» » КП «Ір­пі­нь­во­до­ка­нал» повідомляє

КП «Ір­пі­нь­во­до­ка­нал» повідомляє

Ша­но­в­ні ме­ш­ка­н­ці м. Ір­пе­ня, м. Бу­ча, смт. Го­с­то­мель та смт. Во­р­зель

КП «Ір­пі­нь­во­до­ка­нал» зве­р­та­єть­ся до тих, хто є або­не­н­та­ми під­при­єм­с­т­ва та ко­ри­с­ту­ва­ча­ми по­слуг во­до­по­ста­чан­ня і во­до­від­ве­ден­ня. Ко­т­рі із Вас, що ма­ють бо­р­ги по опла­ті отри­ма­них по­слуг, роз­ра­хуй­тесь яко­мо­га шви­д­ше, бо в про­ти­ле­ж­но­му ви­па­д­ку Ви ри­зи­ку­є­те бу­ти ви­кли­ка­ни­ми до су­ду, як від­по­ві­да­чі, по по­зо­в­ній за­яві під­при­єм­с­т­ва, окрім не­при­єм­но­с­тей мо­ра­ль­но­го по­ряд­ку, це тя­г­не за со­бою і зна­ч­ні су­до­ві ви­тра­ти, що су­дом від­но­сять­ся за ра­ху­нок від­по­ві­да­ча (бо­р­ж­ни­ка).

Згі­д­но По­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни № 361 від 14.04.2009 р. ви­тра­ти на ін­фо­р­ма­цій­но-­те­х­ні­ч­не за­без­пе­чен­ня су­до­во­го про­це­су (су­до­ві ви­тра­ти, які до цьо­го ча­су ста­но­ви­ли 30 грн.) з ко­ж­но­го по­зо­ву май­но­во­го ха­ра­к­те­ру збі­ль­ше­ні із 29.04.09р. по 30.06.09 р. ста­но­в­лять - 250,0 грн.;
з 01.07.09 р. по 30.09.09 р. - 252,0 грн.;
з 01.10.09 р. по 30.11.09 р. - 260,0 грн.;
з 01.12.09 р. - 267,60 грн.

Про­по­ну­є­мо зва­жи­ти на це і роз­ра­ху­ва­тись в те­р­мі­но­во­му по­ряд­ку.

Ад­мі­ні­с­т­ра­ція КП «І­р­пі­нь­во­до­ка­нал»
  0
Коментарів: 0
Додати коментар