» » » Сьогодення міської бібліотеки

Сьогодення міської бібліотеки

«Бібліотеки - скарбниці всіх багатств людського духу», –
саме так писав Г. ЛЕЙБНІЦ, відомий німецький філософ і математик.

Бе­з­переч­но, біб­ліо­тека є важ­ливим еле­мен­том для жит­тя і роз­вит­ку людини. Ад­же вона не лише знайо­мить від­відувачів із сукуп­ніс­тю книг, а й сприяє під­вищен­ню рів­ня освіченос­ті гро­мадян та їх­ній поін­фор­мованос­ті у різ­них галузях бут­тя.

У нашому міс­ті фун­к­ціо­нує Бу­чан­ська міська біб­ліо­тека для дорос­лих, яка опікується духов­ною спа­д­щиною, освітою та нау­кою сус­пільс­т­ва. Спра­в­ж­німи поміч­никами та порад­никами на шляху до вер­шин знань і муд­рос­ті бучан­ців є пра­ців­ники біб­ліо­теки: завідуюча Ва­лен­тина Мо­р­гун, ста­р­ший біб­ліо­текар читального залу Ольга Ра­д­чен­ко та біб­ліо­текар або­немен­ту Олена Се­менович.

Не зва­жаючи на все­с­віт­ню мережу Ін­тер­нет, яким пос­луговується зна­ч­на час­тина населен­ня, до невелич­кої, але затиш­ної міської біб­ліо­теки все ж щоріч­но при­ходять читачі, і їх понад 2,5 тисячі. Це і молодь, і батьки з діт­ками, і пен­сіо­нери.

У фон­ді біб­ліо­теки нараховується більше 28 тисяч екзем­п­лярів книг та бли­зько 3 тисяч періо­дич­них видань. Ос­нов­ну кількість книг ста­новить худож­ня література, але є й нау­ковопопуляр­на, вироб­нича, нав­чальна (чимало під­руч­ників на еко­номіч­ну тематику), гар­на довід­кова література. Проте цьо­го замало. Чи­тачі цікав­ляться новими над­ход­жен­нями.


Праців­ники біб­ліо­теки роз­повідають:
Звичай­но, біб­ліо­тека попов­нюється видан­нями, але ж раніше нові кни­ж­ки отримували час­тіше – один або й декілька разів у ква­р­тал. А зараз ситуа­ція змінилася. Книги дорож­чають, а гро­шей виділяють все мен­ше. Цього року при­д­бали лише 30 при­мір­ників. А періо­дич­ні видан­ня в тому об’ємі, який пот­ребуємо, не можемо під­писати. Чи­тачі пра­г­нуть більшого, але ми, на жаль, не маємо мож­ливос­ті задовольнити їх­ні пот­реби.
У біб­ліо­теці організовують тематич­ні вис­тав­ки книг та вла­ш­товують екс­позиції, при­с­вячені пам­’ят­ним подіям у жит­ті сус­пільс­т­ва. Для шко­лярів біб­ліо­текарі про­водили зус­т­річі з ветеранами вій­ни, зі свід­ком голодомору Па­в­лом Ма­т­вієвичем Ав­рамен­ком.
У цьо­му році всі бажаючі мог­ли пос­лухати цикл лек­цій: «Проб­леми роз­вит­ку дитини ран­ньо­го віку» (знайо­мила Люд­мила Ми­ронен­ко, кан­дидат пси­хологіч­них наук із ін­с­титуту пси­хології) й «Сім­’я – фор­теця моя» (Те­тяна Ку­зьмен­ко, голов­ний спе­ціа­ліст міського управ­лін­ня юс­тиції, з бучан­ського від­ділу юс­тиції).

Звіс­но, читачам й пра­ців­никам біб­ліо­теки хочеться, аби умо­ви роботи з кни­гою пок­ращились. Бо біб­ліо­тека вже дав­но пот­ребує нового при­міщен­ня. Та й пер­с­пек­тиви є. Не­забаром у міс­ті поч­нуть зво­дити «цілий» ін­фор­мацій­ний ком­п­лекс.

А поки що любителі книг ходять до міської біб­ліо­теки, яка, до речі, ско­ро від­з­начить своє 25річ­чя (відомо, що з лис­топада 1984 року біб­ліо­тека зна­ходиться у ниніш­ньо­му при­міщен­ні, вул. Енер­гетиків, 19).

30 верес­ня - День біб­ліо­тек. Тож, вітаємо пра­ців­ників та читачів Бу­чан­ської міської біб­ліо­теки зі святом!
газета: "Бучанські новини" №38 від 25 вересня 2009 року
Вік­торія Ко­н­чаків­ська
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.