Дорогу швидкій допомозі!

Спо­кій та без­пе­ка на до­ро­зі, вза­є­м­на по­ва­га і ро­зу­мін­ня один од­но­го між во­ді­я­ми, пі­шо­хо­да­ми та ін­ши­ми уча­с­ни­ка­ми до­ро­ж­ньо­го ру­ху, так зва­на ку­ль­ту­ра по­ве­ді­н­ки, ма­буть, най­го­ло­в­ні­ше не­пи­са­не пра­ви­ло, яке на рі­в­ні пі­в­с­ві­до­мо­с­ті по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти ко­жен гро­ма­дя­нин, по­між вста­но­в­ле­них норм та ви­мог за­ко­ном.

Пе­ред Дер­жа­в­то­і­н­с­пе­к­ці­єю сто­їть за­вдан­ня ко­н­т­ро­лю­ва­ти ав­то­лю­би­те­лів, осо­б­ли­во зве­р­та­ти ува­гу на тих, хто іг­но­рує до­три­ман­ня пра­вил до­ро­ж­ньо­го ру­ху. Ос­но­в­ний на­пря­мок ро­бо­ти ін­спе­к­то­рів ДАІ – це про­фі­ла­к­ти­ч­на ро­бо­та се­ред уча­с­ни­ків до­ро­ж­ньо­го ру­ху та на­се­лен­ня, що на­пра­в­ле­на на зни­жен­ня рі­в­ня ава­рій­но­с­ті, по­пе­ре­джен­ня та за­по­бі­ган­ня до­ро­ж­ньо-­тра­н­с­по­р­т­но­го тра­в­ма­ти­з­му і без­за­пе­ре­ч­не ви­ко­нан­ня гро­ма­дя­на­ми ви­мог пра­вил до­ро­ж­ньо­го ру­ху.

Ві­д­так, 23 бе­ре­з­ня, у ме­жах об­слу­го­ву­ва­ної те­ри­то­рії тра­си Ки­їв-­Ко­вель, Бо­ро­дян­сь­ким взво­дом ДПС ДАІ (у Бу­чі) бу­ли про­ве­де­ні про­фі­ла­к­ти­ч­ні за­хо­ди. Сер­гій Яце­н­ко, за­сту­п­ник ко­ман­ди­ра Бо­ро­дян­сь­ко­го взво­ду ДПС ДАІ, ма­йор мі­лі­ції, та Оле­к­сандр Сви­ри­де­н­ко, ін­спе­к­тор Бо­ро­дян­сь­ко­го взво­ду ДПС ДАІ, пра­по­р­щик мі­лі­ції, пе­ре­ві­ря­ли ви­ко­нан­ня во­ді­я­ми пра­вил до­ро­ж­ньо­го ру­ху Укра­ї­ни, а са­ме на­дан­ня ни­ми пе­ре­ва­ги у ру­сі спе­ці­а­ль­но­го ав­то­мо­бі­ля з вві­м­к­не­ни­ми про­бли­с­ко­ви­ми ма­я­ч­ка­ми та зву­ко­вим си­г­на­лом – ка­ре­ти шви­д­кої до­по­мо­ги. Для про­ве­ден­ня опе­ра­ції був за­лу­че­ний ав­то­мо­біль Бу­чан­сь­кої ста­н­ції шви­д­кої до­по­мо­ги. Пра­ців­ни­ки ДПС ДАІ спо­сте­рі­га­ли за по­ве­ді­н­кою на до­ро­зі во­ді­їв та за­три­му­ва­ли по­ру­ш­ни­ків до­ро­ж­ньо­го ру­ху.Ва­р­то за­зна­чи­ти, що де­яких «смі­ли­в­ців» на­віть шви­д­ка з уві­мкне­ни­ми зву­ко­вим си­г­на­лом та ма­я­ч­ка­ми, яка б на­спра­в­ді мо­г­ла по­с­пі­ша­ти на ви­клик до хво­ро­го чи їха­ти з па­ці­є­н­том в лі­ка­р­ню, не зму­шу­ва­ла ви­ко­ну­ва­ти вста­но­в­ле­них за­ко­ном пра­вил ру­ху на до­ро­зі. Ві­д­по­ві­д­но яких, во­дій, «у ра­зі на­бли­жен­ня тра­н­с­по­р­т­но­го за­со­бу з уві­мкне­ним си­нім про­бли­с­ко­вим ма­я­ч­ком та (або) зі спе­ці­а­ль­ним зву­ко­вим си­г­на­лом во­дії ін­ших тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів, які мо­жуть ство­рю­ва­ти йо­му пе­ре­ш­ко­ду для ру­ху, зо­бо­в’я­за­ні да­ти йо­му до­ро­гу і за­без­пе­чи­ти без­пе­ре­ш­ко­д­ний про­їзд за­зна­че­но­го тра­н­с­по­р­т­но­го за­со­бу… Як­що на та­ко­му тра­н­с­по­р­т­но­му за­со­бі уві­мкне­но про­бли­с­ко­ві ма­я­ч­ки, во­дії ін­ших тра­н­с­по­р­т­них за­со­бів зо­бо­в’я­за­ні зу­пи­ни­ти­ся бі­ля пра­во­го краю про­ї­з­ної ча­с­ти­ни (на пра­во­му уз­біч­чі)».

Та­кож пра­ців­ни­ки Бо­ро­дян­сь­ко­го взво­ду ДПС ДАІ про­ве­ли про­фі­ла­к­ти­ч­ні бе­сі­ди із на­се­лен­ням мі­с­та. Під час спі­л­ку­ван­ня до­ве­ли до ві­до­ма бу­ча­н­ців ви­па­д­ки до­ро­ж­ньо-­тра­н­с­по­р­т­них при­год, в яких за­ги­ну­ли гро­ма­дя­ни або отри­ма­ли ті­ле­с­ні ушко­джен­ня. Зі слів ін­спе­к­то­рів, ді­з­на­ли­ся, що ста­ном на 25 бе­ре­з­ня 2011 ро­ку ста­ло­ся 4 до­ро­ж­ньо-­тра­н­с­по­р­т­ні при­го­ди, під час яких 2 лю­дей за­ги­ну­ло, а 4 отри­ма­ли ті­ле­с­ні ушко­джен­ня. «По­рі­в­ня­но з по­пе­ре­д­ні­ми ро­ка­ми спо­сте­рі­га­єть­ся зни­жен­ня ава­рій­них си­ту­а­цій. Про­те, не зва­жа­ю­чи на штра­ф­ні са­н­к­ції, що стя­гу­ють­ся з по­ру­ш­ни­ків до­ро­ж­ньо­го ру­ху, та­ких во­ді­їв ви­ста­чає. То­му по­ді­б­ні про­фі­ла­к­ти­ч­ні за­хо­ди бу­де­мо про­до­в­жу­ва­ти», – за­зна­чив за­сту­п­ник ко­ман­ди­ра Бо­ро­дян­сь­ко­го взво­ду ДПС ДАІ Сер­гій Яце­н­ко.

Ана­ліз до­ро­ж­ньо-­тра­н­с­по­р­т­них при­год, що ста­ли­ся впро­довж двох мі­ся­ців 2011 ро­ку на ав­то­ш­ля­хах на­шої об­ла­с­ті, по­ка­зує те­н­де­н­цію до не­ве­ли­ко­го зни­жен­ня кі­ль­ко­с­ті ДТП та важ­ко­с­ті їх на­с­лід­ків.
Ві­к­то­рія Кон­ча­ків­сь­ка 
газета: "Бучанські новини" №12 від 1 квітня 2011 року
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.