Недбалість - основна причина більшості надзвичайних ситуацій » Бучанський міський сайт Новини міста Буча. Бучанські новини
» » » Недбалість - основна причина більшості надзвичайних ситуацій

Недбалість - основна причина більшості надзвичайних ситуацій

Над­зви­чай­на си­ту­а­ція тех­но­ген­но­го та при­ро­д­но­го ха­ра­к­те­ру ви­зна­ча­єть­ся за­ко­ном так: по­ру­шен­ня но­р­ма­ль­них умов жит­тя і ді­я­ль­но­с­ті лю­дей на окре­мій те­ри­то­рії чи об`­єк­ті, спри­чи­не­не ава­рі­єю, ка­та­с­т­ро­фою, сти­хій­ним ли­хом або ін­шою не­без­пе­ч­ною по­ді­єю, в то­му чи­с­лі епі­де­мі­єю, епі­зо­о­ті­єю, епі­фі­то­ті­єю, по­же­жею, яке при­зве­ло (мо­же при­зве­с­ти) до не­мо­ж­ли­во­с­ті про­жи­ван­ня на­се­лен­ня на те­ри­то­рії чи об`­єк­ті, ве­ден­ня там го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті, за­ги­бе­лі лю­дей та/або зна­ч­них ма­те­рі­а­ль­них втрат.

При­кро кон­с­та­ту­ва­ти, але за остан­ній пе­рі­од Мі­ні­с­тер­с­т­во над­зви­чай­них си­ту­а­цій, йо­го ке­рі­в­ник і всі слу­ж­би МНС ста­ли, так би мо­ви­ти, зір­ка­ми ви­пу­с­ків но­вин на те­ле­ба­чен­ні та пе­р­ших шпальт га­зет. Ава­рії на за­лі­з­ни­ці, ве­ли­кі ДТП на ав­то­шля­хах, ви­бу­хи в жи­т­ло­вих бу­ди­н­ках, што­р­мо­ві по­пе­ре­джен­ня на пів­дні Укра­ї­ни та на­с­лід­ки сти­хі­ї... Остан­ня но­ви­на зно­ву шо­ку­ва­ла гро­мад­сь­кість – ви­бух на ша­х­ті ім. За­ся­дь­ка на Дон­ба­сі.

Від­діл з пи­тань над­зви­чай­них си­ту­а­цій Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди ство­ре­ний рі­шен­ням Бу­чан­сь­кої се­ли­щ­ної ра­ди від 23 ли­с­то­па­да 2006 ро­ку. Фа­к­ти­ч­но йо­го ро­бо­та роз­по­ча­та 5 бе­ре­з­ня 2007 ро­ку. За шта­т­ним роз­кла­дом ви­зна­че­на од­на по­са­да – на­ча­ль­ник від­ді­лу. Ним став Сер­гій Ко­ва­ле­н­ко.

Недбалість - основна причина більшості надзвичайних ситуаційМи за­про­си­ли до роз­мо­ви Сер­гія Ми­ко­ла­йо­ви­ча аби по­го­во­ри­ти про ро­бо­ту но­во­го від­ді­лу, про те, яки­ми пи­тан­ня­ми він опі­ку­єть­ся, які кон­к­ре­т­ні над­зви­чай­ні си­ту­а­ції ви­ни­ка­ли на те­ри­то­рії Бу­чі і як во­ни лі­к­ві­до­ву­ва­ли­ся.

- От­же, па­не Сер­гію, да­вай­те по­чне­мо з са­мо­го по­ча­т­ку, з мо­ме­н­ту ва­шо­го при­зна­чен­ня.
- Що ж, мо­жу ска­за­ти, що ро­бо­та по­ча­ла­ся з пер­шо­го дня. Зде­бі­ль­шо­го, зві­с­но, йшло­ся про ор­га­ні­за­цію від­ді­лу вза­га­лі, ство­рен­ня стру­к­тур та за­со­бів для ефе­к­ти­в­ної ро­бо­ти. Зо­к­ре­ма, це утво­рен­ня мі­сь­кої слу­ж­би Ци­ві­ль­ної обо­ро­ни (ЦО), ство­рен­ня ева­ку­а­цій­ної ко­мі­сії при ви­ко­нав­чо­му ко­мі­те­ті Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди, роз­ро­б­ле­но опе­ра­ти­в­но-­мо­бі­лі­за­цій­ний план га­сін­ня по­жеж, на­да­но ме­то­ди­ч­ну до­по­мо­гу ке­рі­в­ни­кам ЦО під­при­ємств що­до утво­рен­ня ева­ко­ко­мі­сій, ство­ре­но ева­ку­а­цій­ні ко­мі­сії на ос­но­в­них під­при­єм­с­т­вах, уста­но­вах та ор­га­ні­за­ці­ях, ство­ре­но ко­мі­сію з пи­тань об­сте­жен­ня мі­с­це­вих до­ріг та місць кон­це­н­т­ра­ції ДТП мі­с­та то­що.
Що сто­су­єть­ся прак­ти­ч­них дій, то вже в бе­ре­з­ні бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но і про­ве­де­но лі­к­ві­да­цію тех­но­ген­но-­не­бе­з­пе­ч­но­го сміт­тє­зва­ли­ща на по­лі бі­ля ЗОШ №3. Або ось ви­па­док у кві­т­ні: ло­ка­лі­зо­ва­но ава­рію тех­но­ген­но­го ха­ра­к­те­ру в бу­ди­н­ку по ву­ли­ці Б.Хме­ль­ни­ць­ко­го, 4. На тре­тьо­му по­ве­р­сі бу­ла при­дба­на ква­р­ти­ра, зроб­ле­но ре­монт, але в там ні­хто не про­жи­вав. Як ви­яви­ло­ся зго­дом, ма­те­рі­ал ви­ко­ри­с­та­ний для ре­мо­н­ту ван­ної кі­м­на­ти був не зо­всім які­с­ний. Тру­би не ви­три­ма­ли ти­с­ку во­ди і ста­в­ся по­рив. Лі­к­ві­до­ву­ва­ти при­чи­ни та на­с­лід­ки ава­рії до­ве­ло­ся за від­су­т­но­с­ті вла­с­ни­ка, який є ме­ш­ка­н­цем ін­шої об­ла­с­ті.
А за­кін­чу від­по­відь на ва­ше пи­тан­ня тим, що на­спра­в­ді, з пер­шо­го дня і по сьо­го­дні у від­ді­лі і в ме­не, як ке­рі­в­ни­ка ро­бо­та є по­стій­но.

- Роз­ка­жіть більш де­та­ль­но про де­які ви­па­д­ки, які ма­ли або мо­г­ли ма­ти се­р­йо­з­ні на­с­лід­ки.
- Як­що че­с­но, то ко­ж­на спра­ва, якою опі­ку­єть­ся від­діл з пи­тань над­зви­чай­них си­ту­а­цій є до­сить се­р­йо­з­но­ю. Бі­ль­ше то­го, ду­же ча­с­то при­чи­ною ви­ни­к­нен­ня та­ких справ є люд­сь­ка не­дба­лість.

Ма­буть не тре­ба роз­по­ві­да­ти які на­с­лід­ки мо­жуть бу­ти від хво­роб, збу­д­ни­ки яких ви­яв­ля­ють від­по­ві­д­ні слу­ж­би у во­ді ве­ли­ких во­до­ймищ. Та­ким не­без­пе­ч­ним для здо­ро­в`я бу­ча­н­ців є озе­ро по вул. Кі­ро­ва. Отож, аби за­по­бі­г­ти не­ба­жа­ним на­с­лід­кам, в тра­в­ні-­че­р­в­ні ми ви­ві­си­ли таб­ли­ч­ки про за­бо­ро­ну ку­пан­ня, пе­ре­кри­ли в`їзд ав­то­тра­н­с­по­р­ту на озе­ро. Ли­ше не­дба­лість лю­дей, які по­при за­бо­ро­ну все та­ки від­ві­ду­ють пля­жі та­ких озер, в ре­зуль­та­ті при­зво­дить до ве­ли­кої кі­ль­ко­с­ті не­ща­с­них ви­па­д­ків.

При­ве­ду ще один ви­па­док ха­ла­т­но­с­ті лю­дей. Не­що­да­в­но ми за­ве­р­ши­ли ло­ка­лі­за­цію по­же­жі на тор­фо­ви­щах у по­ймі рі­ч­ки Ро­кач. При­чи­ною, зві­с­но, є без­від­по­ві­да­ль­не ста­в­лен­ня до на­вко­ли­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща ме­ш­ка­н­ців при­ле­г­лих са­диб. І ви, і я зна­є­мо, що ко­ли ви­па­ли­ти су­хо­стій у лу­зі, то на­сту­п­но­го ро­ку тра­ва, для спо­жи­ван­ня до­ма­ш­нім ско­том, бу­де кра­ща. Але так са­мо ко­жен знає про не­без­пе­ку го­рін­ня то­р­фу, бі­ль­ше то­го ті ж ме­ш­ка­н­ці ще й на­рі­ка­ли на не­зру­ч­но­с­ті по­в`я­за­ні із за­ди­м­ле­ні­с­тю. В ре­зуль­та­ті, си­ла­ми двох по­же­ж­них ча­с­тин по­же­жу ло­ка­лі­зу­ва­ли до­сить опе­ра­ти­в­но. До­б­ре, що за іні­ці­а­ти­ви від­ді­лу над­зви­чай­них си­ту­а­цій у тра­в­ні був ство­ре­ний мі­сь­кий ре­зерв па­ли­в­но-­ма­с­ти­ль­них ма­те­рі­а­лів, за­вдя­ки чо­му вда­ло­ся до­ста­т­ньо шви­д­ко від­ре­а­гу­ва­ти і за­по­бі­г­ти се­р­йо­з­ні­шим на­с­лід­кам.
Або ось при­клад. Ма­є­мо си­г­на­ли від ме­ш­ка­н­ців мі­с­та про не про­чи­ще­ні від сні­гу дво­ри. Але ж ті са­мі лю­ди, ба­га­то з яких ав­то­вла­с­ни­ки, при­па­р­ко­ву­ють свої ав­то так, що сні­го­при­би­ра­ль­на ма­ши­на прой­ти не мо­же.

Пе­ре­хо­дя­чи до на­сту­п­но­го пи­тан­ня, зно­ву хо­чу зве­р­ну­ти ува­гу на люд­сь­кий фа­к­тор. Ще до Дня Бу­чі під ко­н­т­ро­лем від­ді­лу над­зви­чай­них си­ту­а­цій на мі­сь­ких ав­то­шля­хах бу­ло вста­но­в­ле­но 170 до­ро­ж­ніх зна­ків. Ду­же при­кро, що де­які бу­ча­н­ці не ро­зу­мі­ють на­скі­ль­ки це ва­ж­ли­во для без­пе­ки ру­ху як транс­по­р­ту, так і пі­шо­хо­дів. На сьо­го­дні ма­є­мо кі­ль­ка фа­к­тів ви­кра­ден­ня цих зна­ків. В де­яких ви­па­д­ках зло­дії бу­ли сві­до­ми­ми і вкра­ли ли­ше тру­би. Всьо­го за­ре­є­с­т­ро­ва­но 19 та­ких ви­па­д­ків, з них 15 – по ву­ли­ці Кі­ро­ва, на від­рі­з­ку від На­вча­ль­но­го уч­бо­во­го ком­бі­на­ту до озе­ра на Скло­за­вод­сь­кій. На­ра­зі ця спра­ва роз­слі­ду­єть­ся мі­ліці­є­ю.

Йду­чи да­лі, мо­ж­на зга­да­ти про знят­тя ава­рій­них де­рев. За пе­рі­од че­р­ве­нь-­ве­ре­сень бу­ло зрі­за­но бі­ль­ше два­дця­ти та­ких. Мо­ж­на зга­да­ти лі­к­ві­да­цію по­ри­ву во­до­про­во­ду під за­лі­з­ни­ч­ни­ми ко­лі­я­ми на ста­н­ції Бу­ча у сер­п­ні цьо­го ро­ку. У ли­п­ні про­во­ди­ли­ся ро­бо­ти по від­но­в­лен­ню по­да­чі еле­к­т­ро­ене­р­гії пі­с­ля бу­ре­ві­ю. Хо­ча за ве­ли­ким ра­ху­н­ком, пи­тан­ня лі­к­ві­да­ції зне­ст­ру­м­лен­ня при­мі­щень, ава­рій­но­го па­дін­ня де­рев, по­ри­вів те­п­ло­вих та во­до­-ка­на­лі­за­цій­них ме­реж ма­ють по­стій­ну ак­ту­а­ль­ність.

- Як по ву­ли­ці Гри­бо­єдо­ва? Зда­єть­ся, не­що­да­в­но там впа­ла со­с­на і по­шко­ди­ла лі­нію еле­к­т­ро­пе­ре­дач. Як нам ві­до­мо кі­ль­ка днів був зне­ст­ру­м­ле­ний не­ве­ли­кий мі­к­ро­ра­йон.
- На­спра­в­ді ми ма­є­мо ду­же ба­га­то на­рі­кань що­до ро­бо­ти РЕС, а то­ч­ні­ше ді­ль­ни­ці № 6 А.­Е.С. Ки­ї­во­б­ле­не­р­го. Бу­ча­н­ці по­стій­но жа­лі­ють­ся, що до­дзво­ни­ти­ся ту­ди не ре­а­ль­но. У ви­па­д­ках ава­рій­них си­ту­а­цій ре­мо­н­т­ні бри­га­ди ви­їж­джа­ють на об`­єкт не­своє­ча­с­но, з ду­же ве­ли­ки­ми за­три­м­ка­ми. Ні Ір­пін­сь­ка, ні Бу­чан­сь­ка мі­сь­кі ра­ди, ні від­ді­ли з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, ні Ки­ї­во­б­ла­д­мі­ні­с­т­ра­ція, до якої ми не­од­но­ра­зо­во зве­р­та­ли­ся що­до ро­бо­ти ці­єї стру­к­ту­ри, впли­ву на ене­р­ге­ти­ків не ма­ють. При­чи­на про­с­та – при­ва­т­на вла­с­ність. Ко­ли про­во­ди­ла­ся при­ва­ти­за­ція ці­єї ор­га­ні­за­ції, від­бу­ло­ся зна­ч­не ско­ро­чен­ня ка­д­рів. На сьо­го­дні лі­нії еле­к­т­ро­пе­ре­дач де­в`я­ти на­се­ле­них пун­к­тів об­слу­го­ву­ють ві­сім чо­ло­вік. Зро­зу­мі­ло, що ефе­к­ти­в­ною ро­бо­та та­ко­го ма­ле­нь­ко­го шта­ту бу­ти не мо­же.

Тут мо­ж­на по­ве­р­ну­ти­ся до лі­т­ньо­го бу­ре­вію, ко­ли на ви­со­ко­во­ль­т­ну лі­нію впа­ло кі­ль­ка де­рев. Бу­чан­сь­ка мі­сь­ка ра­да бу­ла го­то­ва са­мо­стій­но зня­ти ці де­ре­ва, але по при­чи­ні то­го, що ме­ре­жа є при­ва­т­ною вла­с­ні­с­тю ви­м­к­ну­ти еле­к­т­ро­ене­р­гію на­ші пра­ців­ни­ки не мо­г­ли. До­ве­ло­ся че­ка­ти до­бу, по­ки при­їха­ла бри­га­да і ви­м­к­ну­ла на­пру­гу.
Бу­чан­сь­ка мі­сь­ка ра­да зве­р­та­ла­ся до об­ла­с­но­го ке­рі­в­ни­ц­т­ва по­ста­ча­ль­ни­ків еле­к­т­ро­ене­р­гії аби ство­ри­ти в мі­с­ті стру­к­ту­ру по­ді­б­ну до Ір­пін­сь­ко­ї. Від­по­відь бу­ла, за­зда­ле­гідь про­гно­зо­ва­на – не­га­ти­в­на. Во­ни вва­жа­ють це не­до­ці­ль­ним. На­віть про­по­зи­ція до­льо­вої фі­нан­со­вої уча­с­ті по­зи­ти­в­но­го ре­зуль­та­ту не да­ла.

- Не­вже не­має ні­яко­го ви­хо­ду?
- На мою ду­м­ку, без­ви­хі­д­них си­ту­а­цій не іс­ну­є. Ко­жен вла­с­ник по­ме­ш­кан­ня, який ко­ри­с­ту­єть­ся по­слу­га­ми РЕС, має з ці­єю стру­к­ту­рою до­го­вір. В цій уго­ді ви­пи­са­ні всі умо­ви сто­су­н­ків, а та­кож від­по­ві­да­ль­ність обох сто­рін. Я про­по­ную ува­ж­но озна­йо­ми­ти­ся з цим до­ку­ме­н­том, і в ра­зі не­ви­ко­нан­ня або не­які­с­но­го ви­ко­нан­ня сво­їх зо­бо­в`я­зань од­ні­єю із сто­рін (в да­но­му ви­па­д­ку РЕС), ін­ша сто­ро­на (ко­ри­с­ту­вач по­слуг) мо­же ви­рі­ши­ти про­бле­му у су­до­во­му по­ряд­ку. Тоб­то, як­що так ста­ло­ся, що у ва­шо­му по­ме­ш­кан­ні зни­к­ла еле­к­т­ро­ене­р­гія, час на лі­к­ві­да­цію не­по­ла­док ви­йшов і ви не ма­є­те кон­к­ре­т­них від­по­ві­дей на свої пи­тан­ня від по­ста­ча­ль­ни­ка по­слу­ги, по­зи­вай­те­ся до су­ду. Ду­маю, та­кі дії ко­ри­с­ту­ва­чів по­слуг РЕ­Су змо­жуть впли­ну­ти на цю ор­га­ні­за­цію і да­дуть по­зи­ти­в­ний ре­зуль­тат.

- Остан­нім ча­сом Бу­ча ак­ти­в­но роз­бу­до­ву­єть­ся і вже з`яв­ля­ють­ся но­ві ба­га­то­по­ве­р­хо­ві бу­ди­н­ки, зо­к­ре­ма та­кі, що ма­ють бі­ль­ше де­в`я­ти по­ве­р­хів. Щоб за­по­бі­г­ти над­зви­чай­ним си­ту­а­ці­ям на та­ких ви­со­тах по­трі­б­на спе­ці­а­ль­на тех­ні­ка. Як ви­рі­шу­єть­ся це пи­тан­ня?
- Так дій­с­но цим пи­тан­ням від­діл над­зви­чай­них си­ту­а­цій теж опі­ку­є­ть­ся. Під час свя­т­ку­ван­ня Дня мі­с­та, се­ред пре­зе­н­то­ва­ної но­вої тех­ні­ки бу­ла й спе­ц­ма­ши­на по­же­ж­ної охо­ро­ни з но­ві­т­ні­ми тех­но­ло­гі­я­ми на бо­р­ту. Що­до спе­ц­те­х­ні­ки для ро­бо­ти по­же­ж­ни­ків на ви­со­ті більш ніж де­в`ять по­ве­р­хів, то на­ра­зі жо­д­на по­же­ж­на ча­с­ти­на ре­гі­о­ну та­ко­го уста­т­ку­ван­ня не ма­є. Це пи­тан­ня на ко­н­т­ро­лі, і гро­ші на при­дбан­ня ма­ши­ни зі спе­ці­а­ль­ною дра­би­ною по­трі­б­ної до­в­жи­ни вже пе­ре­ра­хо­ва­ні. Ду­маю зо­всім ско­ро ми ма­ти­ме­мо цю тех­ні­ку.

- Не­за­ба­ром но­во­рі­ч­ні свя­та, які по­ра­ди ви мо­г­ли б да­ти бу­ча­н­цям, на­при­клад що­до ко­ри­с­ту­ван­ня пі­ро­те­х­ні­ч­ни­ми за­со­ба­ми?
- 31 тра­в­ня на се­сії Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди бу­ло при­йн­я­те рі­шен­ня про по­ря­док та пра­ви­ла про­ве­ден­ня фе­є­р­ве­р­ків і са­лю­тів на те­ри­то­рії мі­с­та Бу­ча. Згі­д­но цьо­го рі­шен­ня бу­ло про­ве­де­но на­ра­ду з під­при­єм­ця­ми, вла­с­ни­ка­ми ка­фе-­ба­рів, де во­ни бу­ли озна­йо­м­ле­ні з но­ви­ми пра­ви­ла­ми ви­пи­са­ни­ми у рі­шен­ні. Тоб­то у ра­зі за­мо­в­лен­ня ба­н­ке­ту у су­про­во­ді фе­є­р­ве­р­ку на­при­кі­н­ці свя­т­ку­ван­ня, вла­с­ник ка­фе має по­від­оми­ти про це і по­го­ди­ти пи­тан­ня у від­ді­лі над­зви­чай­них си­ту­а­цій. На жаль, по­ки що не всі під­при­єм­ці ви­ко­ну­ють це рі­шен­ня, на­спра­в­ді та­кий, що ви­ко­нує ли­ше один.

А гро­ма­дя­нам, які зби­ра­ють­ся ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти пі­ро­те­х­ні­ч­ні за­со­би під час свя­т­ку­ван­ня но­во­рі­ч­них свят, хо­чу на­га­да­ти, що са­мо­ві­ль­не ви­ко­ри­с­тан­ня фе­є­р­ве­р­ків та са­лю­тів на те­ри­то­рії Бу­чі за­бо­ро­не­но. Ли­ше з по­го­джен­ням у мі­сь­кій ра­ді це мо­ж­ли­во. Та­кож на­га­дую, що під час свя­т­ку­ван­ня мі­с­то па­т­ру­лю­ва­ти­меть­ся мі­ліці­єю та від­ді­лом над­зви­чай­них си­ту­а­цій. У ра­зі ви­яв­лен­ня по­ру­ш­ни­ків вжи­ва­ти­муть­ся від­по­ві­д­ні за­хо­ди. Від­по­ві­да­ль­ність – штраф, роз­мір яко­го ви­зна­ча­ти­меть­ся від­по­ві­д­но до ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ст­ва на за­сі­дан­ні ад­мі­н­ко­мі­сі­ї.

Ба­ть­кам хо­чу окре­мо на­га­да­ти, на­скі­ль­ки мо­жуть бу­ти не­без­пе­ч­ни­ми пі­ро­те­х­ні­ч­ні за­со­би. Ли­ше де­які то­ва­ри та­ко­го спря­му­ван­ня ма­ють сер­ти­фі­ка­ти яко­с­ті, ін­ші ви­ро­б­ля­ють­ся не­за­кон­но і по­де­ку­ди тіль­ки ви­па­д­ко­вість мо­же вря­ту­ва­ти ва­шу ди­ти­ну. Ко­н­т­ро­люй­те сво­їх ді­тей, по­яс­нюй­те їм не­без­пе­ку та­ких іг­ра­шок, адже на­с­лід­ки мо­жуть зі­псу­ва­ти не ли­ше свя­то.

Мо­ж­ли­во це не зо­всім до те­ми, але при­кла­дом ба­ть­ків­сь­ко­го не­дба­ль­с­т­ва та бай­ду­жо­с­ті до­ро­с­лих, які бу­ли по­ряд став при­крий ви­па­док на за­лі­з­ни­ці. Ста­в­ся він на зу­пи­н­ці „Скло­за­вод­сь­ка” ми­ну­ло­го ти­ж­ня. Двоє під­лі­т­ків на­ма­га­ли­ся про­їха­ти­ся на еле­к­т­ри­ч­ці, при­че­пи­в­шись за по­ру­ч­ні зо­в­ні­ш­ньої сто­ро­ни остан­ньо­го ва­го­ну. На очах па­са­жи­рів та­кі іг­ри зі сме­р­тю від­бу­ва­ють­ся ча­с­то. Цьо­го ра­зу хло­п­ці про­гра­ли. Роз­рі­дже­не по­ві­т­ря, ви­со­ка на­пру­га... Як ме­ні ві­до­мо, один за­ги­нув на мі­с­ці, ін­ший ду­же по­ст­ра­ж­дав.

Отож, ша­но­в­ні, не ство­рюй­те у своє­му жит­ті над­зви­чай­них си­ту­а­цій сво­їм не­хлюй­с­т­вом, ха­ла­т­ні­с­тю, бай­ду­жі­с­тю та не­дба­лі­с­тю. На­с­лід­ки пе­ред­ба­чи­ти не зав­жди мо­ж­ли­во.
газета: №46 "Бучанські новини" від 23 листопада 2007р.
Віктор Артемчук
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.