» » Со­ц­за­хист: По за­без­пе­чен­ню спе­ца­в­то­т­ра­н­с­по­р­том

Со­ц­за­хист: По за­без­пе­чен­ню спе­ца­в­то­т­ра­н­с­по­р­том

Управ­лін­ня пра­ці, со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту та за­хи­с­ту на­се­лен­ня від на­с­лід­ків Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди по­від­ом­ляє ін­ва­лі­дів м. Бу­ча, які пе­ре­бу­ва­ють на че­р­зі по за­без­пе­чен­ню спе­ца­в­то­т­ра­н­с­по­р­том в Го­ло­вно­му управ­лін­ню пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня Ки­їв­сь­кої об­ла­с­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції, що За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Дер­жа­в­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2009 рік» на про­гра­му «За­бе­з­пе­чен­ня ін­ва­лі­дів ав­то­мо­бі­ля­ми» ви­да­т­ки не пе­ред­ба­че­ні.
Єди­ним дже­ре­лом для за­без­пе­чен­ня ін­ва­лі­дів спе­ца­в­то­т­ра­н­с­по­р­том в цьо­му ро­ці мо­жуть бу­ти ко­ш­ти від спла­ти в 2008 ро­ці ін­ва­лі­да­ми 7% і 30% від ва­р­то­с­ті ав­то­мо­бі­лів та ко­ш­ти від ре­а­лі­за­ції ав­то­мо­бі­лів, по­ве­р­ну­тих ін­ва­лі­да­ми. А то­му, вра­хо­ву­ю­чи ви­ще за­зна­че­не, ГУПСЗН КО­ДА не мо­же за­без­пе­чи­ти ін­ва­лі­дів ав­то­мо­бі­ля­ми ін­шої ма­р­ки за­мість пе­ред­ба­че­но­го за­ко­ном ав­то­мо­бі­ля «Сла­ву­та».
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.