» » » Громадські слухання: Запитали? Відповідаємо!

Громадські слухання: Запитали? Відповідаємо!

13 березня 2009 року в приміщенні міськвиконкому пройшли громадські слухання про детальний план території, площею 60 га, в межах вулиць Кірова, Вокзальна та колії Південно-Західної залізниці м.Буча, розроблені ЗАТ «Укракадемінвестбуд» та Українською академією архітектури.

Слухали головно­го архітек­тора про­е­к­ту Ми­хай­ла Вік­торовича То­карева.
Під час слу­хан­ня виник­ли заува­жен­ня та про­позиції. Отож, ми надаємо мож­ливість ознайомитись із від­повідями на запитан­ня.

Пи­тан­ня: Як буде збе­режено та рекон­с­т­руйовано іс­нуючу зелену зону, що роз­ташована в межах Пів­ден­ноЗа­хід­ної заліз­ниці та вул­.Та­расів­ської у м.Бу­ча?
Від­повідь: Прое­к­т­ним рішен­ням перед­бачено збе­режен­ня зеленої зони загального корис­туван­ня – пар­ку зі спо­рудами для від­почин­ку гро­мадян та бла­гоуст­рою.

Пи­тан­ня: Чи мож­на винес­ти за межі зеленої зони запро­е­к­тований гро­мад­ськотор­гівельний центр?
Від­повідь: Прое­к­том перед­бачено створен­ня зеленої зони літ­ньо­го гро­мад­ськороз­важального центру з організації закла­дів від­почин­ку та гро­мад­ського хар­чуван­ня.

Пи­тан­ня: Як буде виконаний про­ект водовід­веден­ня з меж території, визна­ченої детальним пла­ном, у р.Бу­чан­ка?
Від­повідь: Від­веден­ня атмос­фер­них опа­дів на території ДПТ м.Бу­ча перед­бачена закри­тою мережею дощової каналізації з насту­п­ним об’єд­нан­ням і подан­ням дощових стіч­них вод на очи­с­ні спо­руди, що будуть роз­ташовані поряд із вул­.Кірова в поймі р.Бу­чан­ка.

Пи­тан­ня: Чи буде, в зв’яз­ку зі збільшен­ням чисельнос­ті населен­ня в даному районі, а також для забез­печен­ня фун­к­ціо­нуван­ня пішохід­нотра­н­с­пор­т­ної схе­ми району в сис­темі міс­та роз­роб­лена схе­ма транс­пор­т­них зв’яз­ків з основ­ними автомобільними транс­пор­т­ними магіс­т­ралями, тоб­то перед­бачено про­кол під коліями Пів­ден­ноЗа­хід­ної заліз­ниці в районі заліз­нич­ного переїз­ду та вул­.Яс­нополян­ської для спо­лучен­ня з автодорогою Ки­їв­Ко­вель, а також автомобільного спо­лучен­ня з м.Ір­пінь, вра­ховуючи про­позиції генерального пла­ну Ір­пін­ського регіо­ну, виготов­лено і надано на роз­гляд гра­фіч­ний матеріал транс­пор­т­них роз­в’язок?
Від­повідь: Схему транс­пор­т­них зв’яз­ків та пішохід­нотра­н­с­пот­ну схе­му території ДТП роз­роб­лено згід­но з нор­мативом, із винесен­ням основ­них транс­пор­т­них потоків із жит­лових ква­р­талів мік­рорайону, з виїз­дами на тра­су Ки­їв­Ко­вель в районі м.Бу­ча та м.Ір­пеня.

Пи­тан­ня: Чи буде перенесено заліз­нич­ну зупин­ку ста­н­ція «Бу­ча»? Вказати мож­ливе міс­це перенесен­ня транс­фор­матор­ної під­ста­н­ції.
Від­повідь: Пе­ренесен­ня заліз­нич­ної ста­н­ції «Бу­ча» та транс­фор­матор­ної під­ста­н­ції заліз­нич­ного відом­ства не може бути вирішено в рам­ках рішень ДТП. По даному питан­ню міс­цева рада м.Бу­ча зве­р­талась до управ­лін­ня Пів­ден­ноЗа­хід­ної заліз­ниці і отримала обґрун­товану від­мову.

Пи­тан­ня: Як буде перед­бачено про­е­к­туван­ня кабелюван­ня високовольт­них ліній еле­к­т­ропередач? Як буде вка­зано тра­су кабелю з його охо­рон­ною зоною та показано про­філь вулиці?
Від­повідь: Прое­к­том перед­бачено кабелюван­ня високовольт­них ліній еле­к­т­ропередач згід­но з дер­жав­ними нор­мативами.

Пи­тан­ня: Скільки місць у дитячих дошкільних закла­дах та скільки вне­сено показ­ників у екс­плу­а­тацію?
Від­повідь: Прое­к­том ДПТ м.Бу­ча перед­бачено будів­ниц­т­во двох дитячих дошкільних закла­дів по 240 місць кож­ний.

Пи­тан­ня: Як перед­бачено обо­в’яз­кове облаш­туван­ня іс­нуючого спортив­ного май­дан­чика, що роз­ташований поряд із резер­вуа­рами чис­тої води?
Від­повідь: Прое­к­том рішен­ня перед­бачено облаш­туван­ня іс­нуючого від­кри­того спортив­ного ком­пле­к­су поряд із РЧВ.

Пи­тан­ня: Як перед­бачено озе­ленен­ня мік­рорайону, мож­ливість організації пар­ків, скверів та зон від­почин­ку?
Від­повідь: Прое­к­том роз­роб­лений ден­доп­лан території ДПТ, де зелені території в про­цен­т­ному від­ношен­ні від­повідають нор­мативам.

Пи­тан­ня: Як перед­бачено рекон­с­т­рук­цію іс­нуючої ЗОШ №3?
Від­повідь:Прое­к­том ДПТ перед­бачена рекон­с­т­рук­ція іс­нуючих освіт­ніх закла­дів, а зок­рема ЗОШ №3.

Пи­тан­ня: Як перед­бачити роз­ширен­ня іс­нуючих РЧВ?
Від­повідь: Прое­к­том перед­бачено роз­ширен­ня РЧВ на послідуючих ста­діях.

Пи­тан­ня: Чи роз­ширять чер­воні ліні основ­ного з’їз­ду з вул­.Та­расів­ська до 18 м, згід­но роз­роб­леного та погодже­ного про­е­к­ту будів­ниц­т­ва багатоповер­хового жит­лового будин­ку з об’єк­тами соціа­льної ін­фра­струк­тури в м.Бу­ча по вул­.Та­расів­ська, 10Д (замов­ник: ТОВ «Єв­робуд»)?
Від­повідь: Прое­к­том перед­бачено роз­ширен­ня іс­нуючих чер­воних ліній вул­.Та­расів­ської до 30 м, як вулиці район­ного зна­чен­ня. ДПТ перед­бачено будів­ниц­т­во автодороги вздовж заліз­нич­них колій від вул­.Кірова до вул­.Во­к­зальної.

Є. Бо­н­дарен­ко,
дирек­тор ЗАТ «Ук­ракадемін­вес­т­буд»

газета: №29 "Бучанські новини" від 24 липня 2009р.
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.