» » » Буча: Зустріч з високим мистецтвом

Буча: Зустріч з високим мистецтвом

На­ре­ш­ті, ща­с­ли­вий ви­па­док та іні­ці­а­ти­ва ди­ре­к­то­ра шко­ли Ана­то­лія Пі­н­чу­ка да­ли змо­гу зро­би­ти та­кий да­ру­нок ді­тям – вла­ш­ту­ва­ти бла­го­дій­ний кон­церт Іго­ря За­вад­сь­ко­го в Бу­чан­сь­кій шко­лі ми­с­тецтв. Щоб від­чу­ти ма­с­ш­таб осо­би му­зи­ка­н­та, при­ве­де­мо всьо­го де­кі­ль­ка фа­к­тів з йо­го ба­га­тої на кон­ку­р­си і пе­ре­мо­ги біо­гра­фі­ї…

Іме­ни­тий кон­церт прой­шов не­мов на од­но­му ди­хан­ні. Ігор не роз­ча­ру­вав свою пу­б­лі­ку. Про­гра­ма кон­це­р­ту про­де­мо­н­с­т­ру­ва­ла ши­р­ший ді­а­па­зон мо­ж­ли­во­с­тей ін­стру­ме­н­ту, ніж будь-­хто міг пі­до­зрю­ва­ти. Пре­кра­с­на май­с­те­р­ність, вра­жа­ю­ча ві­р­ту­о­з­ність, са­ма бли­с­ку­ча про­гра­ма, ар­ти­с­ти­ч­ність – все це зро­би­ло ви­да­т­ною по­ді­єю не ли­ше са­ме свя­то, але і все куль­ту­р­не жит­тя мі­с­та.

Ви­ко­ну­ю­чи сим­фо­ні­ч­ну уве­р­тю­ру Ві­ва­ль­ді до тво­ру «Зи­ма», зда­ва­лось, що на сце­ну вже ле­ті­ли пу­х­на­с­ті сні­жи­н­ки. Або в ві­до­мо­му «Жа­р­ті» Ба­ха, яку він грає з при­ваб­ли­вим ар­ти­с­ти­з­мом і гу­мо­ром, хо­ті­лось по­жа­р­ту­ва­ти. Йо­го ва­бить но­ви­з­на, ри­зик екс­пе­ри­ме­н­ту. Ба­га­то тво­рів бу­ли в пе­ре­кла­ді Іго­ря За­вад­сь­ко­го для ако­р­де­о­на в та­ко­му при­го­ло­м­ш­ли­во­му ви­ко­нан­ні!

Пі­с­ля ос­но­в­ної ча­с­ти­ни ви­сту­пу, Ігор з за­до­во­лен­ням від­по­ві­дав на ба­га­то­чи­се­ль­ні пи­тан­ня уч­нів та їх ба­ть­ків. Спі­л­ку­ван­ня з му­зи­ка­н­том бу­ло не ме­н­ше ці­ка­вим, ніж йо­го гра. Спі­л­ку­ю­чись із ці­єю лю­ди­ною хо­ті­лось за­пи­су­ва­ти но­ві іде­ї. Ігор вра­жає сво­єю ін­те­ле­к­ту­а­ль­ні­с­тю, не­ор­ди­на­р­ні­с­тю, має свою то­ч­ку зо­ру, яка стає при­єм­ним від­крит­тям для спів­бе­сі­д­ни­ка. На­при­кі­н­ці му­зи­кант ска­зав: «Ду­же спо­до­ба­лась Бу­ча - за­ти­ш­не мі­с­то, чу­до­ва при­ро­да, не­по­вто­р­ні кра­є­ви­ди, ба­га­то­по­ве­р­хо­ві жи­т­ло­ві ма­си­ви, вра­же­ний су­час­ною шко­лою ми­с­тецтв єв­ро­пей­сь­ко­го зра­з­ка».

У фі­на­лі зу­стрі­чі ви­сту­пив ди­ре­к­тор шко­ли ми­с­тецтв ім. Ле­в­ка Ре­ву­ць­ко­го Ана­то­лій Пі­н­чук. Він ви­сло­вив по­дя­ку ар­ти­с­ту-­му­зи­ка­н­ту Іго­рю За­вад­сь­ко­му і роз­по­вів, що в 2005 ро­ці шко­ла отри­ма­ла чу­до­ве при­мі­щен­ня з хо­ро­ви­ми та хо­ре­о­г­ра­фі­ч­ни­ми кла­са­ми, сту­ді­я­ми об­ра­зо­т­во­р­чо­го ми­с­те­ц­т­ва та не­об­хід­ною кі­ль­кі­с­тю кла­сів для ін­ди­ві­ду­а­ль­них на­вчань. Ко­ле­к­тив шко­ли та ба­ть­ки й уч­ні щи­ро вдя­ч­ні Бу­чан­сь­ко­му мі­сь­ко­му го­ло­ві Ана­то­лію Фе­до­ру­ку за цей чу­до­вий по­да­ру­нок.

Сьо­го­дні ди­тя­ча шко­ла ми­с­тецтв м. Бу­ча – це су­час­ний ес­те­ти­ч­но-­ви­хо­в­ний ми­с­те­ць­кий на­вча­ль­ний за­клад. У нас на­вча­єть­ся май­же 700 уч­нів і пра­цює 50 ви­кла­да­чів. Шко­ла ми­с­тецтв Бу­чі то є не­ви­че­р­п­не дже­ре­ль­це ди­тя­чої тво­р­чо­с­ті; та­ла­н­ту і на­тхнен­ня.
Що­рі­ч­но уч­ні та ко­ле­к­ти­ви шко­ли бе­руть участь в ба­га­тьох між­на­ро­д­них фе­с­ти­ва­лях та кон­ку­р­сах, де на­го­ро­джу­ють­ся ди­п­ло­ма­ми ла­у­ре­а­тів та ди­п­ло­ма­н­тів.
І до 10-рі­но­го юві­лею шко­ли ми­с­тецтв - пла­ну­єть­ся ці­лий цикл кон­це­р­тів за уча­с­ті ви­да­т­них му­зи­ка­н­тів та ком­по­зи­то­рів!

Оль­га Кнут, ви­кла­дач,
зав. від­ді­лом ком­п’ю­те­р­ної гра­фі­ки та ди­зай­ну


До­ві­д­ка
За­слу­же­ний ар­тист Укра­ї­ни; ла­у­ре­ат між­на­ро­д­них кон­ку­р­сів ако­р­де­о­ні­с­тів; єди­ний в Укра­ї­ні во­ло­дар «Зо­ло­тої лі­ри» (спе­ці­а­ль­ний приз, здо­бу­тий ним на кон­ку­р­сі в Іта­лії за 100 ба­лів із 100 мо­ж­ли­вих – уні­ка­ль­ний ви­па­док у ба­га­то­рі­ч­ній іс­то­рії між­на­ро­д­них кон­ку­р­сів); пе­р­ший укра­ї­н­сь­кий му­зи­кант у Кни­зі ре­ко­р­дів Гі­не­са.
Єв­ро­па ви­зна­ла За­вад­сь­ко­го од­ним з най­кра­щих ако­р­де­о­ні­с­тів. Ігор не­од­но­ра­зо­во по­бу­вав з со­ль­ни­ми кон­це­р­та­ми у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту.
Се­ред них: Фран­ція, Мо­на­ко, Іта­лія, Іс­па­нія, Пор­ту­га­лія, Че­хія, Сло­вач­чи­на, Ні­ме­ч­чи­на, Ав­с­т­рія, Поль­ща, Сло­ве­нія, Уго­р­щи­на, Іс­ла­н­дія, Да­нія, Об’­єд­нан­ні Араб­сь­кі Емі­ра­ти, Ро­сія, Ли­т­ва, Ка­зах­стан, Швей­ца­рія, США, Ка­на­да… Ди­с­ко­г­ра­фія ви­ко­нав­ця скла­да­єть­ся з де­ся­ти аль­бо­мів.
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.