» » » ХVІ Всеукраїнська Спартакіада «Повір у себе»

ХVІ Всеукраїнська Спартакіада «Повір у себе»

12 вересня Національний центр параолімпійської та дефлімпійської підготовки і реабілітації інвалідів радо зустрічав спортсменів з усієї України у місті Євпаторія.

Змагатися за честь бути пер­шими при­їхали діти з 25ти облас­тей нашої дер­жави, а також міст Ки­єва та Сім­ферополя. У таких фінальних змаганнях: пла­ван­ня, нас­тільний теніс, волей­бол, шахи, лег­ка атлетика, більше трьох­сот дітей виборювали пра­во бути кра­щими!

Ко­ман­ду Ки­їв­ської облас­ті очо­лювала начальник Ки­їв­ської облас­ної філії «Ін­вас­порт» Ма­рія Він­ничен­ко. Двад­цять троє юних спо­р­т­с­менів, серед них і наші бучан­ці, шахіс­ти — Станіс­лав Юхимен­ко та Анас­тасія Ку­лакова, показали свої здіб­нос­ті у різ­них спо­р­тив­них зма­ган­нях.

На дру­гий день після при­їз­ду від­булося уро­чис­те від­к­рит­тя фінальних зма­гань ХVІ Спар­такіа­ди «По­вір у себе». Під гуч­ні фан­фари великий ста­діон приймав юнаків та дів­чат. Від­чут­тя свята, радос­ті та смак перемоги напов­нювали сер­ця наших дітей, а вітан­ня та дру­ж­ні нас­танови тре­нерів налаш­товували на плід­ну пра­цю про­тягом тиж­ня. Бу­чан­ці, Станіс­лав та Анас­тасія, впе­р­ше беруть участь у зма­ган­ні такого високого рів­ня. «Для нас — велика честь бути серед най­сильніших і заявити про міс­то Бу­ча на все­у­к­раїн­ських зма­ган­нях», — ділилися вра­жен­нями діти.

Спар­такіа­ду від­к­ривали саме зма­ган­ня з шахів серед хло­п­чиків. Станіс­лав у сво­їй віковій категорії зма­гав­ся з сімома сильними супер­никами І та ІІ роз­рядів, серед яких був і кан­дидат в май­с­т­ри спо­р­ту. То­му виборювати пер­шість було зов­сім нелег­ко. Але не зва­жаючи на те, що наш спо­р­т­с­мен є почат­ків­цем, він виборов при­зове ІІІ міс­це та бро­н­зову медаль.


Анас­тасія Ку­лакова зма­галася у сво­їй віковій гру­пі між дів­чат­ками. Во­на посіла дру­ге міс­це.
До таких сер­йоз­них вип­робувань готувала наших дітей тре­нер, май­с­тер спо­р­ту Ольга Ли­сова.

На­город­жен­ня спо­р­т­с­менів від­бувалося у величез­ній свят­ковій залі будин­ку культури націо­нального парао­лім­пій­ського цен­т­ру «Ук­раїна». Майс­т­ри спо­р­ту між­народ­них кла­сів одягали на гру­ди зас­лужені медалі — і щас­тю цьо­му не було меж! Тут наші діти від­чули велику зна­чимість сво­го жит­тя, а пра­г­нен­ня досягати вищих, нових здо­бут­ків ствер­дилося та зміц­ніло.

Громад­ська організація ін­валідів «Від­гук» щиро вітає юних спо­р­т­с­менів з високими досяг­нен­нями! Ба­жаємо їм ніколи не зупинятися і зав­ж­ди пра­г­нути до нових зве­р­шень!

Світ­лана Стад­нічен­ко,
голова ГОІ «Від­гук»
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.