» » » Святий Миколай прийшов до дітей

Святий Миколай прийшов до дітей

19 гру­д­ня очі­ку­в­ва­ли всі — і ма­ле­ча, і до­ро­с­лі. Цьо­го дня Свя­тий Ми­ко­лай-­чу­до­т­во­рець спу­с­ка­єть­ся на зе­м­лю з по­да­ру­н­ка­ми для слу­х­ня­них і сум­лін­них ді­то­чок. У Бу­ди­н­ку куль­ту­ри мі­с­та Ір­пінь зі­бра­ли­ся ді­ти та їх­ні ба­ть­ки.

Ір­пін­сь­кий мі­сь­кий го­ло­ва Олег Бо­н­дар при­ві­тав при­су­т­ніх із свя­том.

Те­а­т­ра­ль­на сту­дія “Бра­во” ін­сце­ні­зу­ва­ла по­вча­ль­ну роз­по­відь про те, як до од­ні­єї сі­м’ї за­ві­тав Свя­тий Ми­ко­лай.
А от до до­шкі­ль­но­го за­кла­ду №2 “Ве­с­ня­н­ки” Свя­тий Ми­ко­лай по­про­сив за­ві­та­ти сво­го по­сла­н­ця – сні­го­ву ба­бу, яка про­ве­ла з ді­т­ка­ми ці­ка­ві іг­ри, ви­слу­ха­ла їх­ні ви­сту­пи.

Мі­сь­кий го­ло­ва Олег Бо­н­дар, йо­го за­сту­п­ни­ки Ігор Ми­хай­ли­шин та Пе­т­ро Ада­мо­вич, на­ча­ль­ник від­ді­лу сі­м’ї та мо­ло­ді Оле­к­сандр Яр­мош роз­да­ли ма­лю­кам по­да­ру­н­ки — ла­со­щі, іг­ра­ш­ки і по­ві­т­ря­ні куль­ки. Олег Ва­си­льо­вич ви­про­мі­ню­вав ра­дість від спі­л­ку­ван­ня з ді­ть­ми.

Чу­до­вий день, ща­с­ли­ві ді­ти і ми, до­ро­с­лі, що та­ке кра­си­ве і по­вча­ль­не свя­то ста­ло за­га­ль­но­де­р­жа­в­ним. І за­ве­р­ша­ль­ним ако­р­дом свя­т­ку­ван­ня Дня Свя­то­го Ми­ко­лая у мі­с­ті Ір­пінь став ві­зит за­сту­п­ни­ків мі­сь­ко­го го­ло­ви Іго­ря Ми­хай­ли­ши­на і Пе­т­ра Ада­мо­ви­ча та на­ча­ль­ни­ка від­ді­лу сі­м’ї та мо­ло­ді Оле­к­са­н­д­ра Яр­мо­ша до ба­га­то­ді­т­ної при­йо­м­ної сі­м’ї Ба­тур­сь­ких. Ді­тям бу­ли вру­че­ні по­да­ру­н­ки.
газета: №51-52 газета "Ірпінський Вісник" від 26 грудня 2008р.
Олег Мно­жин­сь­кий
  0
Коментарів: 0
Додати коментар