» » Резервуар чистої води забезпечить округ якісною водою

Резервуар чистої води забезпечить округ якісною водою

Жителі приватного сектору Бучі мають свої проблеми. Це і питання вивозу сміття, транспортного забезпечення, а часто – прокладання каналізації. Тому працювати на таких виборчих округах депутатам потрібно ще більш старанно, виважено підходити до розв’язання назрілих негараздів своїх виборців.

Чи вдається ефективно працювати над вирішенням проблемних питань, ми запитали у депутата Бучанської міської ради по виборчому округу № 28 Алли КАРПЕНКО (вул. Кірова (з №25 по №213, з №96 по №342,крім будинків 203-А, 203-Д) та вул. Заводська: від початку до залізничного переїзду, буд. №1, 33 км).

- Ал­ло Ва­силів­но, у чому осо­б­ливість Ва­шого вибор­чого округу, чим він від­різ­няється від ін­ших?
- Ви­бор­чий округ, окрім коо­ператив­ного будин­ку по вул. Кірова, 318А, скла­дається із при­ват­ного сек­тору.
На окрузі роз­ташовано багато під­п­риємств, серед яких – виробничий кооператив фір­ма «Аг­робуд­пос­тач», МПП «Ра­да», кон­дитер­ська фір­ма «Де­ліція» та ін. Та­кож зна­ходиться Стан­ція шви­д­кої медич­ної допомоги, учком­бінат.

- Ма­буть, така кількість під­п­риємств негатив­но поз­начається і на еко­логії. Чи не було з цьо­го при­воду про­б­лем?
- Скарг від жителів округу не над­ходило, окрім одного випад­ку. Бу­ло письмове зве­р­нен­ня вибор­ців щодо неп­риєм­ного запаху, який йшов з боку фір­ми «Де­ліція». Це тра­пилося декілька років тому, коли під­п­риєм­с­т­во тількино роз­починало свою діяльність. Са­непідем­с­тан­ція та пра­ців­ники від­ділу екології і управ­лін­ня при­род­ними ресур­сами перевірили вироб­ниц­т­во та прийш­ли до вис­нов­ку, що всі нор­ми – допус­тимі, пра­цюють фільт­ри, тех­нології не порушуються, тому заг­рози для жит­тя і здо­ров­’я меш­кан­ців немає. Причину, через яку міг виник­нути неп­риєм­ний запах, – також не виявили.

- У якому ста­ні комунікації на окрузі?
- Дій­с­но, най­гос­т­ріші про­б­леми, які іс­нують у нас – це облаш­туван­ня тро­туа­рів та під­зем­ні комунікації. Проте одне питан­ня тяг­не за собою вирішен­ня ін­шого. Бу­чан­ська міська рада зро­бить тут тро­туа­ри, але піс­ля того, коли жителі про­к­ладуть цен­т­ралізовану сис­тему водопос­тачан­ня та водовід­веден­ня. Во­да на час­тині вибор­чого округу, що про­с­тягається до заліз­нич­ної колії є, але вона тех­ніч­на – не при­дат­на для спо­живан­ня.

Ми створили по вулиці Кірова коо­ператив, який офіцій­но зареєс­т­рований, і люди зда­ють кош­ти на про­к­ладан­ня водогону, каналізації. За­з­начу, що про­е­к­т­на докумен­тація та без­посеред­ньо самі роботи здій­с­нюються за рахунок людей, а Бу­чан­ська міська рада без­кош­тов­но надає матеріа­ли.
Але не всі меш­кан­ці йдуть на зус­т­річ, бо в декого вже є све­р­д­ловини, зро­б­лені виг­ріб­ні ями.

- На­пев­не, вибор­ці перей­маються і якіс­тю води, яка буде над­ходити через нові мережі?
- Скажу, що зараз завер­шуються роботи по будів­ниц­т­ву резер­вуа­ру чис­тої води в мік­рорайоні Та­расів­ській, який забез­печуватиме дій­с­но якіс­ною пит­ною водою не тільки жителів мік­рорайону Та­расів­ський, а й жителів вулиць За­вод­ської та Кірова (окрім мік­рорайону Скло­завод­ська).

- Чи іс­нує про­б­лема з вивозом сміт­тя із при­ват­ного сек­тору?
- З цьо­го при­воду у при­ват­ному сек­торі зав­ж­ди багато питань, бо не всі укладають договори на вивіз ТПВ, через що комунальне під­п­риєм­с­т­во заз­нає зби­т­ків.
Крім того, біля заліз­нич­ної колії (по вул. Кірова) сто­яли кон­тей­нери для сміт­тя, але це міс­це перет­ворилося на сміт­тєз­валище. Бу­ло таке, що при­їж­д­жали навіть машини з ін­ших населених пун­к­тів і викидали будівельні від­ходи. Спецав­томобілі з КП «БУЖКГ» навіть не встигали їх звід­ти вивозити. На даній території була дощова канава, яка забилася сміт­тям. Ко­ли навес­ні почав танути сніг, то помеш­кан­ня кількох вибор­ців сильно затопило, їм були зав­дані зна­ч­ні матеріа­льні зби­т­ки.

Жи­телі колек­тив­но зве­р­нулися до Бу­чан­ської міської ради з про­хан­ням вза­галі при­б­рати з даної території кон­тей­нери і лік­відувати май­дан­чик для сміт­тя. Влада піш­ла людям назус­т­річ. Сьогод­ні ця територія роз­чищена і там про­к­ладаються газові тру­би, у бли­зькій пер­с­пек­тиві побудується дорога, аби зро­бити нас­к­різ­ний про­їзд з вул. Кірова, 99 до заліз­ниці.
Також проблемним питанням є зняття аварійних дерев.

- Але на окрузі є і багатоповер­ховий жит­ловий будинок. У якому ста­ні він зна­ходиться?
- Від меш­кан­ців цьо­го коо­ператив­ного будин­ку над­ходили повідом­лен­ня, що з фасаду будів­лі опа­дає пли­т­ка, не про­водяться ремон­т­ні роботи, іс­нує багато про­б­лем­них питань. Але чимало меш­кан­ців самі не хочуть слід­кувати за бла­гоу­с­т­роєм, навіть дех­то викидає сміт­тя прямо зі сво­їх вікон. І хоча люди зве­р­талися до Бу­чан­ської міської ради з про­хан­ням допомог­ти, про­те з боку голови коо­перативу жод­них актив­них дій у цьо­му нап­рям­ку на помічалося.

- Чи регуляр­но в окрузі кур­сує автот­ран­с­порт? Чи лег­ко дітям вра­н­ці добиратися до шко­ли, а дорос­лому населен­ню – на роботу?
- Тривалий час по округу кур­сувало лише мар­ш­рут­не так­сі №19. Але спо­чат­ку автобус їде по мар­ш­руту КічеєвоВо­р­зельСк­лозавод­ська, а вже потім – у бік Ір­пеня. Тож, вра­н­ці людям із нашої зупин­ки про­тис­нутися у цю мар­ш­рут­ку – май­же нереа­льно. Дітям же йти піш­ки до шко­ли – дуже далеко. То­му в цьо­му році батьки колек­тив­но зве­р­нулися до дирек­ції Ір­пін­ського АТП №13250 і було виділено автобус, який о 7.30 від­возить дітей до шко­ли, а о 14.00 – зі шко­ли. Крім того, днями в окрузі почав діяти ще один новий мар­ш­рут.

- На­с­кільки відомо, багато про­б­лем зав­дають жителям і «водіїгон­щики»?
- Це нас­п­рав­ді сер­йоз­не і болюче питан­ня. Стається дуже багато ава­рій, було два випад­ки, коли людей зби­вали на смерть. Ма­шини «влітають» і в пар­кани, і у сто­в­пи.
Зіб­рали під­писи та зве­р­нулися з про­хан­ня облаш­тувати вулицю «лежачими поліцей­ськими». Проте, від слу­ж­би ДАІ отримали від­мову. Своє рішен­ня вони мотивували тим, що згід­но норм «лежачі поліцей­ські» можуть бути облаш­товані лише біля шкіл та дитячих садоч­ків. На­томість встановили дорож­ні зна­ки, якими обмежувалася шви­д­кість руху. Та ска­жу, що і ці зна­ки вже поз­бивали, а на ті що залишилися – май­же ніх­то не реа­гує.

- Членом якої комісії Ви є та над чим пра­цюєте у них?
- Я вхо­д­жу до комісії з питань рег­ламен­ту, пра­вової політики, депутат­ської ети­ки та кон­т­ролю за виконан­ням рішень ради та її виконав­чого комітету і є чле­ном комісії з питань при­ватизації комунального май­на, про­дажу земельних ділянок та прав на них.
На комісіях роз­г­лядаються про­е­к­ти рішень, які потім виносяться на засідан­ня сесії Бу­чан­ської міської ради.

- Які пер­с­пек­тиви роз­будови округу?
- Крім території, яка від­ведена під будів­ниц­т­во багатоповер­хового будин­ку, немає міс­ця, аби зво­дити якісь нові об’єк­ти соціа­льної сфе­ри. Ад­же округ – це при­ват­ні будин­ки з невеликими при­садиб­ними ділян­ками. За­лишається під­т­римувати те, що є у чис­тоті та поряд­ку, облаш­тувати дороги, дот­римуватися бла­гоу­с­т­рою.

- Не­забаром – День Бу­чі. Чо­го чекаєте від цьо­го свята? Що хочете побажати сво­їм вибор­цям та усім жителям міс­та?
- Вважаю, що День міс­та – це як дру­гий День народ­жен­ня для кож­ного бучан­ця. Усі заходи та уро­чис­тос­ті, що про­ходять у Бу­чі, зав­ж­ди – набагато кра­щі та яс­к­равіші, ніж у реш­ти населених пун­к­тів регіо­ну. А всі жителі охо­п­лені доб­ротою, перебувають у під­несеному нас­т­рої. Тож, знов цьо­го очікую в День Бучі.

Жи­телям зичу здо­ров­’я, нат­х­нен­ня, гар­ного нас­т­рою, вза­ємоповаги, аби в їх­ніх сім­’ях ніколи не було негараз­дів та біди! Ще хочеться побажати, щоб бучан­ці також допомагали у роботі і депутатам, і Бу­чан­ській міській раді. Ад­же як­що в них не буде бажан­ня спів­п­рацювати, то ста­не склад­но реа­лізовувати багато доб­рих справ.
газета: "Бучанські новини" №38 від 25 вересня 2009 року
Людмила Гладська
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.