Збережемо енергію

Збе­ре­же­на ене­р­гія – по­ліп­шить якість по­слуг
На по­пе­ре­дній се­сії Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди бу­ла за­твер­дже­на мі­с­це­ва про­гра­ма по ене­р­го­з­бе­ре­жен­ню, для роз­ро­б­ки якої бу­ли за­лу­че­ні фа­хі­в­ці від­ді­лів і управ­лінь міськ­ви­кон­ко­му, ко­му­на­ль­них під­при­ємств, на­у­ко­ві пра­ців­ни­ки та ін­ші ком­пе­те­н­т­ні ор­га­ні­за­ці­ї. Да­на Про­гра­ма дасть мо­ж­ли­вість ско­ро­ти­ти за­га­ль­не спо­жи­ван­ня ко­му­на­ль­ним го­с­по­дар­с­т­вом мі­с­та па­ли­в­но-­ене­р­ге­ти­ч­них ре­сур­сів, що не ли­ше зе­ко­но­мить бю­дже­т­ні ко­ш­ти, але й зме­н­шить ви­тра­ти жи­те­лів на пе­в­ні по­слу­ги та по­кра­щить їх якість. Вті­лю­ва­ти в жит­тя Про­гра­му бу­дуть за ко­ш­ти дер­жа­в­но­го та мі­с­це­во­го бю­дже­тів.

Ва­р­то за­зна­чи­ти, що для ус­пі­ш­ної ре­а­лі­за­ції за­ду­ма­но­го пла­ну­єть­ся впро­ва­ди­ти ком­плекс ене­р­го­з­бе­рі­га­ю­чих за­хо­дів у рі­з­них ас­пе­к­тах ко­му­на­ль­ної сфе­ри.
Зо­к­ре­ма в 2008 ро­ці бу­де здій­с­ню­ва­ти­ся ре­ко­н­с­т­ру­к­ція вну­т­рі­шньо бу­ди­н­ко­вих си­с­тем опа­лен­ня бу­ди­н­ків, ви­ко­ну­ва­ти­меть­ся ро­бо­та по уте­п­лен­ню жи­т­ло­вих бу­ди­н­ків та ре­монт їх по­крі­вель, ка­пі­та­ль­ний ре­монт вну­т­рі­шньо бу­ди­н­ко­вих си­с­тем хо­ло­д­но­го во­до­по­ста­чан­ня та во­до­від­ве­ден­ня в бу­ди­н­ках, ка­пі­та­ль­ний ре­монт та мо­де­р­ні­за­ція лі­ф­тів жи­т­ло­во­го фо­н­ду Бу­чі то­що.

Жи­т­ло­вий фонд

Бу­де уте­п­ле­но да­хи бу­ди­н­ків та під’­їз­дів, вста­но­в­ле­но ене­р­го­е­ко­но­мі­ч­ні сві­ти­ль­ни­ки та за­га­ль­но­бу­ди­н­ко­ві при­ла­ди об­лі­ку й ре­гу­лю­ван­ня во­ди, що спо­жи­ва­єть­ся, та те­п­ла.

Те­п­ло­по­ста­чан­ня

При мо­де­р­ні­за­ції те­п­ло­ме­реж бу­дуть впро­ва­джу­ва­ти­ся по­пе­ре­дньо ізо­льо­ва­ні тру­би, що зна­ч­но зме­н­шить втра­ти те­п­ло­вої ене­р­гії при її транс­по­р­ту­ван­ні. Та­кож ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­муть­ся ефе­к­ти­в­ні те­п­ло­ізо­ля­цій­ні ма­те­рі­а­ли та ви­ро­би для під­ви­щен­ня те­р­мі­ч­но­го опо­ру ого­ро­джу­ва­ль­них конс­тру­к­цій. Пе­ред­ба­ча­єть­ся і мо­де­р­ні­за­ція ко­те­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва – об­ла­д­нан­ня ко­те­лень ефе­к­ти­в­ни­ми ути­лі­за­то­ра­ми те­п­ла від­хі­д­них га­зів з ко­т­лів, що дасть змо­гу еко­но­ми­ти при­ро­д­ний газ; кі­ль­цю­ван­ня ді­ю­чих дже­рел те­п­ла і ство­рен­ня мо­ж­ли­во­с­ті їх па­ра­ле­ль­ної ро­бо­ти; впро­ва­джен­ня но­вої тех­но­ло­гії хі­мі­ч­ної під­го­то­в­ки во­ди ко­те­лень.
На­ла­го­джу­ва­ти­меть­ся ком­бі­но­ва­не ви­ро­б­ни­ц­т­во те­п­ло­вої та еле­к­т­ри­ч­ної ене­р­гії (ко­ге­не­ра­ція) – ця тех­но­ло­гія до­зво­ляє шля­хом над­бу­до­ви іс­ну­ю­чих ко­те­лень ене­р­ге­ти­ч­ни­ми те­п­ло­ви­ми дви­гу­на­ми (па­ро­ви­ми чи га­зо­ви­ми ту­р­бі­на­ми, га­зо­по­р­ш­не­ви­ми) пе­ре­тво­рю­ва­ти їх в мі­ні-­ТЕЦ).

Во­до­по­ста­чан­ня

Ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­меть­ся біо­газ, отри­ма­ний зі сто­ків очи­с­них спо­руд (з 1 млн. куб. м біо­га­зу мо­ж­ли­во ви­ро­би­ти до 2,1 млн. кВт. год. еле­к­т­ро­ене­р­гії). Це до­зво­лить по­вні­с­тю за­без­пе­чи­ти еле­к­т­ро­ене­р­гі­єю тех­но­ло­гі­ч­ний про­цес очи­с­т­ки ко­му­на­ль­но-­по­бу­то­вих сто­ків. Та­кож пе­ред­ба­ча­єть­ся: ре­ко­н­с­т­ру­к­ція на­со­с­них ста­н­цій, за­мі­на на­со­с­но­го об­ла­д­нан­ня з ура­ху­ван­ням су­час­них тех­но­ло­гій, бу­ді­в­ни­ц­т­во та ре­ко­н­с­т­ру­к­ція ка­на­лі­за­цій­них очи­с­них спо­руд, при­дбан­ня су­час­ної тех­ні­ки для ви­ко­нан­ня ро­біт на во­до­про­ві­д­но-­ка­на­лі­за­цій­них ста­н­ці­ях, впро­ва­джен­ня єв­ро­пей­сь­ких ста­н­да­р­тів по­кра­щен­ня яко­с­ті пи­т­ної во­ди.

Впро­ва­джен­ня ефе­к­ти­в­ної си­с­те­ми зо­в­ні­ш­ньо­го осві­т­лен­ня мі­с­та

Бу­де про­ве­де­на за­мі­на зви­чай­них ламп роз­жа­рю­ван­ня у ву­ли­ч­них лі­х­та­рях на ене­р­го­з­бе­рі­га­ю­чі на­трі­є­ві ла­м­пи (їх­ня пе­ре­ва­га у ма­лій по­ту­ж­но­с­ті та ви­со­кій сві­т­ло­від­да­чі – у 5-6 ра­зів бі­ль­ше, ніж у зви­чай­них ла­м­пах роз­жа­рю­ван­ня) та сві­т­ло­ді­о­д­них дже­рел сві­т­ла. Це на­дасть еко­но­мію в 5 ра­зів, збі­ль­шить те­р­мін екс­плу­а­та­ції в 100 ра­зів по від­но­шен­ню до ламп роз­жа­рю­ван­ня та 50 ра­зів до га­ло­ген­них ламп. Вста­но­в­лю­ва­ти­муть­ся ба­га­то­та­ри­ф­ні зон­ні лі­чи­ль­ни­ки, а це до­зво­лить ме­н­ше пла­ти­ти за еле­к­т­ро­ене­р­гі­ю.

За сло­ва­ми, на­ча­ль­ни­ка від­ді­лу жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва Юрія Бє­се­є­д­ні­ко­ва впро­ва­джен­ня да­них за­хо­дів, на­при­клад по «І­р­пі­нь­во­до­ка­на­лу», дасть еко­но­мію еле­к­т­ро­ене­р­гії, зни­зить ви­тра­ти во­ди на 3-5%, по­ліп­шить на­пі­р­ні ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки во­до­про­ві­д­ної ме­ре­жі то­що. Крім то­го, по­кра­щен­ня ха­ра­к­те­ри­с­тик ко­те­лень, за ра­ху­нок мо­н­та­жу те­п­ло­об­мін­ни­ків, зе­ко­но­мить те­п­ло до 18%, а впро­ва­джен­ня но­вих сві­ти­ль­ни­ків, на час екс­плу­а­та­ції ла­м­пи, зе­ко­но­мить 4774,00 грн. та збе­ре­же ене­р­гію на су­му 3666,00 грн.
газета: №46 "Бучанські новини" від 23 листопада 2007р.
Лю­д­ми­ла Глад­сь­ка
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.