» » За навчальними закладами Бучі закріплюються території обслуговування

За навчальними закладами Бучі закріплюються території обслуговування

Ко­ж­на людина, а осо­б­ливо батьки, вбо­ліває за ком­фор­т­ні умо­ви сво­го жит­тя та жит­тя сво­їх дітей. Так у минулому навча­льному році, батьки шко­ли №4, діти яких навча­ються у дру­гу зміну, вирішили під­няти питан­ня: чому в їх­ньо­му навча­льному закла­ді порушується дотри­ман­ня принципу мік­рорайон­нос­ті?
Пи­тан­ня було вивче­но і уза­гальнено пра­ців­никами від­ділу освіти. Аби почути різ­ні дум­ки, у середині чер­в­ня 2009 року в ЗОШ №4 були про­ведені збо­ри за уча­с­ті батьків (діти яких навча­ються у дру­гу зміну та дітей, які мали б навча­тися в ін­ших закла­дах міс­та та ін­ших населених пун­к­тах), педагогів шко­ли, предста­в­ників від­ділу освіти та посадов­ців Бу­чан­ської міської ради. Бу­ло наведено багато аргумен­тів, про­позицій, але в результаті було при­йнято рішен­ня (і вне­сено до про­токолу збо­рів) переглянути мік­рорайони, які закріп­лені за бучан­ськими загальноосвіт­німи навча­льними закла­дами, щоб в подальшому більше не виникало про­бле­м­них питань. Крім того, необхід­но вра­хувати той факт, що міс­то роз­будовується, з’яв­и­в­ся новий жит­ловий масив, уже визна­чено територію обслу­говуван­ня для нової загальноосвіт­ньої шко­ли в межах вулиць Ви­ш­невої, Но­ве Шо­се, бул. Богдана Хмельницького, будів­ниц­т­во якої перед­бачається в май­бут­ньо­му.
Ось тому у лип­ні цьо­го року було при­йнято від­повід­не рішен­ня виконав­чого комітету Бу­чан­ської міської ради, в якому зазна­чено перелік територій обслу­говуван­ня, закріп­лених за загальноосвіт­німи навча­льними закла­дами міс­та.
Ва­р­то зазна­чити, що учні, які вже навча­ються у тій чи ін­шій шко­лі (не залеж­но від території обслу­говуван­ня) про­дов­жать навча­тися у тому ж загальноосвіт­ньо­му навча­льному закла­ді.
Но­вий принцип мік­рорайонів, які закріп­лені за навча­льними закла­дами, почне діяти з 1 верес­ня 2009 навча­льного року.РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№265 від 21 липня 2009 року


Про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами м. Бучі територій обслуговування

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646, з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, планування мережі загальноосвітніх закладів згідно з освітніми потребами населення міста , керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Закріпити за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування. Додаток 1.
2. Закріпити територію обслуговування для нової Бучанської загальноосвітньої школи в межах вулиць Вишневої, Нове Шосе, бульвару Богдана Хмельницького. Додаток 2.
3. До завершення будівництва нової Бучанської загальноосвітньої школи в межах вулиць Вишневої, Нове Шосе, бульвару Богдана Хмельницького та введення її в експлуатацію закріпити територію обслуговування за діючими школами міста №1, №4. Додаток З.
4. Відділу освіти Бучанської міської ради:
- довести дану інформацію до керівників навчальних закладів, керівників служб, населення міста;
- щорічно проводити облік дітей та підлітків шкільного віку відповідно до закріплених територій обслуговування.
5. Затвердити склад робочої групи щодо координації обліку дітей і підлітків шкільного віку у місті Буча. Додаток 4.
6. Затвердити план заходів щодо обліку дітей підлітків шкільного віку в місті Буча. Додаток 5.
7. Рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 20.03.2007 р. № 125 «Про встановлення територій обслуговування (мікрорайонів) загальноосвітніми навчальними закладами» вважати таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань, Л.А. Матюшенко.

В.о.міського голови - Ю. А. Хоменко
Керуючий справами - Г.В. Сурай

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови - Л.А. Матюшенко
Завідувач юридичним відділом - І.В. Недашківська

ПОДАННЯ:
Начальник відділу освіти - Л.П. Федорук


ПЕРЕЛІК територій обслуговування, закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами


Скачати ПДФ файл з переліком вулиць: Скачать файл: zosh_adresa.pdf [156,9 Kb] (cкачиваний: 329)
Посмотреть онлайн файл: zosh_adresa.pdf
----------------------
- Додаток №2: список вулиць для нової (п`ятої) школи, і вводиться в дію після її будівництва.
- Додаток №3: перелік вулиць, які обслуговують школи №1, №4 до будівництва нової школи.
- Додаток №1: "активний" перелік вулиць, які діють.
----------------------
газета: №30 "Бучанські новини" від 31 липня 2009р.
Коментарів: 4
Додати коментар