Футбол: До Кубку області...

Ва­силь Оле­к­сюк: Пер­шо­че­р­го­ві за­да­чі – це пе­ре­мо­га в об­ла­с­но­му че­м­пі­о­на­ті та Ку­б­ку об­ла­с­ті

«Бу­чан­сь­кі но­ви­ни» ін­фо­р­му­ва­ли на­ших чи­та­чів про те, що но­вий футбольний се­зон для ко­ман­ди ФК «Бу­ча» ро­з­по­ча­в­ся у бе­ре­з­ні, з уча­с­ті у Ку­б­ку Ке­р­са­но­ва. На жаль, сьо­го­д­ні ми не мо­же­мо по­ра­ду­ва­ти хо­ро­ши­ми но­ви­на­ми від бу­чан­сь­кої ко­ман­ди. Дві пе­ре­мо­ги, ні­чия та дві по­ра­з­ки – це ре­зуль­тат за пі­д­су­м­ка­ми п’я­ти про­ве­де­них зу­стрі­чей.

На­ра­зі, пе­ред ста­р­том офі­цій­них об­ла­с­них пер­шо­с­тей, у яких ФК «Бу­ча» гра­ти­ме цьо­го ро­ку, ми ви­рі­ши­ли по­с­пі­л­ку­ва­ти­ся з пре­зи­де­н­том клу­бу Ва­си­лем Оле­ксю­ком. По­го­во­ри­ти про фу­т­бо­ль­ний 2011 рік, про ко­ман­ду та за­да­чі, які пе­ред нею ста­в­лять­ся.

- От­же, Ва­си­лю Па­в­ло­ви­чу, ко­ли офі­цій­но ста­р­тує фу­т­бо­ль­ний се­зон, в яких іг­рах ми по­ба­чи­мо ФК «Бу­ча» цьо­го ро­ку?
- Се­зон по­чи­на­єть­ся 9 кві­т­ня з ігор в Че­м­пі­о­на­ті Ки­їв­сь­кої об­ла­с­ті. На сьо­го­д­ні в цій пер­шо­с­ті ви­яви­ли ба­жан­ня зма­га­ти­ся 16 ко­манд, мо­ж­ли­во бу­де і бі­ль­ше. Да­лі іг­ри в об­ла­с­но­му Ку­б­ку, де гра­ти­муть вза­га­лі бі­ля 30 ко­манд. Ну а бли­ж­че до лі­та ста­р­тує Ку­бок Укра­ї­ни се­ред аматорських ко­манд, де ФК «Бу­ча» де­бю­ту­ва­ти­ме цьо­го ро­ку.

- Як прой­шов пі­д­го­то­в­чий пе­рі­од, у яко­му ста­ні фу­т­бо­лі­с­ти, чи бу­дуть змі­ни в тре­нер­сь­ко­му та ко­ман­д­но­му скла­ді?
- За пі­д­го­то­в­чий пе­рі­од бу­чан­сь­ка ко­ман­да про­ве­ла ряд то­ва­ри­сь­ких зу­стрі­чей. Та­кож, як вам ві­до­мо, на­ші фу­т­бо­лі­с­ти гра­ли в Ку­б­ку Ке­р­са­но­ва, де за ре­зуль­та­та­ми п’я­ти ігор, ми ма­ли дві пе­ре­мо­ги, од­ну ні­чию та дві по­ра­з­ки. Фі­зи­ч­ний стан фу­т­бо­лі­с­тів за­до­ві­ль­ний. Ос­но­в­ний склад ко­ман­ди з ми­ну­ло­го ро­ку не змі­ни­в­ся, хі­ба що при­є­д­на­ють­ся ще три гра­в­ці. Тре­нер­сь­кий склад теж не­змін­ний під ке­рі­в­ни­ц­т­вом го­ло­в­но­го тре­не­ра Ві­к­то­ра Уда­ло­ва.

- Які пла­ни та за­да­чі ста­в­лять­ся пе­ред ко­ман­дою на цей фу­т­бо­ль­ний се­зон?
- Пла­ни, як зав­жди, ма­к­си­ма­ль­ні. Пер­шо­че­р­го­ві за­да­чі – це пе­ре­мо­га в об­ла­с­но­му че­м­пі­о­на­ті та Ку­б­ку об­ла­с­ті. І, зві­с­но, до­с­той­но ви­сту­пи­ти на по­лях Ку­б­ку Укра­ї­ни.

- Ви ма­ли ряд то­ва­ри­сь­ких зу­стрі­чей у мі­ж­се­зон­ня, ко­го з су­пе­р­ни­ків мо­ж­на ви­зна­чи­ти як се­р­йо­з­них кон­ку­ре­н­тів за при­зо­ві мі­с­ця в че­м­пі­о­на­ті та Ку­б­ку Ки­їв­сь­кої об­ла­с­ті?
- Зви­чай­но, це ті су­пе­р­ни­ки, з яки­ми бу­ла жо­р­с­т­ка бо­ро­ть­ба і в ми­ну­ло­му се­зо­ні. ФК «Пу­т­рі­в­ка», ФК «Хі­лд-­Лю­бо­мир», виш­го­род­сь­кий «Ді­наз». Ду­же ці­ка­ва ко­ман­да «Яб­лу­ні­в­ка». А вза­га­лі, ду­маю, го­ло­в­на ме­та всіх клу­бів - ви­гра­ва­ти у ко­ж­но­му ма­т­чі. І всі се­р­йо­з­но го­ту­ють­ся. То­му ко­ж­на гра бу­де ці­ка­вою та ви­до­ви­щ­ною. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
- Буча­ не пер­ш­ий­ рік ві­зь­ме­ участ­ь ­в­ облас­н­их фу­т­больних зм­аганн­ях. Як ро­зви­ваєтьс­я ­футболь­на­ Київ­щи­на?
- З­ ­кожним роком рі­вень ­ф­утболу ­в­ К­и­їв­с­ькій обл­а­ст­і ­які­сно ро­с­те і це д­уж­е р­ад­ує. В­ ­ко­манди п­р­иходят­ь багато­ ці­ка­ви­х гравц­ів, які за­ своїм ­рівнем­ ма­й­ст­ер­ності­ не­ п­оступаю­ть­ся гравц­я­м з пр­офесійного ­фу­тб­олу. Зро­стає ­рі­вен­ь трен­ер­ськ­ого ск­л­ад­у.­ ­5-6 кома­н­д мают­ь ­наставниками Заслуж­ен­и­х тренерів ­Ук­раїни,­ л­юд­ей­, ­які вих­ов­али не одн­е поколі­нн­я професійних ф­ут­бо­лі­ст­ів. Зроста­є кількіст­ь т­а якіс­ть ­стаді­он­ів.­ Все ­б­і­ль­ш­е вбол­івальників п­рих­од­ять на­ і­гр­и.­

-­ Кільк­а­ с­лів для ­в­болів­аль­ни­к­ів ФК «Б­уча».
­- ­З­вичайно, ­команді н­е­обхідна п­ідтримк­а­ триб­ун. ­Усіх б­уч­ан­сь­ких шанувал­ь­ни­ків ф­утболу­ з­ ­квітня запрош­уємо на наші ст­ад­іо­ни, на­ і­г­ри за у­час­ті ФК «Б­у­ч­а»­. Перші зустріч­і ­п­ро­ходитиму­ть­ ­на шту­ч­ному пол­і стаді­ону ПМК, а зг­од­ом­ і на­ центр­альному ­ст­ад­іоні «Юві­л­ейний­». ­Р­озклади ігор ­м­и оприлюд­нимо на ­п­очатку­ к­в­ітня. А також афіші, як і в минулому році, будуть сповіщати про кожну наступну гру за участі ФК «Буча».
Віктор Артемчук 
газета: "Бучанські новини" №12 від 1 квітня 2011 року
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.