» » » Спорт: «Нумо хлопці, нумо!»

Спорт: «Нумо хлопці, нумо!»

Са­ме так на­зи­ва­єть­ся тра­ди­цій­ний за­хід, який ко­ж­но­го ро­ку про­хо­дить у бу­чан­сь­кій за­га­ль­но­ос­ві­т­ній шко­лі №4. При­свя­че­ний він Дню Зброй­них сил Укра­ї­ни. Про­те, на­спра­в­ді це спра­в­ж­нє свя­то – ве­се­ло­щів, спри­т­но­с­ті, фі­зи­ч­ної під­го­то­в­ки, і, зві­с­но ж, по­пу­ля­ри­за­ції здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.

У зма­ган­нях зі­йш­ли­ся ко­ман­ди вій­сь­ко­вої ча­с­ти­ни А2­8­60-У та уч­ні ЗОШ №4. Свої зді­б­но­с­ті во­ни про­яв­ля­ли у та­ких кон­ку­р­сах, як біг на при­ся­д­ки (з еле­ме­н­та­ми го­па­ка), під­тя­гу­ван­ня на пе­ре­кла­ди­ні, ес­та­фе­ті (чо­в­ни­ко­вий біг і біг у мі­ш­ках), ар­м­ре­с­лі­н­гу, ги­рях, пе­ре­тя­гу­ван­ні ка­на­ту та дво­бої ка­пі­та­нів. Пі­с­ля ко­ж­но­го кон­ку­р­су хло­п­ців оці­ню­ва­ло ком­пе­те­н­т­не жу­рі у скла­ді: в.о. ди­ре­к­то­ра ЗОШ №4 Ла­ри­си Без­сме­р­т­ної, за­сту­п­ни­ка ди­ре­к­то­ра з на­вча­ль­но-­ви­хо­в­ної ро­бо­ти Ан­то­ні­ни Петренко, вчи­те­ля фі­з­ку­ль­ту­ри Бу­чан­сь­кої Укра­ї­н­сь­кої гі­м­на­зії Оле­га Гай­дая, ма­йо­ра вій­сь­ко­вої ча­с­ти­ни А2­8­60-У Во­ло­ди­ми­ра Во­з­но­го.

Вра­жен­ня від дій­с­т­ва – най­кра­щі, адже ор­га­ні­за­ція за­хо­ду бу­ла на ви­со­ко­му рі­в­ні. Пе­ред при­су­т­ні­ми ви­сту­пав хо­ре­о­г­ра­фі­ч­ний ко­ле­к­тив «О­к­са­мит», свої но­ме­ри під­го­ту­ва­ли й уче­ни­ці ЗОШ №4. Від­чу­ва­ло­ся, що про­ду­ма­ні най­менші де­та­лі, тво­р­чий, не­ста­н­да­р­т­ний під­хід до всьо­го. Чо­го ли­ше ва­р­тий кон­курс, в яко­му хло­п­цям до­ве­ло­ся за­плі­та­ти ді­в­ча­там ко­си­ч­ки! Юним чо­ло­ві­кам (для яких, до ре­чі, це за­вдан­ня ста­ло спра­в­ж­ньої не­спо­ді­ва­н­кою) до­ве­ло­ся про­яви­ти усю свою ви­три­ва­лість та кмі­т­ли­вість, аби і во­лос­ся збе­ре­г­ти, і ство­ри­ти щось, схо­же на за­чі­с­ку. Про­те, юна­ки впе­в­не­но йшли впе­ред і з че­с­тю ви­йш­ли з усіх си­ту­а­ції, які пе­ред ни­ми по­ста­ва­ли. Тож, ще не пе­ре­ве­ли­ся у нас спра­в­ж­ні ко­за­ки!

Взя­ти участь у свя­ті за­про­шу­ва­ли пред­ста­в­ни­ків ін­ших бу­чан­сь­ких шкіл. Та, на жаль, во­ни від­мо­ви­ли­ся.

Але, як і в ко­ж­них зма­ган­нях, є пе­ре­мо­ж­ці і пе­ре­мо­же­ні. Цьо­го ра­зу вда­ча по­смі­х­ну­ла­ся ко­ман­ді вій­сь­ко­вих. Во­ни здо­бу­ли пе­ре­мо­гу з від­ри­вом у п’ять ба­лів. У під­су­м­ку – 29:34 на ко­ристь пред­ста­в­ни­ків вій­сь­ко­вої ча­с­ти­ни А2­8­60-­У.

І до­б­ре, що ні­хто не за­сму­ти­в­ся. Та­кий ре­зуль­тат – сти­мул для по­да­ль­шо­го ро­с­ту і но­вих здо­бу­т­ків. Тим бі­ль­ше, що на усіх уча­с­ни­ків та го­с­тей свя­та че­кав ще один кон­курс – най­п­ри­є­м­ні­ший: по­їдан­ня сма­ч­них пи­ро­гів!газета: №51 "Бучанські новини" від 19 грудня 2008р.
Людмила Гладська
  0
Коментарів: 1
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
елис

OFFline

  • елис (5)
  • Місцевий
  • 24 грудня 2008 20:03
ОЛЕКСІЙ І ТАРАС-ГАРНІ ХЛОПЦІ))00 winked

0