ви­ми ві­д­хо­да­ми, про що ук­ла­де­на уго­да із КП «БУЖКГ». Усі жи­те­лі спра­в­но пла­тять, ні­хто не ві­д­мо­в­ля­єть­ся, бо ро­зу­мі­ють, що бу­ди­нок ко­о­пе­ра­ти­в­ний і во­ни са­мі зо­бо­в’я­за­ні про ньо­го дба­ти. А кви­та­н­ції про про­пла­ту всім ро­з­но­сять­ся у по­што­ві скри­нь­ки.
За сло­ва­ми го­ло­в­но­го ін­же­не­ра ко­му­на­ль­но­го пі­д­п­ри­єм­с­т­ва Оле­к­са­н­д­ра Ци­м­ба­лю­ка, це дій­с­но так – ві­д­по­ві­д­на уго­да іс­нує. Але жи­те­лям бу­ди­н­ку все-­та­ки по­т­рі­б­но бі­ль­шу ува­гу при­ді­ля­ти бла­го­у­с­т­рою і більш до­б­ро­со­ві­с­но пі­д­т­ри­му­ва­ти у на­ле­ж­но­му ста­ні при­бу­ди­н­ко­ву те­ри­то­рію.

Тож, ре­да­к­ція «БН» ви­рі­ши­ла за­фі­к­су­ва­ти та­м­те­ш­ню си­ту­а­цію із бла­го­у­с­т­ро­єм на фо­то­п­лі­в­ку. Як ви­яви­ло­ся, «пра­в­да» ле­жить десь по­се­ре­ди­ні. Бу­ді­ве­ль­ни­ки яв­но не мо­ро­чи­ли со­бі го­ло­ву пи­тан­ням чи­с­то­ти та по­ряд­ку на бу­д­май­да­н­чи­ку, але ра­зом із тим ме­ш­ка­н­цям ко­о­пе­ра­ти­в­но­го бу­ди­н­ку та­кож не за­ва­ди­ло б про­ве­с­ти за­га­ль­ний су­бо­тник.
Лю­д­ми­ла Глад­сь­ка 
газета: "Бучанські новини" №12 від 1 квітня 2011 року
  0
Коментарів: 1
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
grey

OFFline

  • grey (43)
  • Користувачі
  • 1 квітня 2011 14:08
Готуйтеся жителі. Скоро будете все самі прибирати та вивозити. А жек буде лише грощі брати.

0