» » » Ірпінь: Ми не да­мо «ро­з­тя­г­ну­ти» ме­ди­ци­ну

Ірпінь: Ми не да­мо «ро­з­тя­г­ну­ти» ме­ди­ци­ну

Ни­ні більш ніж оче­ви­д­но: на­дан­ня Бу­чі ста­ту­су мі­с­та об­ла­с­но­го зна­чен­ня не при­не­с­ло ба­жа­них ди­ві­де­н­дів. На­впа­ки, зна­ч­но за­го­с­т­ри­ло окре­мі про­бле­ми. Але, як го­во­рить наш ві­до­мий по­лі­тик, ма­є­мо те, що ма­є­мо.

Як­що ж ве­с­ти мо­ву про га­лузь охо­ро­ни здо­ро­в’я, то са­ме очі­ль­ни­ки Бу­чі ство­ри­ли па­то­ву си­ту­а­ці­ю. Це «під му­д­рим» ке­рі­в­ни­ц­т­вом мі­сь­ко­го го­ло­ви А.П. Фе­до­ру­ка та де­пу­тат­сь­ко­го ко­р­пу­су так і не дій­ш­ла у 2008 ро­ці до ад­ре­са­та — Ір­пін­сь­ко­го мі­сь­ко­го від­ді­лу охо­ро­ни здо­ро­в’я — суб­ве­н­ція у су­мі май­же шість мі­ль­йо­нів гри­вень. Хо­ча під час пе­ре­мо­вин на рі­з­них рі­в­нях ви­ще­на­з­ва­ні ді­йо­ві осо­би кля­т­ве­но за­пе­в­ня­ли: ми пе­ре­ра­ху­є­мо гро­ші!

Як­що го­во­рити офі­цій­ною мо­вою, то Бу­чан­сь­ка мі­сь­ка ра­да не укла­ла уго­ди на 2008 рік на ме­ди­ч­не об­слу­го­ву­ван­ня сво­їх жи­те­лів, на­віть не при­йн­я­ла де­кла­ра­ти­в­но­го рі­шен­ня про їх пе­ре­да­чу. На­то­мість ви­хо­ди­ла ли­ше з про­по­зи­ці­я­ми ко­ме­р­цій­но­го ха­ра­к­те­ру: пе­ре­да­ти… ко­му­на­ль­не май­но Ір­пе­ня у вла­с­ність те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди мі­с­та Бу­чі. Зо­к­ре­ма, лі­ка­р­ню, ста­н­цію не­від­кла­д­ної до­по­мо­ги.

До цих об’­єк­тів во­ни вклю­ча­ли на­віть ко­те­ль­ні.
Ви­яв­лять­ся, що дер­жа­в­ним му­жам бу­чан­сь­ко­го по­хо­джен­ня вза­га­лі не мо­ж­на до­ві­ря­ти. Бо ді­ють во­ни за прин­ци­пом: «Сло­во взяв, сло­во за­брав!». Си­ту­а­цію, яка пі­с­ля пе­ре­го­во­рів за­йш­ла у без­ви­хідь, тре­ба бу­ло «ро­з­ру­лю­ва­ти». Ір­пін­сь­ка вла­да вчи­ни­ла ве­ли­ко­ду­ш­но: про­до­в­жу­ва­ла спо­н­со­ру­ва­ти на­дан­ня ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги бу­ча­н­цям.

Оче­ви­д­но, Бу­чан­сь­ко­му мі­сь­ко­му го­ло­ві це бу­ло ви­гі­д­но. Ко­ш­ти (суб­ве­н­цію) він і не зби­ра­в­ся від­да­ва­ти, на­то­мість пра­г­не «злі­пи­ти» мі­с­це­ву ін­фра­стру­к­ту­ру охо­ро­ни здо­ро­в’я. У цьо­му, зві­с­но, не­має ні­чо­го по­га­но­го. Але, ша­но­в­ний Ана­то­лію Пе­т­ро­ви­чу, не тре­ба це ро­би­ти за ра­ху­нок Ір­пе­ня.

Кри­зо­ві яви­ща за­го­с­т­ри­ли про­бле­ми ме­ди­ци­ни. Отож, об­слу­го­ву­ва­ти су­сі­дів, на­віть при ве­ли­ко­му ба­жан­ні не ре­а­ль­но — гро­шей не­ма­є. Бу­ча­н­ці ста­ли за­ру­ч­ни­ка­ми си­ту­а­ції не че­рез при­мхи мо­ж­но­вла­д­ців Ір­пе­ня, а че­рез не­по­сту­п­ли­вість, ам­бі­цій­ність ке­рі­в­ни­ків та де­пу­та­тів мі­с­та Бу­ча.

За сло­ва­ми на­ча­ль­ни­ка мі­сь­ко­го від­ді­лу охо­ро­ни здо­ро­в’я Ю.В. Ро­ма­не­н­ка, ни­ні си­ту­а­ція в га­лу­зі чи не най­гі­р­ша за всі ро­ки не­за­ле­ж­но­с­ті. То­рік ме­ди­ч­на до­по­мо­га на од­но­го жи­те­ля Ір­пін­сь­ко­го ре­гі­о­ну скла­да­ла бли­зь­ко 380 грн. Але по­над 100 гри­вень із ці­єю су­ми «з’ї­ли» бу­ча­н­ці. У ни­ні­ш­ньо­му ро­ці ця пла­н­ка ще зни­зи­ла­ся.

Чи мо­ж­на у цій си­ту­а­ції вті­ши­ти пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ро­в’я? Так. За­раз мо­ва йде не про ско­ро­чен­ня ме­ди­ч­них ка­д­рів, а про їх ефе­к­ти­в­ні­ше ви­ко­ри­с­тан­ня. За­пас «мі­ц­но­с­ті» є — ва­ка­н­т­ні 30 від­со­т­ків по­сад ме­ди­ків. До­ве­деть­ся шу­ка­ти но­ву ро­бо­ту ли­ше пра­ців­ни­кам не­ме­ди­ч­но­го про­фі­лю.

Зва­жа­ю­чи на ак­ту­а­ль­ність по­ру­ше­них про­блем, ми по­про­си­ли Ір­пін­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ву О. В. Бо­н­да­ря від­по­ві­с­ти на ряд за­пи­тань.

— Окре­мі пред­ста­в­ни­ки гро­мад­сь­ко­с­ті ка­жуть: «Ке­рі­в­ни­кам Ір­пе­ня і Бу­чі тре­ба сі­да­ти за стіл пе­ре­го­во­рів, шу­ка­ти ком­п­ро­міс, бо не всі «мо­с­ти» спа­ле­но. А де­хто з ме­ди­ків за­яв­ляє: не­хай вла­да шу­кає гро­ші!
— Шість мі­ль­йо­нів гри­вень з на­шо­го мі­с­це­во­го бю­дже­ту пі­ш­ли на на­дан­ня по­слуг жи­те­лям Бу­чі. А ці ко­ш­ти ми мо­г­ли б спря­му­ва­ти на ін­ші ці­лі. Зо­к­ре­ма на до­бу­до­ву по­лі­клі­ні­ки, при­дбан­ня су­час­но­го об­ла­д­нан­ня. Цей об’­єкт має бу­ти вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію у ни­ні­ш­ньо­му ро­ці. Як­що цьо­го не зро­би­ти, всі на­ші над­зу­сил­ля ви­яв­лять­ся ма­р­ни­ми.

На пре­ве­ли­кий жаль, пан Фе­до­рук не ви­ко­нав свої кон­сти­ту­цій­ні зо­бо­в’я­зан­ня. Бу­ча, отри­ма­в­ши ко­ш­ти з дер­жа­в­но­го бю­дже­ту, по­ви­нна бу­ла їх пе­ре­ра­ху­ва­ти за ме­ди­ч­не об­слу­го­ву­ван­ня бу­ча­н­ців, але цьо­го не зро­би­ла. Отож, у ни­ні­ш­ньо­му скла­д­но­му ро­ці ми при­йн­я­ли бю­джет без вра­ху­ван­ня до­по­мо­ги жи­те­лям м. Бу­ча. Але, і це осо­б­ли­во хо­чу під­кре­с­ли­ти, ур­ге­н­т­ну до­по­мо­гу на­да­ва­ти їм бу­де­мо.

— Сьо­го­дні лу­на­ють про­по­зи­ції, щоб ство­ри­ти ре­гі­о­на­ль­ну шви­д­ку до­по­мо­гу з ба­зу­ван­ням у мі­с­ті Бу­ча. Ва­ша по­зи­ція з цьо­го при­во­ду?
— Я, як го­с­по­дар Ір­пін­сь­ко­го ре­гі­о­ну, від­по­ві­даю пе­ред ме­ш­ка­н­ця­ми Ір­пе­ня, Го­с­то­ме­ля, Ко­цю­бин­сь­ко­го, Во­р­зе­ля. Отож по­ви­нен на­сам­пе­ред ду­ма­ти про ін­те­ре­си сво­єї гро­ма­ди, яка на­лі­чує 70 ти­сяч чо­ло­вік. А між ін­шим бу­ча­н­ців вдвоє ме­н­ше. Я не бу­ду ді­ли­ти сфе­ру охо­ро­ни здо­ро­в’я, бо це - ве­ли­кий зло­чин.

Про­по­зи­ції окре­мих ді­я­чів від­да­ти бу­ча­н­цям ста­н­цію шви­д­кої ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги, про­да­ти лі­ка­р­ню для ме­не не при­йн­я­т­ні. Як­би так скла­ло­ся, ми по­тім слі­з­но-­ук­лін­но про­си­ли б ме­ди­ч­не ке­рі­в­ни­ц­т­во Бу­чі: по­лі­куй­те на­ших лю­дей. Отож ме­ди­ч­ну ін­фра­стру­к­ту­ру на­ших су­сі­дів за ра­ху­нок вла­с­ної змі­ц­ню­ва­ти не бу­де­мо.

У нас є га­р­ні пла­ни на май­бу­т­нє: «пе­ре­не­с­ти» всі за­кла­ди охо­ро­ни здо­ро­в’я в од­не мі­с­це. Для зве­ден­ня об’­єк­та є кі­ль­ка ге­к­та­рів зе­м­лі.

Цей не­про­с­тий час тре­ба пе­ре­жи­ти, за­про­ва­ди­в­ши ре­жим жо­р­с­т­кої еко­но­мі­ї. Ми спі­ль­но вий­де­мо із кри­зи си­ль­ні­ши­ми.
газета: №7 газета "Ірпінський Вісник" від 13 лютого 2009р.
  0
Коментарів: 2
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
jonn

OFFline

  • jonn (20)
  • Місцевий
  • 19 лютого 2009 17:46
Конечно!Зачем вам Буче отдавать поликлинику!Вы же извините засрали Ирпень,Ютак как же
это

0
administrator

OFFline

  • administrator (328)
  • Адміністратори
  • 19 лютого 2009 18:14
Цитата: jonn
отдавать поликлинику


- Вы хоть статью до конца прочитали?

Цитата: jonn
Вы же извините засрали Ирпень

- прикольно. bully

0