» » » Порядок оформлення декларації

Порядок оформлення декларації

Порядок оформлення декларації

Декларація та додатки до неї заповнюються друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору. Не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом.

У додатку 7 до декларації "Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру" показники у розділах II-VI заокруглюються до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

Розділ I «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ» додатку 7:

рядок 1 - вказуються прізвище, ім'я, по батькові декларанта (згідно з даними паспортного документа).
рядок 2 - вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
рядок 3 - зазначаються відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси житла на кінець звітного року. Судді заповнюють цей рядок за його бажанням.
рядок 4 - зазначається займана декларантом посада, категорія посади.
рядок 5 - зазначається посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію.
рядок 6 - вказується найменування державної податкової інспекції, до якої подається декларація.
рядок 7 - вказуються відомості щодо членів сім'ї декларанта (ступінь родинного зв'язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Судді у цьому рядку вказують відомості стосовно членів їх сімей та осіб, з якими спільно проживають або пов'язані спільним побутом.
Членами сім'ї осіб, які подають декларацію (крім народних депутатів України), вважаються особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).


Розділ II «ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ» додатку 7

У розділі II А "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні" зазначається загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році декларантом і членами його сім'ї доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2 - 16 цього розділу переліком.
У розділі II Б "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом" та II В "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта" відображаються доходи декларанта і членів його сім'ї відповідно з джерел за межами України в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.

У розділі III "Відомості про нерухоме майно" додатку 7 зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).
Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

У розділі IV "Відомості про рухоме майно" додатку 7 зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року.
Кожний транспортний засіб відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.
Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.


Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
Ірпінська ОДПІ
Київської області ДПС

З 1 січня 2012 року державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови зобов’язані подати дві декларації:
- перша - Декларація про майно, доходи витати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, яка подається щорічно до 1 квітня за місцем роботи (служби) за формою, що додається до Закону №3206-VI;
- друга - Податкова декларація про майновий стан і доходи, яка подається щорічно до 1 травня до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку за формою встановленою Міністерством фінансів України (Інструкція №1395).

І. Декларація про майно, доходи витати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до Закону України від 07.04.11 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон № 3206-VI) особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4* цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (ст. 12 Закону № 3206-VI).
* п.1 ст.4 Закону № 3206-VI:

Суб'єкти відповідальні за корупційні правопорушення є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

є) члени Центральної виборчої комісії;
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади.
*пп. "а" п. 2 ст. 4 Закону № 3206-VI - посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Порядок оформлення декларації

Декларація заповнюється і подається вище переліченими особами, та особами, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
При цьому особами, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.
У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.
У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.


У позиції 4 зазначаються члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки або серії та номера паспорта України декларанта та членів його сім’ї (позиція 1 і 4), а також відомості щодо місця проживання (позиція 2), місцезнаходження об'єктів (позиції 23 – 34 розділу ІІІ Декларації) декларанта та членів його сім’ї - є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21 - 22 і у полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23 - 28, 35 - 39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.12 № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону № 3206-VI заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок.

У разі відкриття особою, що подає декларацію, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це державну податкову інспекцію за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.


ІІ. Податкова декларація про майновий стан і доходи

Державні службовці зобов’язані до 1 травня 2012 року подати Декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація) до державної податкової інспекції за місцем проживання (податкової реєстрації) фізичної особи (ст. 13 Закону України «Про державну службу»).

Декларація подається до державної податкової інспекції в один із таких способів на вибір:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- поштою з повідомленням про вручення, з описом вкладення.

Особі, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорій (ст. 25 Закону України «Про державну службу»), необхідно подати (надіслати поштою) заяву до податкової інспекції для одержання довідки про подану податкову декларацію. Таку довідку необхідно надати за місцем майбутньої роботи.

Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови заповнюють та подають Додаток 7 до податкової декларації (п.3 р.ІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 07.11.2011 №1395, із змінами і доповненнями, внесеними наказом МФУ 03.02.12 №84) (далі - Інструкція №1395).

При цьому зазначені державні службовці заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1 - 6 до неї.

Якщо державний службовець зобов’язаний, або хоче подати декларацію для отримання податкової знижки згідно Податкового кодексу, то ця особа також заповнює і подає декларацію та відповідні додатки до неї.
Коментарів: 0
Додати коментар