» » » Спартакіада «Весели старти» до Міжнародного Дня інвалідов

Спартакіада «Весели старти» до Міжнародного Дня інвалідов

6 гру­д­ня 2008 ро­ку в мі­с­ті Ір­пе­ні, в спор­ти­в­них за­лах шкіл №3 і №2, від­бу­в­ся від­бі­р­ко вий об­ла­с­ний зо­на­ль­ний ту­р­нір з мі­ні-­фу­т­бо­лу се­ред ко­манд 1-2-х та 3-4-х кла­сів шкіл Ки­їв­щи­ни.

6 гру­д­ня на ба­зі Бу­чан­сь­кої ЗОШ №3 про­хо­ди­ла ди­тя­ча спа­р­та­кі­а­да для ді­тей з об­ме­же­ни­ми фі­зи­ч­ни­ми мо­ж­ли­во­с­тя­ми «Ве­се­лі ста­р­ти». Ор­га­ні­за­то­ри ди­во­ви­ж­но­го свя­та, гро­мад­сь­ка ор­га­ні­за­ція ін­ва­лі­дів «Ві­д­гук», зі­бра­ла у спор­ти­в­ній за­лі шко­ли ба­га­то ді­тей та ба­ть­ків. Сьо­го­дні при­мі­щен­ня на­по­в­ни­ло­ся но­ви­ми го­ло­са­ми, но­вою ра­ді­с­тю, но­ви­ми по­чут­тя­ми, адже за­ві­та­ли ті ді­т­ки, які, за ста­ном сво­го здо­ро­в’я, не мо­жуть від­ві­ду­ва­ти зви­чай­ні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні за­кла­ди.
Свя­то роз­по­ча­ло­ся ве­се­лим зна­йом­с­т­вом та хо­ро­во­да­ми в ко­лі дру­зів, до яких за­лу­чав ді­ток ве­се­лий кло­ун. Щи­ро­се­р­д­но ві­та­ли го­с­тей спа­р­та­кі­а­ди: де­пу­та­та Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди від Бло­ку Ли­т­ви­на Дми­т­ра Сер­гі­йо­ви­ча Ко­р­жа, на­ча­ль­ни­ка мі­сь­ко­го від­ді­лу осві­ти Ла­ри­су Пе­т­рі­в­ну Фе­до­рук, пред­ста­в­ни­ка Ки­їв­сь­ко­го центру «І­н­ва­с­порт» На­та­лію Ва­си­лі­в­ну Скво­р­цо­ву.

За плі­д­ну пра­цю та ва­го­мий вне­сок в роз­ви­ток ін­ва­лі­д­но­го спо­р­ту у м. Бу­ча гра­мо­та­ми від Ки­їв­сь­ко­го об­л­це­н­т­ру «І­н­ва­с­порт» бу­ли на­го­ро­дже­ні:го­ло­ва ГОІ «Ві­д­гук» Сві­т­ла­на Бро­ні­сла­ві­в­на Ста­д­ні­че­н­ко та май­с­тер спо­р­ту з те­ні­су, тре­нер Оль­га Гео­ргі­ї­в­на Ли­со­ва. Гра­мо­ти за до­ся­г­нен­ня в спо­р­ті отри­ма­ли ді­ти: Оди­но­ков Ан­тон, Ар­те­ме­н­ко Ар­тем, Ви­со­тюк Оле­к­сандр, Фе­ще­н­ко Іл­ля, Юхи­ме­н­ко Ста­ні­с­лав, Ку­ла­ко­ва Ана­с­та­сія, Ду­б­чак Па­в­ло.

Пі­с­ля яс­к­ра­вих при­ві­тань роз­по­ча­ли­ся спор­ти­в­ні зма­ган­ня. Ді­ти ви­про­бу­ва­ли се­бе у «ке­г­лях», «да­р­ці» (ме­та­ння дро­ти­ків), «на­би­ван­ні те­ні­с­но­го м’я­чи­ка» та «влу­ч­но­с­ті по­па­дан­ня м’я­ча у ко­р­зи­ну». Мо­ж­ли­во та­кі іг­ри не мо­ж­на на­зва­ти су­то спор­ти­в­ни­ми, але са­ме во­ни ма­ють пе­в­ні еле­ме­н­ти роз­ва­ги і то­му бу­ли ці­ка­ви­ми і за­хо­п­лю­ю­чи­ми. Пі­с­ля то­го як уча­с­ни­ки ви­про­бу­ва­ли се­бе у всіх ви­дах зма­ган­ня ве­се­лий кло­ун про­до­в­жив роз­ва­жа­ль­ні ес­та­фе­т­ні іг­ри. Гу­ч­на, ве­се­ла му­зи­ка су­про­во­джу­ва­ла свя­то і се­р­ця на­по­в­ню­ва­ло­ся ра­ді­с­тю і ща­с­тям від ве­се­ло­го смі­ху ді­тей. Свя­то за­кін­чи­ло­ся уро­чи­с­тим на­го­ро­джен­ням пе­ре­мо­ж­ців та бі­ло­сні­ж­ним са­лю­том з м’я­ких ку­би­ків.

ГОІ «Ві­д­гук» під­го­ту­ва­ли та­кож не­ве­ли­ч­кі по­да­ру­н­ки для ді­тей, які за­ре­є­с­т­ру­ва­ли­ся в ор­га­ні­за­ці­ї.

Ми ду­же вдя­ч­ні на­шим спо­н­со­рам: Бу­чан­сь­кій мі­сь­кій ра­ді та Ана­то­лію Пе­т­ро­ви­чу Фе­до­ру­ку, На­род­ній пар­тії бло­ку Ли­т­ви­на та де­пу­та­ту Оле­к­са­н­д­ру Ва­си­льо­ви­чу Та­мо­ж­ньо­му, під­при­єм­цю Сер­гію Сер­гі­йо­ви­чу Аре­ф’є­ву. За­вдя­ки їх­ній під­три­м­ці ми змо­г­ли ор­га­ні­зу­ва­ти і про­ве­с­ти та­ке ве­се­ле свя­то.

Го­ло­ва ГОІ «Ві­д­гук»
Ста­д­ні­че­н­ко С.Б.
газета: №51 "Бучанські новини" від 19 грудня 2008р.
Коментарів: 0
Додати коментар