» » » Про соцзахист та обслуговування ветеранів

Про соцзахист та обслуговування ветеранів

Управ­лін­ня пра­ці, со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту та за­хи­с­ту на­се­лен­ня від на­с­лід­ків Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди є ва­ж­ли­вою лан­кою у здій­с­нен­ні дер­жа­вою со­ці­а­ль­ної по­лі­ти­ки і по­к­ли­ка­не на­да­ва­ти до­по­мо­гу, ком­пе­н­са­ції та ін­ші ви­ди со­ці­а­ль­них ви­плат усім ма­ло­за­бе­з­пе­че­ним вер­с­т­вам на­се­лен­ня, ма­те­рям, ін­ва­лі­дам, ве­те­ра­нам та пра­ців­ни­кам пі­д­п­ри­ємств та ор­га­ні­за­цій усіх форм вла­с­но­с­ті. До ре­чі, у на­шо­му мі­с­ті Управ­лін­ня офі­цій­но фу­н­к­ці­о­нує з 2007 ро­ку. За цей час со­ц­п­ра­ці­в­ни­ки до­кла­ли чи­ма­ло зу­силь для то­го, щоб жит­тя тих, хто по­т­ре­бує пік­лу­ван­ня з бо­ку вла­ди і су­с­пі­ль­с­т­ва, по­с­ту­по­во по­к­ра­щу­ва­ло­ся. З ко­ж­ним ро­ком здо­бу­т­ки у на­пря­м­ку вста­но­в­лен­ня со­ці­а­ль­них ста­н­да­р­тів єв­ро­пей­сь­ко­го рі­в­ня, дій­с­но, при­м­но­жу­ють­ся.

Сьо­го­д­ні се­ред ос­но­в­них за­вдань со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня, які ви­ко­нує Управ­лін­ня, – при­з­на­чен­ня та ви­пла­та со­ці­а­ль­ної до­по­мо­ги, ком­пе­н­са­цій та ін­ших со­ці­а­ль­них ви­плат, вста­но­в­ле­них за­ко­но­дав­ст­вом; ро­з­ро­б­лен­ня та ор­га­ні­за­ція ви­ко­нан­ня ком­пле­к­с­них про­грам по­ліп­шен­ня со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня ін­ва­лі­дів, пе­н­сі­о­не­рів, оди­но­ких не­пра­це­зда­т­них гро­ма­дян по­хи­ло­го ві­ку та все­бі­ч­не спри­ян­ня в отри­ман­ні ни­ми со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня та со­ці­а­ль­них по­с­луг за мі­с­цем про­жи­ван­ня; спри­ян­ня ство­рен­ню умов для без­пе­ре­ш­ко­д­но­го до­с­ту­пу ін­ва­лі­дів до об'є­к­тів со­ці­а­ль­ної ін­фра­стру­к­ту­ри, на­пра­в­лен­ня ін­ва­лі­дів та ді­тей-­ін­ва­лі­дів до ре­а­бі­лі­та­цій­них уста­нов та на­вча­ль­них за­кла­дів си­с­те­ми со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня; за­без­пе­чен­ня со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту піль­го­вих ка­те­го­рій на­се­лен­ня шля­хом на­дан­ня пільг та ком­пе­н­са­цій згі­д­но чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва; ро­з­г­ляд за­яв на ма­те­рі­а­ль­ну до­по­мо­гу ма­ло­за­бе­з­пе­че­ним гро­ма­дя­нам мі­с­та та ви­пла­та її за ра­ху­нок мі­с­це­во­го бю­дже­ту та ба­га­то ін­ших.

Про ре­а­лі­за­цію де­яких із них для бу­ча­н­ців, які по­т­ре­бу­ють пі­д­т­ри­м­ки та со­ці­а­ль­ної до­по­мо­ги най­бі­ль­ше – ве­те­ра­нів, оди­но­ких, піль­го­вих та окре­мих ка­те­го­рій на­се­лен­ня, ми по­п­ро­си­ли ро­з­по­ві­с­ти в. о. на­ча­ль­ни­ка Управ­лін­ня пра­ці, со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту та за­хи­с­ту на­се­лен­ня від на­с­лід­ків Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди Ган­ну На­за­ре­н­ко.

- Ган­но Ва­си­лі­в­но, яка ро­бо­та про­во­дить­ся Управ­лін­ням пра­ці про­тя­гом ро­ку що­до со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту ве­те­ра­нів?
- Що­рі­ч­но Управ­лін­ням пра­ці здій­с­ню­ють­ся за­хо­ди з ви­ко­нан­ня дер­жа­в­них про­грам со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту ін­ва­лі­дів, ве­те­ра­нів вій­ни та пра­ці. А са­ме, ми ве­де­мо об­лік ін­ва­лі­дів що­до за­без­пе­чен­ня їх ав­то­мо­бі­ля­ми та про­те­з­но-­ор­то­пе­ди­ч­ни­ми ви­ро­ба­ми, ін­ва­лі­дів із за­хво­рю­ван­ня­ми опо­но-­ру­хо­во­го апа­ра­ту за мо­ж­ли­во­с­ті за­без­пе­чу­є­мо ав­то­мо­бі­ля­ми та ін­ши­ми за­со­ба­ми пе­ре­су­ван­ня, ор­га­ні­зо­ву­є­мо ком­пе­н­са­цій­ні ви­пла­ти ін­ва­лі­дам на тра­н­с­по­р­т­не об­слу­го­ву­ван­ня, бе­н­зин і ре­монт, за­без­пе­чу­є­мо са­на­то­р­но-­ку­ро­р­т­ним лі­ку­ван­ням ін­ва­лі­дів, ве­те­ра­нів вій­ни та пра­ці, ви­да­є­мо по­с­ві­д­чен­ня «Ве­те­ран вій­ни», «Ве­те­ран пра­ці», ста­ви­мо у пе­н­сій­но­му по­с­ві­д­чен­ні ві­д­мі­т­ку «Ди­ти­на вій­ни», ві­д­мі­т­ку про на­дан­ня піль­ги 50% зни­жен­ня ва­р­то­с­ті про­ї­з­ду в гро­мад­сь­ко­му мі­сь­ко­му тра­н­с­по­р­ті, при по­т­ре­бі вла­ш­то­ву­є­мо до бу­ди­н­ків-­ін­те­р­на­тів ін­ва­лі­дів, ве­те­ра­нів вій­ни та пра­ці.

- Скі­ль­ки ни­ні пе­ре­бу­ває на об­слу­го­ву­ван­ні ве­те­ра­нів Ве­ли­кої Ві­т­чи­з­ня­ної вій­ни?
- У 2011 ро­ці на об­слу­го­ву­ван­ні пе­ре­бу­ває 154 ін­ва­лі­дів Ве­ли­кої Ві­т­чи­з­ня­ної вій­ни, 159 уча­с­ни­ків бо­йо­вих дій, 198 чле­нів сі­мей за­ги­б­лих ін­ва­лі­дів Ве­ли­кої Ві­т­чи­з­ня­ної вій­ни, 620 уча­с­ни­ків вій­ни. Всіх 1131 чо­ло­вік.

- Чим вда­ло­ся за­без­пе­чи­ти де­які по­т­ре­би ве­те­ра­нів у ми­ну­ло­му ро­ці?
- У 2010 ро­ці про­до­в­жу­ва­ли ви­ко­ну­ва­ти про­гра­ми со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня ве­те­ра­нів вій­ни та пра­ці, ро­з­по­ча­ті у по­пе­ре­д­ні ро­ки. Тож, ще 78 ін­ва­лі­дів бу­ло за­без­пе­че­но те­х­ні­ч­ни­ми за­со­ба­ми ре­а­бі­лі­та­ції, а 79 осо­бам ви­да­ли на­пра­в­лен­ня на про­те­з­но-­ор­то­пе­ди­ч­ні за­во­ди на отри­ман­ня по­над ста про­те­з­них ви­ро­бів. До 9 Тра­в­ня 1033 ве­те­ра­нам вій­ни ви­пла­ти­ли до­по­мо­гу на су­му 305 ти­сяч 474 гри­вень. Та­кож ви­да­ва­ли на­пра­в­лен­ня на об­ла­с­ну МСЕК по ви­зна­чен­ню ме­ди­ч­них по­ка­зань для за­без­пе­чен­ня ін­ва­лі­дів ав­то­мо­бі­ля­ми. 60 осо­бам ви­пла­ти­ти ком­пе­н­са­цію на бе­н­зин та тра­н­с­по­р­т­не об­слу­го­ву­ван­ня ін­ва­лі­дів на су­му 11 ти­сяч 898 гри­вень. У 2010 ро­ці бу­ло ви­да­но 45 пу­ті­вок на са­на­то­р­но-­ку­ро­р­т­не лі­ку­ван­ня, а за не­ви­ко­ри­с­та­не са­на­то­р­но-­ку­ро­р­т­не лі­ку­ван­ня 11 ін­ва­лі­дам вій­ни ви­пла­че­но ком­пе­н­са­цію. У ми­ну­ло­му ро­ці до Дня Пе­ре­мо­ги 811 ве­те­ра­нів вій­ни отри­ма­ли юві­лей­ні ме­да­лі «65 ро­ків Пе­ре­мо­ги».

- Що ро­бить те­ри­то­рі­а­ль­ний центр для со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня пе­н­сі­о­не­рів та оди­нок не­пра­це­зда­т­них гро­ма­дян?
- На об­лі­ку у від­ді­лен­ні со­ці­а­ль­ної до­по­мо­ги вдо­ма зна­хо­дить­ся 119 оди­но­ких, не­пра­це­зда­т­них лю­дей, 45 чо­ло­вік зна­хо­дять­ся «в ре­зе­р­ві». Те­ри­то­рі­а­ль­ний центр для цих лю­дей здій­с­нює до­с­та­в­ку до­до­му на за­мо­в­лен­ня їжі, про­ду­к­тів ха­р­чу­ван­ня, ме­ди­ка­ме­н­тів, про­ми­с­ло­вих та по­бу­то­вих то­ва­рів, при­го­ту­ван­ня страв по за­я­ві ін­ва­лі­да, при­би­ран­ня жи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня та при­бу­ди­н­ко­вої те­ри­то­рії, тра­н­с­по­р­ту­ван­ня ре­чей та пре­д­ме­тів до­ма­ш­ньо­го вжи­т­ку до праль­ні, пі­д­п­ри­ємств хім­чи­с­т­ки, ре­мо­н­ту то­що. За до­ру­чен­ням мо­ж­ли­ве вне­сен­ня пла­ти за ко­му­на­ль­ні та ін­ші по­с­лу­ги, отри­ман­ня пе­н­сії, на­дан­ня до­по­мо­ги пі­до­пі­ч­но­му при здій­с­нен­ні осо­би­с­тої гі­гі­є­ни, су­про­во­джен­ня пі­до­пі­ч­них на су­до­ві про­це­си, ме­ди­ч­ні кон­су­ль­та­ції чи опе­ра­ції в лі­ку­ва­ль­ні за­кла­ди Бу­чі та Ки­є­ва, офо­р­м­лен­ня пі­д­пи­с­ки на ви­дан­ня ЗМІ.
У ми­ну­ло­му ро­ці пе­н­сі­о­не­рам та оди­но­ким не­пра­це­зда­т­ним гро­ма­дя­нам (4 осо­бам) бу­ло ві­д­ре­мо­н­то­ва­но жи­т­ло, 58 – здій­с­не­на пе­ре­ві­р­ка яко­с­ті на­дан­ня со­ц­по­с­луг, 10 чо­ло­ві­кам – ор­га­ні­зо­ва­ні га­ря­чі обі­ди в ка­фе, ви­да­но 720 про­ду­к­то­вих на­бо­рів, 48 оди­но­ким осо­бам за­го­то­в­ле­но ово­чів, 88 бу­ло об­сте­же­но жи­т­ло­во-­по­бу­то­ві умо­ви ін­ва­лі­дів І-­ІІ груп.

- Чи бу­ли про­фі­на­н­со­ва­ні жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­ні по­с­лу­ги від­ді­лом пе­р­со­ні­фі­ко­ва­но­го об­лі­ку піль­го­вих ка­те­го­рій на­се­лен­ня?
- Ве­те­ра­нам вій­ни, гро­ма­дя­нам, по­те­р­пі­лим від ава­рії на ЧА­ЕС, ве­те­ра­нам вій­сь­ко­вої слу­ж­би, пе­да­го­гам та мед­пра­ці­в­ни­кам (пе­н­сі­о­не­рам), ба­га­то­ді­т­ним за жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­ні по­с­лу­ги у 2010 ро­ці бу­ло про­фі­на­н­со­ва­но 4765,2 ти­ся­чі гри­вень, а та­кож фі­нан­су­ва­ли­ся ін­ші піль­ги ве­те­ра­нам вій­ни та пра­ці.

- Яку со­ц­до­по­мо­гу отри­ма­ли лю­ди, що ві­д­но­сять­ся до окре­мих ка­те­го­рій на­се­лен­ня?
- На ви­ко­нан­ня про­гра­ми мі­с­це­во­го зна­чен­ня «Про со­ці­а­ль­ний за­хист окре­мих ка­те­го­рій на­се­лен­ня на 2007-2011 ро­ки», а са­ме: на до­по­мо­гу сі­м’ям, ді­ти яких за­ги­ну­ли в Аф­га­ні­с­та­ні, ха­р­чу­ван­ня в «АВС» ма­ло­за­бе­з­пе­че­них осіб, ма­те­рі­а­ль­ну до­по­мо­гу на лі­ку­ван­ня та ме­ди­ч­не об­слу­го­ву­ван­ня, ма­те­рі­а­ль­ну до­по­мо­гу на ви­рі­шен­ня со­ці­а­ль­но-­по­бу­то­вих пи­тань, по­хо­ван­ня гро­ма­дян, ком­пе­н­са­цію не­пра­цю­ю­чим осо­бам, які на­да­ють со­ц­по­с­лу­ги ін­ва­лі­дам, ді­тям-­ін­ва­лі­дам, на при­д­бан­ня про­ду­к­то­вих на­бо­рів для ма­ло­за­бе­з­пе­че­них верств на­се­лен­ня, пі­д­пи­с­ку на га­зе­ту «Бу­чан­сь­кі но­ви­ни» для ма­ло­за­бе­з­пе­че­них верств на­се­лен­ня, до Дня Пе­ре­мо­ги, Дня Пар­ти­зан­сь­кої Сла­ви, Дня ін­ва­лі­дів, Дня мі­с­та, Дня по­хи­ло­го ві­ку, Дня вчи­те­ля (вчи­те­лям-­пе­н­сі­о­не­рам), до­в­го­жи­те­лям – у 2010 ро­ці бу­ло ви­ко­ри­с­та­но ко­ш­ти із за­га­ль­но­го та спе­ці­а­ль­но­го фо­н­дів на за­га­ль­ну су­му 359276,0 гри­вень.
газета: "Бучанські новини" №12 від 1 квітня 2011 року
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.