» » » Юридична консультація: Випробування при прийнятті на роботу - терміни

Юридична консультація: Випробування при прийнятті на роботу - терміни

Юридична консультація: Випробування при прийнятті на роботу - терміни

ПИТАННЯ:
Чи поширюється законодавство про працю на працiвникiв, якi проходять випробування пiд час прийняття на роботу?
Якi строки можуть установлюватися пiд час прийняття на роботу працiвникiв? Яких правил слiд дотримуватися для їхнього правильного обрахування?
Чи є законодавчi обмеження щодо таких строкiв?
Чи можна продовжувати строк випробування, якщо працiвник деякий час хворiв?
Чи зараховується до стажу роботи працiвника перiод проходження випробування?


ВIДПОВIДЬ:
У перiод випробування на працiвникiв поширюється законодавство про працю (правила внутрiшнього трудового розпорядку, умови колективного договору, порядок оплати працi, премiювання тощо).

Установлюючи випробування, слiд дотримуватись певних обмежень у термiнах, визначених КЗпП.

Так, за статтею 27 КЗпП строк випробування пiд час прийняття на роботу, якщо iнше не встановлене законодавством України, не може перевищувати трьох мiсяцiв, а в окремих випадках, за погодженням з вiдповiдним виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї, - шести мiсяцiв.

Строк випробування пiд час прийняття на роботу робiтникiв не може перевищувати одного мiсяця. Оскiльки встановленi законодавством строки випробування є максимальними, то роботодавець може встановлювати i меншу тривалiсть строку випробування.

Строк випробування обчислюється за правилами, визначеними ст. 241-1 КЗпП.

Так, строки виникнення i припинення трудових прав та обов'язкiв обчислюються роками, мiсяцями, тижнями
Строк, обчислюваний роками, закiнчується у вiдповiднi мiсяць i число останнього року строку.

Якщо строк обчислюється в мiсяцях, то вiн закiнчується у вiдповiдне число останнього мiсяця строку, а якщо кiнець строку припадає на мiсяць, у якому немає такого числа, - то в останнiй день цього мiсяця.

Якщо останнiй день строку припадає на святковий, вихiдний або неробочий день, то днем закiнчення строку вважається найближчий робочий день.
Строк, обчислюваний тижнями, закiнчується у вiдповiдний день тижня.

Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного пiсля того дня, з якого починається строк. Якщо останнiй день строку припадає на святковий, вихiдний або неробочий день, то днем закiнчення строку вважається найближчий робочий день.

Крiм того, за ст. 253 Цивiльного кодексу України перебiг строку починається з наступного дня пiсля вiдповiдної календарної дати або настання подiї, з якою пов'язано його початок.

Частиною 3 ст. 254 Цивiльного кодексу України передбачено, що строк, визначений мiсяцями, спливає у вiдповiдне число останнього мiсяця строку.

Якщо працiвник у перiод випробування був вiдсутнiй на роботi у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або з iнших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на вiдповiдну кiлькiсть днiв, протягом яких вiн був вiдсутнiй.

Це продовження випробувального строку може i не встановлюватися, оскiльки така можливiсть законодавством просто допускається.

Для фiксацiї зазначеного факту продовження випробувального термiну потрiбно оформити вiдповiдний наказ (розпорядження).


Поважними причинами вiдсутностi працiвника на роботi можуть бути, наприклад:
- тимчасова непрацездатнiсть;
- направлення працiвникiв на обстеження до медичного закладу;
- короткострокова вiдпустка без збереження заробiтної плати;
- виконання державних або громадських обрв'язкiв;
- обстеження в закладах охорони здоров'я i здавання кровi для переливання;
- вiдпустка у зв'язку з навчанням.

У будь-якому разi сумарний перiод реально вiдпрацьованого часу не має перевищувати строку, зазначеного в наказi (розпорядженнi) про прийняття працiвника на роботу (iз випробовуванням).

Слiд зауважити, що час, протягом якого працiвник проходить випробування, включається до стажу його роботи, який, зокрема, враховується для отримання як щорiчної основної вiдпустки, так i додаткової.


Головний спецiалiст,
0 0

Iгор БИЦЬ, міністерство соціальної політики України 
юрконсультація законодавство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.