» » » Правила поховання (в м. Ірпінь)

Правила поховання (в м. Ірпінь)

РІШЕННЯ СЕСІЇ № 2334 -60-V від 5 грудня 2008 р.

Про за­твер­джен­ня
Пра­вил по­хо­ван­ня в м. Ір­пінь

Роз­гля­ну­в­ши по­дан­ня Ір­пін­сь­ко­го ви­ро­б­ни­чо­го управ­лін­ня ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва про за­твер­джен­ня Пра­вил по­хо­ван­ня в м. Ір­пінь, ке­ру­ю­чись За­ко­на­ми Укра­ї­ни “Про за­са­ди дер­жа­в­ної ре­гу­ля­то­р­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті” та “Про мі­с­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні”, ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди

ВИРІШИВ :
1. За­тве­р­ди­ти Пра­ви­ла по­хо­ван­ня в м. Ір­пінь, згі­д­но до­да­т­ку (до­да­ток №1).
2. Вве­с­ти в дію Пра­ви­ла за­твер­дже­ні да­ним рі­шен­ням з дня опу­б­лі­ку­ван­ня в за­со­бах ма­со­вої ін­фо­р­ма­ці­ї.
3. Ко­н­т­роль за ви­ко­нан­ням да­но­го рі­шен­ня по­кла­с­ти на за­сту­п­ни­ка мі­сь­ко­го го­ло­ви з пи­тань ді­я­ль­но­с­ті ви­ко­нав­чих ор­га­нів ра­ди Здо­ль­ни­ка В.О. та на ко­мі­сію з пи­тань жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва, про­ми­с­ло­во­с­ті, транс­по­р­ту, ене­р­ге­ти­ки, зв’язку та по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня.

Мі­сь­кий го­ло­ва,
О.В. Бо­н­дар


---*---*---


ДО­ДА­ТОК №1
Пра­ви­ла по­хо­ван­ня в м.Ір­пінь


1. Ор­га­ні­за­ція ри­ту­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня
1.1. Ор­га­ні­за­ція, бу­ді­в­ни­ц­т­во, утри­ман­ня в на­ле­ж­но­му ста­ні та охо­ро­на місць по­хо­вань по­кла­да­єть­ся на КП «І­р­пін­сь­ке ви­ро­б­ни­че управ­лін­ня ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва» (да­лі У­п­ра­в­лін­ня).
1.2. На управ­лін­ня по­кла­да­ють­ся та­кі фу­н­к­ції:
а) на­дан­ня всіх ви­дів по­слуг, що по­в'я­за­ні з по­хо­ван­ням (від­ве­ден­ня ді­ля­н­ки, ко­пан­ня мо­ги­ли, ор­га­ні­за­ція і про­ве­ден­ня по­хо­вань по­ме­р­лих, на­дан­ня ри­ту­а­ль­них по­слуг, ре­а­лі­за­цію пред­ме­тів ри­ту­а­ль­ної на­ле­ж­но­с­ті та ін­ші не­об­хід­ні по­слу­ги);
б) ор­га­ні­за­ція екс­плу­а­та­ції на­ле­ж­но об­ла­д­на­но­го й упо­ря­д­ко­ва­но­го цвинтаря, до­гляд за окре­ми­ми мо­ги­ла­ми гро­мад­сь­ко­го зна­чен­ня (Ге­ро­їв гро­ма­дян­сь­кої та Ве­ли­кої Ві­т­чи­з­ня­ної вій­ни, ви­да­т­них ді­я­чів дер­жа­ви, на­у­ки, куль­ту­ри), що роз­та­шо­ва­ні на цвинтаря.
1.3. Утри­ман­ня цвинтаря і мо­гил гро­мад­сь­ко­го зна­чен­ня здій­с­ню­єть­ся управ­лін­ням за ра­ху­нок ко­ш­тів мі­с­це­во­го бю­дже­ту згі­д­но з рі­ч­ним ко­ш­то­ри­сом.
1.4. Ви­го­то­в­лен­ня на­мо­ги­ль­них па­м'я­т­ни­ків і на­мо­ги­ль­них спо­руд на цвинтарі здій­с­ню­єть­ся управ­лін­ням ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва й ін­ши­ми під­при­єм­с­т­ва­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми, вла­с­ни­ми си­ла­ми за­мо­в­ни­ків.
1.5. Про­ду­к­ція ри­ту­а­ль­но­го при­зна­чен­ня по­ви­нна ви­го­то­в­ля­ти­ся від­по­ві­д­но до ви­мог дер­жа­в­них ста­н­да­р­тів і тех­ні­ч­них умов, за­твер­дже­них у вста­но­в­ле­но­му по­ряд­ку.

2. По­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го
2.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го по­кла­да­єть­ся на ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го. Як­що у во­ле­ви­яв­лен­ні по­ме­р­ло­го не­має вка­зі­в­ки на ви­ко­нан­ня во­ле­ви­яв­лен­ня чи в ра­зі від­мо­ви ви­ко­нав­ця від ви­ко­нан­ня во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го по­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го здій­с­ню­єть­ся чо­ло­ві­ком (дру­жи­ною), ба­ть­ка­ми (уси­но­ви­те­ля­ми), ді­ть­ми, се­с­т­рою, бра­том, ді­дом або ба­бою, ону­ком (пра­в­ну­ком), ін­шою осо­бою, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го.
2.2. Ви­ко­нав­цю во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­бі, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, в уста­но­в­ле­но­му за­ко­но­дав­ст­вом по­ряд­ку в день зве­р­нен­ня ви­да­ють­ся:
- лі­кар­сь­ке сві­до­ц­т­во про смерть - за­кла­дом охо­ро­ни здо­ро­в'я;
- сві­до­ц­т­во про смерть та до­ві­д­ка про смерть - від­ді­лом ре­єст­ра­ції ак­тів гро­ма­дян­сь­ко­го ста­ну ра­йон­них, ра­йон­них у мі­с­тах, мі­сь­ких (міст об­ла­с­но­го зна­чен­ня) управ­лінь юс­ти­ції, ви­ко­нав­чим ор­га­ном сіль­сь­ких, се­ли­щ­них, мі­сь­ких (крім міст об­ла­с­но­го зна­чен­ня) рад, кон­суль­сь­кою уста­но­вою чи ди­п­ло­ма­ти­ч­ним пред­ста­в­ни­ц­т­вом Укра­ї­ни.
За­зна­че­ні до­ку­ме­н­ти мо­жуть на­да­ва­ти­ся за до­ру­чен­ням ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­би, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, ін­шій юри­ди­ч­ній чи фі­зи­ч­ній осо­бі.
2.3. У ра­зі сме­р­ті гро­ма­дя­ни­на на те­ри­то­рії іно­зе­м­ної дер­жа­ви та за на­яв­но­с­ті пись­мо­во­го во­ле­ви­яв­лен­ня про по­хо­ван­ня йо­го ті­ла на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­сві­д­че­но­го на­ле­ж­ним чи­ном, по­хо­ван­ня здій­с­ню­єть­ся у від­по­ві­д­них мі­с­цях по­хо­вань на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ви­ко­нав­цем во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­бою, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, за спри­ян­ня кон­суль­сь­кої уста­но­ви чи ди­п­ло­ма­ти­ч­но­го пред­ста­в­ни­ц­т­ва Укра­ї­ни.
2.4. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих оди­но­ких гро­ма­дян, осіб без пе­в­но­го мі­с­ця про­жи­ван­ня, а та­кож невпізнаних тру­пів, у ви­па­д­ку від­су­т­но­с­ті ро­ди­чів або осіб та ор­га­ні­за­цій, що мо­жуть взя­ти на се­бе ор­га­ні­за­цію по­хо­вань, здій­с­ню­єть­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів мі­с­це­во­го бю­дже­ту .
2.5. Ко­ж­не по­хо­ван­ня ре­єст­ру­єть­ся на­гля­да­чем кла­до­ви­ща, який при­зна­ча­єть­ся на­ка­зом на­ча­ль­ни­ка управ­лін­ня, в спе­ці­а­ль­ній кни­зі ре­єст­ра­ції по­хо­вань з за­зна­чен­ням та­ких ві­до­мо­с­тей:
- рік, мі­сяць і чи­с­ло по­хо­ван­ня (кре­ма­ції);
- но­мер се­к­то­ра (ді­ля­н­ки), ря­ду (се­к­ції) та мо­ги­ли (ні­ші);
- прі­зви­ще, ім'я та по ба­ть­ко­ві по­ме­р­ло­го;
- рік, мі­сяць, чи­с­ло на­ро­джен­ня і сме­р­ті;
- при­чи­на сме­р­ті;
- да­та і ким ви­да­но сві­до­ц­т­во про смерть;
- прі­зви­ще, іні­ці­а­ли ро­ди­чів по­ме­р­ло­го, їх ад­ре­са;
У ра­зі лі­к­ві­да­ції кла­до­ви­ща кни­га ре­єст­ра­ції пе­ре­да­єть­ся до Дер­жа­в­но­го ар­хі­ву Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди.
2.6. По­хо­ван­ня тру­ни в мі­с­це ро­дин­но­го по­хо­ван­ня до­зво­ля­єть­ся на під­ста­ві пись­мо­вої за­яви бли­зь­ко­го ро­ди­ча, на яко­го за­ре­є­с­т­ро­ва­на мо­ги­ла та до­ку­ме­н­та, який за­сві­д­чує осо­бу і сві­до­ц­т­ва про по­хо­ван­ня.
2.7. Ді­ля­н­ка зе­м­лі для по­хо­ван­ня тру­ни з ті­лом чи ур­ни з пра­хом від­во­дить­ся в роз­мі­рах, ви­зна­че­них у пун­к­ті 9.3 Пра­вил, і за­по­в­ню­єть­ся у по­ряд­ку чер­го­во­с­ті, вста­но­в­ле­ної ге­не­ра­ль­ним пла­ном кла­до­ви­ща.
2.8. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих здій­с­ню­єть­ся не ра­ні­ше, ніж че­рез 24 го­ди­ни пі­с­ля на­стан­ня сме­р­ті.
2.9. Пе­ре­ве­зен­ня або пе­ре­не­сен­ня по­ме­р­лих до мі­с­ця по­хо­ван­ня здій­с­ню­єть­ся за ба­жан­ням їх ро­ди­чів у тру­ні з від­кри­тою кри­ш­кою, як­що по­хо­ван­ня здій­с­ню­єть­ся не пі­з­ні­ше, ніж че­рез три до­би пі­с­ля сме­р­ті.
2.10. До­ста­в­ка по­ме­р­лих в морг для з'я­су­ван­ня при­чин сме­р­ті, а та­кож знай­де­них по­ме­р­лих здій­с­ню­єть­ся пра­ців­ни­ка­ми Ір­пін­сь­ко­го МВ ГУ МВС Укра­ї­ни в Ки­їв­сь­кій об­ла­с­ті.
2.11. B окре­мих ви­па­д­ках, як ви­ня­ток, по­хо­ван­ня іно­го­ро­д­ніх гро­ма­дян на Ір­пін­сь­ко­му цвинтарі здійснюється згі­д­но з пись­мо­вим до­зво­лом ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди, при спла­ті 7500 грн. у ви­гля­ді бла­го­дій­но­го вне­с­ку для роз­ши­рен­ня та бла­го­ус­т­рій цвинтаря.

3. Бе­з­о­пла­т­не по­хо­ван­ня
3.1. Бе­з­о­пла­т­но для ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го або осо­би, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, здій­с­ню­єть­ся по­хо­ван­ня уча­с­ни­ків бо­йо­вих дій від­по­ві­д­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про увіч­нен­ня Пе­ре­мо­ги у Ве­ли­кій Ві­т­чи­з­ня­ній вій­ні 1941 - 1945 ро­ків та осіб, які ма­ють осо­б­ли­ві за­слу­ги пе­ред Ба­ть­кі­в­щи­но­ю».
Ви­тра­ти на по­хо­ван­ня ви­ще­вка­за­них по­ме­р­лих здій­с­ню­ють­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів Дер­жа­в­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни в по­ряд­ку, вста­но­в­ле­но­му за­ко­но­м.

4. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців, осіб на­ча­ль­ни­ць­ко­го і ря­до­во­го скла­ду ор­га­нів вну­т­рі­шніх справ, кри­мі­на­ль­но-­ви­ко­на­в­чої си­с­те­ми та осіб на­ча­ль­ни­ць­ко­го скла­ду по­да­т­ко­вої мі­ліції
4.1. Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни, ін­ші, утво­ре­ні від­по­ві­д­но до за­ко­ну вій­сь­ко­ві фо­р­му­ван­ня, а та­кож Слу­ж­ба без­пе­ки Укра­ї­ни, Мі­ні­с­тер­с­т­во вну­т­рі­шніх справ Укра­ї­ни, ін­ші дер­жа­в­ні ор­га­ни на­да­ють до­по­мо­гу в про­ве­ден­ні по­хо­ван­ня по­ме­р­лим сі­м'ям, ба­ть­кам або ін­шим осо­бам, які зо­бо­в'я­за­ли­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­лих вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців, осіб на­ча­ль­ни­ць­ко­го та ря­до­во­го скла­ду ор­га­нів вну­т­рі­шніх справ, кри­мі­на­ль­но-­ви­ко­на­в­чої си­с­те­ми, осіб на­ча­ль­ни­ць­ко­го скла­ду по­да­т­ко­вої мі­ліції, які по­ме­р­ли (за­ги­ну­ли) під час про­хо­джен­ня слу­ж­би (ви­ко­нан­ня слу­ж­бо­вих обо­в'я­з­ків), ком­пе­н­су­ють ма­те­рі­а­ль­ні ви­тра­ти на ри­ту­а­ль­ні по­слу­ги та на спо­ру­джен­ня над­гро­б­ків у по­ряд­ку та роз­мі­рах, що ви­зна­ча­ють­ся Ка­бі­не­том Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни.

5. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих, які про­жи­ва­ли в за­кла­дах рі­з­них ти­пів
5.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих, які про­жи­ва­ли в бу­ди­н­ках-­ін­те­р­на­тах для гро­ма­дян по­хи­ло­го ві­ку та ін­ва­лі­дів, ге­рі­а­т­ри­ч­них па­н­сі­о­на­тах, па­н­сі­о­на­тах для ве­те­ра­нів вій­ни і пра­ці, пси­хо­не­в­ро­ло­гі­ч­них ін­тер­на­тах, ди­тя­чих бу­ди­н­ках-­ін­те­р­на­тах, те­ри­то­рі­а­ль­них центрах со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня пе­н­сі­о­не­рів і оди­но­ких не­пра­це­зда­т­них гро­ма­дян та в ста­ці­о­на­р­них за­кла­дах ін­ших ти­пів, здій­с­ню­єть­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів від­по­ві­д­но­го мі­с­це­во­го бю­дже­ту.

6. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих осіб, які від­бу­ва­ли по­ка­ран­ня в мі­с­цях по­зба­в­лен­ня во­лі
6.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих осіб, які від­бу­ва­ли по­ка­ран­ня в мі­с­цях по­зба­в­лен­ня во­лі, здій­с­ню­єть­ся згі­д­но із цим За­ко­ном за ра­ху­нок ко­ш­тів уста­но­ви, де від­бу­вав по­ка­ран­ня по­ме­р­лий або за ра­ху­нок ко­ш­тів ви­ко­нав­ця во­ле­ви­яв­лен­ня по­ме­р­ло­го чи осо­би, яка зо­бо­в'я­за­ла­ся по­хо­ва­ти по­ме­р­ло­го, за ба­жан­ням цих осіб у вста­но­в­ле­но­му по­ряд­ку.

7. По­хо­ван­ня ін­фі­ко­ва­но­го ті­ла
7.1. По­хо­ван­ня по­ме­р­лих осіб, які по­ме­р­ли вна­слі­док за­ра­жен­ня осо­б­ли­во не­без­пе­ч­ною ін­фе­к­ці­єю, здій­с­ню­єть­ся згі­д­но із са­ні­та­р­ним за­ко­но­дав­ст­вом Укра­ї­ни.
7.2. За­бо­ро­ня­єть­ся пе­ре­во­зи­ти у від­кри­тих трунах і за­во­зи­ти до­до­му тру­пи поме­р­лих від осо­б­ли­во не­без­пе­ч­них ін­фе­к­цій (чу­ма, хо­ле­ра, на­ту­ра­ль­на ві­с­па, си­бі­р­ка), а та­кож ко­ли є за­бо­ро­на лі­ка­ря па­та­ло­го-­ана­то­мі­ч­но­го від­ді­лен­ня Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої лі­ка­р­ні

8. По­ря­док пе­ре­по­хо­вань.
8.1. Пе­ре­по­хо­ван­ня ос­та­н­ків по­ме­р­лих до­пу­с­ка­єть­ся у ви­ня­т­ко­вих ви­па­д­ках, з до­зво­лу ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди, при на­яв­но­с­ті зая­ви ро­ди­чів по­хо­ва­но­го, ви­сно­в­ку мі­с­це­во­го за­кла­ду са­не­пі­де­м­с­лу­ж­би про мо­ж­ли­вість екс­гу­ма­ції за­ли­ш­ків і їх пе­ре­ве­зен­ня на ін­ше мі­с­це по­хо­ван­ня, до­ві­д­ки лі­ку­ва­ль­но­го за­кла­ду про при­чи­ну сме­р­ті по­хо­ва­но­го, до­зво­лу ко­му­на­ль­но­го ор­га­ну на по­хо­ван­ня на ін­шо­му кла­до­ви­щі.
Екс­гу­ма­ція здій­с­ню­єть­ся, як пра­ви­ло, в зи­мо­вий час по за­кін­чен­ні од­но­го ро­ку пі­с­ля по­хо­ван­ня в пі­с­ча­них ґрунтах і трьох ро­ків в ін­ших ґрунтах у при­су­т­но­с­ті пред­ста­в­ни­ків са­не­пі­де­м­с­лу­ж­би.
Ви­ня­ток з пра­вил скла­дає пе­ре­по­хо­ван­ня ур­ни з пра­хом, а та­кож екс­гу­ма­ція на ви­мо­гу слі­д­чих ор­га­нів і про­ку­ра­ту­ри. Во­на здій­с­ню­єть­ся у при­су­т­но­с­ті слі­д­чо­го, су­д­ме­де­к­с­пе­р­та та двох свідків.
Про ви­й­ман­ня за­ли­ш­ків з мо­гил ро­бить­ся від­по­ві­д­ний за­пис у кни­зі ре­єст­ра­ції по­хо­вань.

9. Вла­ш­ту­ван­ня мо­гил
9.1 По­хо­ван­ня по­ме­р­ло­го здій­с­ню­єть­ся в окре­мій мо­ги­лі
9.2 До­в­жи­на мо­ги­ли для до­ро­с­ло­го по­ви­нна бу­ти не ме­н­ше, ніж два ме­т­ри, ши­ри­на - 1 метр, гли­би­на - 1,5 ме­т­ри від по­ве­р­х­ні зе­м­лі до кри­ш­ки тру­ни з ура­ху­ван­ням мі­с­це­вих грун­то­во-клі­ма­ти­ч­них умов. При по­хо­ван­ні по­ме­р­лих ді­тей роз­мі­ри мо­ги­ли мо­жуть бу­ти від­по­ві­д­но зме­н­ше­ні.
Для по­хо­ван­ня ур­ни з пра­хом від­во­дить­ся ді­ля­н­ка роз­мі­ром 0,8 на 0,8 ме­т­рів, на якій мо­ж­ли­ве роз­та­шу­ван­ня де­кі­ль­кох урн.
9.3 Під ко­ж­ну мо­ги­лу від­во­дить­ся ді­ля­н­ка та­ких роз­мі­рів.
Вид похованняРозмір
земельної ділянкимогили
площа м2довжина мширина мдовжина мширина м
Почесне4,42,22,02,01,0
Подвійне4,82,22,22,01,0
Одинарне3,32,21,52,01,0
Урна з прахом1,00,80,80,80,8

9.4 Мі­с­це для сі­мей­но­го по­хо­ван­ня ви­ді­ля­єть­ся у ви­па­д­ку од­но­ча­с­ної за­ги­бе­лі чле­нів сі­м'ї в ре­зуль­та­ті ава­рії або ін­шо­го не­ща­с­но­го ви­па­д­ку за­ле­ж­но від чи­с­ла за­ги­б­лих.
9.5. Як пра­ви­ло, на кла­до­ви­щах від­во­дить­ся мі­с­це для оди­на­р­но­го по­хо­ван­ня.
9.6. Ді­ля­н­ка зе­м­лі для по­двій­но­го по­хо­ван­ня мо­же ви­ді­ля­ти­ся у ви­па­д­ку, ко­ли один із най­бли­ж­чих ро­ди­чів, що за­ли­ши­в­ся в жи­вих (чо­ло­вік, жі­н­ка, ба­ть­ко, ма­ти, син, до­ч­ка) ста­р­ший 60 ро­ків.
9.7 Скле­пи для сі­мей­но­го по­хо­ван­ня по­ви­нні бу­ти під­зе­м­но­го ти­пу і спо­ру­дже­ні в ме­жах від­ве­де­ної ді­ля­н­ки під по­двій­не по­хо­ван­ня (2,2 м на 2,2 м).
9.8. Пра­во на по­че­с­не по­хо­ван­ня осіб ви­зна­ча­єть­ся рі­шен­ням ви­ко­н­ко­му мі­сь­кої ра­ди в ко­ж­но­му кон­к­ре­т­но­му ви­па­д­ку.

10 . Пра­ви­ла об­ла­д­нан­ня та екс­плу­а­та­ції те­ри­то­рії кла­до­ви­ща
10.1. На мо­ги­лах у ме­жах ви­ді­ле­ної ді­ля­н­ки до­зво­ля­єть­ся вста­но­в­лен­ня на­мо­ги­ль­них спо­руд, ого­рож, лав, ящи­ків для ін­ве­н­та­рю, сто­ли­ків, ви­са­джен­ня ку­щів і кві­тів.
10.2. Ви­са­джен­ня де­рев, ку­щів, кві­тів за ме­жа­ми від­ве­де­ної ді­ля­н­ки, у про­хо­дах між мо­ги­ла­ми ка­те­го­ри­ч­но за­бо­ро­ня­є­ть­ся.
10.3. Для вста­но­в­лен­ня на кла­до­ви­щі на­мо­ги­ль­них спо­руд, при­йма­ють­ся ви­го­то­в­ле­ні від­по­ві­д­но до ви­мог ста­н­да­р­тів, при на­яв­но­с­ті до­ку­ме­н­тів про їх при­дбан­ня або ви­го­то­в­лен­ня, з пись­мо­во­го до­зво­лу Ір­пін­сь­ко­го ви­ро­б­ни­чо­го управ­лін­ня ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва.
10.4. Всі на­мо­ги­ль­ні спо­ру­ди, вста­но­в­ле­ні гро­ма­дя­на­ми, є їх осо­би­с­тою вла­с­ні­с­тю.
10.5. Бі­ля вхо­ду на кла­до­ви­ще по­ви­нен бу­ти вста­но­в­ле­ний щит з зо­бра­жен­ням схе­ма­ти­ч­но­го пла­ну кла­до­ви­ща, на яко­му за­зна­ча­ють­ся се­к­то­ри по­хо­вань і їх ну­ме­ра­ці­я.

Ре­жим ро­бо­ти кла­до­ви­ща вста­но­в­ля­єть­ся ко­му­на­ль­ним ор­га­ном за по­го­джен­ням ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди.

10.6. На те­ри­то­рії кла­до­ви­ща за­бо­ро­ня­єть­ся:
- ко­ри­с­ту­ва­ти­ся ав­то­мо­бі­ль­ним транс­по­р­том, мо­то­ци­к­ла­ми, ве­ло­си­пе­да­ми, ка­тан­ня на са­н­ках та ли­жах;
- по­ру­шу­ва­ти ти­шу та по­ря­док;
- про­во­ди­ти по­са­д­ку та пе­ре­са­д­ку де­рев без по­го­джен­ня з ад­мі­ні­с­т­ра­ці­єю управ­лін­ня;
- ви­гу­лю­ва­ти або ви­па­са­ти тва­рин;
- роз­па­лю­ва­ти ба­гат­тя;
10.7. Зе­м­лі, на яких роз­та­шо­ва­ні мі­с­ця по­хо­ван­ня, є об’єктами пра­ва ко­му­на­ль­ної вла­с­но­с­ті і не під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції або пе­ре­да­чі в оре­н­ду.
На те­ри­то­рії мі­с­ця по­хо­ван­ня не мо­жуть бу­ти роз­та­шо­ва­ні об’єкти ін­шої, крім ко­му­на­ль­ної фо­р­ми вла­с­но­с­ті.

11. Пра­ва і обо­в'я­з­ки ад­мі­ні­с­т­ра­ції кла­до­ви­ща
11.1. Ад­мі­ні­с­т­ра­ція кла­до­ви­ща має пра­во:
- при­би­ра­ти ла­ви, ящи­ки, сто­ли, де­ре­ва, ку­щі та кві­ти, вста­но­в­ле­ні в про­хо­дах між мо­ги­ла­ми;
- ви­ма­га­ти від від­ві­ду­ва­чів кла­до­ви­ща ви­ко­нан­ня вста­но­в­ле­них пра­вил.
11.2. Ад­мі­ні­с­т­ра­ція кла­до­ви­ща зо­бо­в'я­за­на за­без­пе­чи­ти:
- по­стій­не при­би­ран­ня алей, про­їз­дів, до­рі­жок, те­ри­то­рії, а та­кож си­с­те­ма­ти­ч­но ви­во­зи­ти сміт­тя,
- спра­в­ність осві­т­лен­ня, во­до­про­во­ду та ого­ро­жі;
Ро­бо­ти, за­зна­че­ні в пун­к­ті 11.2., ви­ко­ну­ють­ся за ра­ху­нок мі­с­це­во­го бю­дже­ту, згі­д­но з рі­ч­ним ко­ш­то­ри­сом, за­твер­дже­ним ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди.
11.3. О­хо­ро­ну місць по­хо­вань за­без­пе­чу­ють ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди. У ра­зі оскве­р­нен­ня мо­гил, місць ро­дин­но­го по­хо­ван­ня, на­вми­с­но­го руй­ну­ван­ня чи ви­кра­ден­ня ко­лу­м­ба­р­них ніш, на­мо­ги­ль­них спо­руд та скле­пів, від­шко­ду­ван­ня ма­те­рі­а­ль­них зби­т­ків здій­с­ню­єть­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів мі­с­це­во­го бю­дже­ту з на­сту­п­ним їх від­шко­ду­ван­ням за ра­ху­нок вин­них осіб згі­д­но із за­ко­но­м.

12. Пра­ва і обо­в'я­з­ки від­ві­ду­ва­чів кла­до­ви­ща і вла­с­ни­ків мо­гил
12.1. Гро­ма­дя­ни які від­ві­ду­ють кла­до­ви­ще, зо­бо­в'я­за­ні до­три­му­ва­ти­ся пра­вил і ви­мог, ви­кла­де­них в пун­к­тах 9.3., 10.1., 10.2., 10.3., 10.5.
12.2. Ко­ри­с­ту­ва­чі мо­гил зо­бо­в'я­за­ні утри­му­ва­ти мо­ги­лу та на­мо­ги­ль­ні спо­ру­ди у на­ле­ж­но­му ста­ні, ви­пра­в­ля­ти про­ва­ли, впро­ва­джувати під­си­пан­ня, озе­ле­нен­ня па­го­р­б­ка та ре­монт на­мо­ги­ль­них спо­руд.
12.3. Гро­ма­дя­ни - вла­с­ни­ки мо­гил ма­ють пра­во на мі­с­ці по­хо­ван­ня здійснювати бла­го­ус­т­рій, озе­ле­нен­ня, при­би­ран­ня та з пись­мо­во­го до­зво­лу Ір­пін­сь­ко­го ви­ро­б­ни­чо­го управ­лін­ня ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва вста­но­в­лю­ва­ти на­мо­ги­ль­ні спо­ру­ди, ви­го­то­в­ле­ні згі­д­но з ді­ю­чи­ми ТУ.

Се­к­ре­тар ра­ди
А.­Є­.­Мо­роз

На­ча­ль­ник від­ді­лу еко­но­мі­ки, ін­ве­с­ти­цій та
зо­в­ні­ш­ньо­-еко­но­мі­ч­них зв`я­з­ків
Л.Я­.­Ка­ду­бов­сь­ка

На­ча­ль­ник ІВУКГ
В.А.Па­ш­ко
газета: №51-52 газета "Ірпінський Вісник" від 26 грудня 2008р.
Пра­вила по­хо­ван­ня
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.