» » » 3 грудня : Міжнародний день інвалідів

3 грудня : Міжнародний день інвалідів

До­ро­гі ін­ва­лі­ди! Ша­но­в­ні бу­ча­н­ці!

Цей день на­го­ло­шує на не­об­хід­но­с­ті до­ся­г­нен­ня по­в­но­го за­без­пе­чен­ня рі­в­них прав ін­ва­лі­дів та їх­ньої уча­с­ті в жит­ті су­с­пі­ль­с­т­ва. Іс­то­рія йо­го ви­ни­к­нен­ня по­чи­на­ла­ся у 80-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­річ­чя, ко­ли Ор­га­ні­за­ція Об'­єд­на­них На­цій ого­ло­си­ла 1983-1992 ро­ки де­ся­ти­літ­тям ін­ва­лі­дів. У цей пе­рі­од між­на­ро­д­на спі­ль­но­та про­во­ди­ла по­шу­ко­ву ро­бо­ту з ме­тою роз­ро­б­ки за­хо­дів, на­пра­в­ле­них на по­ліп­шен­ня ста­но­ви­ща ін­ва­лі­дів і за­без­пе­чен­ня їм рі­в­них мо­ж­ли­во­с­тей для по­да­ль­шої їх­ньої ін­те­г­ра­ції в жит­тя су­с­пі­ль­с­т­ва. Ство­ре­на про­гра­ма дій бу­ла під­пи­са­на 3 гру­д­ня 1992 р. (ре­зо­лю­ція 47/3).

Цей день Ге­не­ра­ль­на Аса­м­б­лея про­го­ло­си­ла Між­на­ро­д­ним днем ін­ва­лі­дів. Ста­н­да­р­т­ні пра­ви­ла для за­без­пе­чен­ня рі­в­них мо­ж­ли­во­с­тей для ін­ва­лі­дів бу­ли при­йн­я­ті на за­сі­дан­ні Ге­не­ра­ль­ної Аса­м­б­леї ООН 20 гру­д­ня 1993 р. (ре­зо­лю­ція 48/96). За при­йн­ят­тя ці­єї ре­зо­лю­ції про­го­ло­су­ва­ла й Укра­ї­на. Як­що на по­ча­т­ку 20 сто­річ­чя ос­но­в­ни­ми про­бле­ма­ми бу­ли тур­бо­та й до­гляд за хво­ри­ми ін­ва­лі­да­ми, то в се­ре­ди­ні сто­річ­чя ак­ти­в­но під­ні­ма­ють­ся пи­тан­ня їх­ньо­го на­вчан­ня, оде­р­жан­ня ни­ми тех­ні­ч­них за­со­бів пе­ре­су­ван­ня, ін­те­г­ра­ції їх в су­с­пі­ль­с­т­во. По­над 500 мі­ль­йо­нів лю­дей у сві­ті є ін­ва­лі­да­ми в ре­зуль­та­ті ро­зу­мо­вих, фі­зи­ч­них чи се­н­со­р­них роз­ла­дів. Між­на­ро­д­ний день ін­ва­лі­дів, від­зна­чає і на­ша дер­жа­ва. Ме­та да­но­го за­хо­ду – при­ве­р­нен­ня ува­ги су­с­пі­ль­с­т­ва до про­блем тих, хто став ін­ва­лі­дом від на­ро­джен­ня, в ди­тин­с­т­ві чи під час до­ро­с­ло­го жит­тя. При­чи­ною цьо­му є при­ро­д­ні ка­та­к­лі­з­ми, тех­но­ген­ні ка­та­с­т­ро­фи, за­бру­д­нен­ня на­вко­ли­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, до­ро­ж­ньо–­тра­н­с­по­р­т­ні при­го­ди, вро­дже­ні па­то­ло­гії і хро­ні­ч­ні за­хво­рю­ван­ня, то­що.

На сьо­го­дні в Укра­ї­ні за ра­ху­нок ко­ш­тів дер­жа­в­но­го бю­дже­ту здій­с­ню­єть­ся ре­а­лі­за­ція ни­з­ки про­грам со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту ін­ва­лі­дів. Ін­ва­лі­д­ність - яви­ще со­ці­а­ль­не, уни­к­ну­ти яко­го не мо­же жо­д­не су­с­пі­ль­с­т­во і ко­ж­на дер­жа­ва від­по­ві­д­но до рі­в­ня сво­го роз­ви­т­ку, пріо­ри­те­тів та мо­ж­ли­во­с­тей фо­р­мує со­ці­а­ль­ну та еко­но­мі­ч­ну по­лі­ти­ку що­до осіб з фі­зи­ч­ни­ми або ро­зу­мо­ви­ми ва­да­ми.

Про­тя­гом остан­ніх ро­ків при­йн­я­то ни­з­ку за­ко­но­да­в­чих і но­р­ма­ти­в­них ак­тів, що га­ра­н­ту­ють со­ці­а­ль­ну за­хи­ще­ність ін­ва­лі­дів дер­жа­во­ю. Згі­д­но За­ко­ну „Про ос­но­ви со­ці­а­ль­ної за­хи­ще­но­с­ті ін­ва­лі­дів в Укра­ї­ні” ма­те­рі­а­ль­не, со­ці­а­ль­но–­по­бу­то­ве і ме­ди­ч­не за­без­пе­чен­ня ін­ва­лі­дів здій­с­ню­єть­ся у ви­гля­ді гро­шо­вих ви­плат, за­без­пе­чен­ня ме­ди­ка­ме­н­та­ми й ін­ши­ми за­со­ба­ми вклю­ча­ю­чи ав­то­мо­бі­лі, крі­с­ла–­ко­ля­с­ки, про­те­з­но–­ор­то­пе­ди­ч­ні ви­ро­би, дру­ко­ва­ні ви­дан­ня зі спе­ці­а­ль­ним шри­ф­том, зву­ко­під­си­лю­ю­чу апа­ра­ту­ру та ана­лі­за­то­ри, а та­кож на­дан­ня по­слуг з ме­ди­ч­ної, со­ці­а­ль­ної, тру­до­вої і про­фе­сій­ної ре­а­бі­лі­та­ції, по­бу­то­во­го та то­р­го­ве­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня. Ви­ди не­об­хід­ної ма­те­рі­а­ль­ної, со­ці­а­ль­но–­по­бу­то­вої, ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги ви­зна­ча­ють­ся ор­га­на­ми ме­ди­ко–­со­ці­а­ль­ної екс­пе­р­ти­зи в ін­ди­ві­ду­а­ль­ній про­гра­мі ре­а­бі­лі­та­ці­ї.

До­по­мо­га на­да­єть­ся за ра­ху­нок ко­ш­тів Фо­н­ду со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту ін­ва­лі­дів в Укра­ї­ні. Пе­ре­д­у­мо­вою га­ра­н­тій за­йня­то­с­ті для ін­ва­лі­дів є здо­бут­тя від­по­ві­д­ної осві­ти і про­фе­сі­ї. За­ко­но­дав­ст­во га­ра­н­тує пра­во ін­ва­лі­да на на­вчан­ня і про­фе­сій­ну під­го­то­в­ку. Об­да­ро­ва­ні ді­ти–­ін­ва­лі­ди ма­ють пра­во на без­пла­т­не на­вчан­ня у ви­щих на­вча­ль­них за­кла­дах, за­га­ль­них на­вча­ль­них за­кла­дах або в спе­ці­а­ль­них по­за­шкі­ль­них на­вча­ль­них за­кла­дах. Про­тя­гом остан­ньо­го де­ся­ти­річ­чя в Укра­ї­ні шви­д­ки­ми те­м­па­ми впро­ва­джу­єть­ся про­гра­ма до­звіл­ля ін­ва­лі­дів. У дер­жа­ві з'яв­и­ла­ся ве­ли­ка кі­ль­кість май­с­т­рів спо­р­ту, че­м­пі­о­нів, ре­корд­сменів Єв­ро­пи і сві­ту се­ред ін­ва­лі­дів.

По­штовхом для цьо­го ста­ло ство­рен­ня у 1993 р. Укра­ї­н­сь­ко­го центру ін­ва­лі­д­но­го спо­р­ту „І­н­ва–­спорт”. Ця роз­га­лу­же­на си­с­те­ма да­ла змо­гу охо­пи­ти за­нят­тя­ми фі­з­ку­ль­ту­рою і спо­р­том по­над 20 ти­сяч осіб, 8500 з яких – ді­ти шкі­ль­но­го ві­ку. Що­ро­ку в на­шій дер­жа­ві про­во­дять­ся більш як 200 че­м­пі­о­на­тів і Ку­б­ків з 17 ви­дів спо­р­ту. До ре­чі, з 7 по 14 тра­в­ня 2007 р. у м. Ма­н­че­с­тер (Ве­ли­ка Бри­та­нія) про­хо­див Па­ра­о­лі­м­пій­сь­кий ку­бок сві­ту „Ві­за”–2007 р. Орг­ко­мі­тет зма­гань за­про­сив укра­ї­н­сь­ких па­ра­о­лі­м­пій­ців взя­ти участь у зма­ган­нях з лег­кої ат­ле­ти­ки та пла­ван­ня. Від­так, Укра­ї­ну пред­ста­в­ля­ло 12 спорт­сме­нів. На­ці­о­на­ль­на па­ра­о­лі­м­пій­сь­ка збі­р­на за­во­ю­ва­ла 9 ме­да­лей – 3 зо­ло­тих, 3 срі­б­них та 3 бро­н­зо­вих. Цьо­го ро­ку про­ве­ден­ня та­ких зма­гань ста­не осо­б­ли­во ва­ж­ли­вою по­ді­єю, оскі­ль­ки спорт­сме­ни ма­ти­муть змо­гу за­во­ю­ва­ти рей­тинг, який до­зво­лить отри­ма­ти лі­це­н­зії на ХІ­ІІ лі­т­ні Па­ра­лі­м­пій­сь­кі іг­ри 2008 р. у Пе­кі­ні (Ки­тай).

Від­зна­чен­ня Між­на­ро­д­но­го дня ін­ва­лі­дів – спра­ве­д­ли­ва ша­на су­с­пі­ль­с­т­ва та на­га­ду­ван­ня всім про обо­в'я­зок пе­ред ін­ва­лі­да­ми, що по­тре­бу­ють за­хи­с­ту та під­три­м­ки у цей не­про­с­тий час. Ін­ва­лі­ди – це не про­с­то ка­те­го­рія лю­дей. Це окремі жит­тя. Окре­мі тра­ге­ді­ї. Окре­мі люд­сь­кі на­дії на те, що все бу­де до­б­ре. На щастя, по­ряд з ними є ті, хто хоче до­по­мо­г­ти. І хто до­по­ма­га­є. Пе­ре­йма­ю­чись бу­ден­ни­ми про­бле­ма­ми ми по­ви­нні за­ми­с­ли­ти­ся над не­про­с­тою до­лею лю­дей з ва­да­ми здо­ро­в'я і не тіль­ки у день 3 гру­д­ня, а й про­тя­гом ці­ло­го ро­ку, не за­бу­ва­ти про те, що по­руч з на­ми жи­вуть ін­ва­лі­ди і во­ни по­тре­бу­ють до­по­мо­ги і ува­ги.

Ко­жен день у жит­ті лю­дей з осо­б­ли­ви­ми по­тре­ба­ми на­по­в­не­ний пра­г­нен­ням при­сто­су­ва­ти­ся до са­мо­стій­но­го жит­тя у су­с­пі­ль­с­т­ві, са­мо­вдо­с­ко­на­лен­ня, при­вно­си­ти ра­дість со­бі та ото­чу­ю­чим. І не­зва­жа­ю­чи на де­які не­вда­чі та сму­ток, на­дія на кра­ще та більш ле­г­ше своє іс­ну­ван­ня в су­с­пі­ль­с­т­ві не за­ли­шає їх. Го­ло­вне для них, що жит­тя, є і во­но про­до­в­жу­є­ть­ся..

На сьо­го­дні у мі­с­ті Бу­ча на­лі­чу­єть­ся 29792 жи­те­лів. Ко­ж­ний два­дця­тий наш спів­ві­т­чи­з­ник - ін­ва­лід. Бу­чан­сь­кою мі­сь­кою ра­дою вжи­ва­ють­ся за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на по­ліп­шен­ня со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту осіб з об­ме­же­ни­ми фі­зи­ч­ни­ми мо­ж­ли­во­с­тя­ми. В м. Бу­ча ме­ш­кає бі­ля 1390 ін­ва­лі­дів, в т.ч. ін­ва­лі­ди ВВВ - 102, ді­ти-­ін­ва­лі­ди - 95, ін­ва­лі­ди з ди­тин­с­т­ва – 48, ін­ва­лі­ди-­чо­р­но­би­ль­ці - 490, ін­ва­лі­ди за­га­ль­но­го за­хво­рю­ван­ня – 655. 92 са­мо­тніх гро­ма­дян м. Бу­ча отри­му­ють со­ці­а­ль­но-­по­бу­то­ву до­по­мо­гу вдо­ма че­рез те­ри­то­рі­а­ль­ний центр со­ці­а­ль­но­го об­слу­го­ву­ван­ня пе­н­сі­о­не­рів та оди­но­ких не­пра­це­зда­т­них гро­ма­дян, з них 33 ін­ва­лі­ди. Сьо­го­дні мі­сь­ка ра­да ро­бить все, щоб ді­ти та до­ро­с­лі в цей день хоч на мить за­бу­ли про свої тру­д­но­щі, а їх­ні се­р­ця на­по­в­ни­лись впе­в­не­ні­с­тю в за­в­т­ра­ш­ньо­му дні. Мі­сь­кою ра­дою роз­ро­б­ле­но і впро­ва­дже­но в дію ком­плекс за­хо­дів що­до під­три­м­ки ін­ва­лі­дів. Для по­си­лен­ня со­ці­а­ль­ної до­по­мо­ги слу­жить ком­пле­к­с­на мі­сь­ка про­гра­ма "Со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту окре­мих ка­те­го­рій на­се­лен­ня", за­вдя­ки якій ін­ва­лі­ди отри­му­ють ад­ре­с­ну до­по­мо­гу. Так, за 10 мі­ся­ців по­то­ч­но­го ро­ку су­ма до­по­мо­ги на під­три­м­ку окре­мих ка­те­го­рій на­се­лен­ня мі­с­та Бу­ча скла­ла бли­зь­ко 115,85 ти­сяч гри­вень. до 9-го Тра­в­ня ін­ва­лі­дам ВВВ ви­пла­че­но в за­га­ль­ній су­мі з дер­жа­в­но­го бю­дже­ту – 57,42 тис. грн.

На­да­єть­ся і ін­ша рі­з­но­бі­ч­на ад­ре­с­на до­по­мо­га (суб­си­дія на жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­ні по­слу­ги, ча­с­т­ко­ва опла­та на­вчан­ня, пра­це­вла­ш­ту­ван­ня, на­бут­тя про­фе­сії, зе­ме­ль­ні ді­ля­н­ки для го­ро­дів, до­по­мо­га на скла­д­не лі­ку­ван­ня, по­хо­ван­ня то­що).

Пріо­ри­те­т­ним у всій ді­я­ль­но­с­ті мі­сь­кої вла­ди є со­ці­а­ль­ний за­хист на­се­лен­ня мі­с­та. На 2007 рік в мі­с­це­во­му бю­дже­ті за­кла­де­но на со­ці­а­ль­ний за­хист по­над 8,034 млн. грн., ви­ко­ри­с­та­но 7,065 млн. грн. Це прак­ти­ч­не під­тве­р­джен­ня дій мі­сь­кої вла­ди по пе­ре­тво­рен­ню мі­с­та у мі­с­то До­б­ра і Зла­го­ди. Сьо­го­дні осо­б­ли­во­го вша­ну­ван­ня і від­зна­чен­ня за­слу­го­ву­ють ті ін­ва­лі­ди, які не впа­ли в роз­пач, не за­мкну­лись в чо­ти­рьох сті­нах, а в си­лу сво­їх сил і мо­ж­ли­во­с­тей пра­цю­ють, бе­руть ак­ти­в­ну участь в гро­мад­сь­ко­му жит­ті, за­йма­ють­ся спо­р­том, ру­ко­діл­лям, ху­до­ж­ні­ми про­ми­с­ла­ми і са­мо­ді­я­ль­ні­с­тю, ви­хо­ву­ють ді­тей і ону­ків. Те­п­лі сло­ва ми ад­ре­су­є­мо ін­ва­лі­дам.

 У 2007 ро­ці в м. Бу­ча зна­ч­но по­ліп­ши­лось за­без­пе­чен­ня ін­ва­лі­дів за­со­ба­ми ре­а­бі­лі­та­ції та пе­ре­су­ван­ня: ін­ва­лі­ди отри­ма­ли ко­ля­сок-2 шт., ко­ві­ньок-5шт.,хо­ду­н­ків-3шт., ми­лиць-10шт.. За 10 м­іс­яців п­от­о­чн­ого р­оку в­ид­ано с­ан­ат­о­рно­-к­ур­о­р­тні п­ут­і­вки 7 і­нв­ал­ідам ВВВ та 5 і­нв­ал­ідам з­аг­ал­ьн­ого з­ахв­ор­юва­ння, в­ид­ано т­ал­онів на пр­оїзд із 100-% зн­и­жкою 123 і­нв­ал­ідам ВВВ.

В Упра­влі­нні пр­аці сь­ог­одні н­ая­вні т­акі з­ас­оби р­е­аб­іл­іт­ації для і­нв­ал­ідів: к­ол­я­ски – 20; к­ов­ін­ьки -23 ;х­од­у­нки - 14;с­иді­ння для ва­нни – 1; сх­і­дці для ва­нни – 1; м­ил­иці - 18.

25 листопада 2007 вп­е­рше ві­дзначати­ме­мо Між­на­ро­д­ний день ін­ва­лі­дів в м. Бу­ча, як в мі­с­ті об­ла­с­но­го під­по­ряд­ку­ван­ня..

За­хо­ди роз­по­ч­нуть­ся об 11.00 в спорт­за­лі шко­ли №4 за уча­с­тю пе­ре­мо­ж­ців Па­ра­о­лі­м­пій­сь­ких ігор та між­на­ро­д­них зма­гань се­ред ін­ва­лі­дів, від­бу­деть­ся ви­ста­в­ка тво­рів ін­ва­лі­дів, ху­до­ж­ня са­мо­ді­я­ль­ність та тан­ці на ві­з­ках, спор­ти­в­ні зма­ган­ня за уча­с­тю ін­ва­лі­дів.

Ба­жаю усім здо­ро­в’я, ак­ти­в­но­го до­в­го­літ­тя, си­ли ду­ху і бла­го­по­луч­чя.Та­ма­ра Ар­хи­по­ва,
го­ло­вний спе­ці­а­ліст управ­лін­ня пра­ці,
со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту та за­хи­с­ту на­се­лен­ня
від на­с­лід­ків Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи
газета: №46 "Бучанські новини" від 23 листопада 2007р.
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.