» » » Рішення Ірпінської міської ради: "Про при­ве­ден­ня лі­ж­ко­во­го фо­н­ду.."

Рішення Ірпінської міської ради: "Про при­ве­ден­ня лі­ж­ко­во­го фо­н­ду.."

Рі­шен­ня шіст­де­сят че­т­ве­р­тої се­сії п’я­то­го скли­кан­ня №2490-64-V

Про при­ве­ден­ня лі­ж­ко­во­го фо­н­ду та шта­т­ної чи­се­ль­но­с­ті лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них за­кла­дів від­ді­лу охо­ро­ни здо­ро­в’я Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди у від­по­ві­д­ність до кі­ль­ко­с­ті на­се­лен­ня м. Ір­пінь, смт. Го­с­то­мель, Во­р­зель, Ко­цю­бин­сь­ке

У зв’я­з­ку з не­об­хід­ні­с­тю при­ве­ден­ня лі­ж­ко­во­го фо­н­ду та шта­т­ної чи­се­ль­но­с­ті лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них за­кла­дів від­ді­лу охо­ро­ни здо­ро­в’я Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди у від­по­ві­д­ність до кі­ль­ко­с­ті на­се­лен­ня м. Ір­пінь, смт. Го­с­то­мель, смт. Во­р­зель, смт. Ко­цю­бин­сь­ке на ви­ко­нан­ня на­ка­зу Мі­ні­с­тер­с­т­ва охо­ро­ни здо­ро­в’я Укра­ї­ни від 23.02.2000 р. №33 «про шта­т­ні но­р­ма­ти­ви та ти­по­ві шта­ти за­кла­дів охо­ро­ни здо­ро­в’я» та з ура­ху­ван­ням ре­а­ль­них по­треб у спря­му­ван­ні про­фі­лю лі­ж­ко­во­го фо­н­ду, за­слу­ха­в­ши ін­фо­р­ма­цію по­стій­ної ко­мі­сії мі­сь­кої ра­ди з пи­тань со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня, ме­ди­ци­ни, ма­те­рин­с­т­ва, ди­тин­с­т­ва та на­с­лід­ків ава­рії на ЧА­ЕС, ке­ру­ю­чись ст. ст. 26, 32 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­с­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні», мі­сь­ка ра­да

ВИ­РІ­ШИ­ЛА:
1. Рі­шен­ня Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди №1195 від 10 лю­то­го 2009 ро­ку «Про роз­гляд пи­тан­ня фі­нан­су­ван­ня за­кла­дів охо­ро­ни здо­ро­в’я» та лист Бу­чан­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ви від 10 лю­то­го 2009 ро­ку взя­ти до ві­до­ма.

2. Зо­бо­в’я­за­ти ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди до 27 лю­то­го 2009 ро­ку (до на­сту­п­ної се­сії мі­сь­кої ра­ди) роз­гля­ну­ти та ви­рі­ши­ти пи­тан­ня що­до оп­ти­мі­за­ції лі­ж­ко­во­го фо­н­ду за­кла­дів охо­ро­ни здо­ро­в’я у від­по­ві­д­ність до кі­ль­ко­с­ті на­се­лен­ня м. Ір­пінь, се­ли­щах Го­с­то­мель, Во­р­зель, Ко­цю­бин­сь­ке згі­д­но з но­р­ма­ти­ва­ми Мі­ні­с­тер­с­т­ва охо­ро­ни здо­ро­в’я Укра­ї­ни з ура­ху­ван­ням про­по­зи­цій гро­мад­сь­ко­с­ті.

3. Ви­ко­нав­чо­му ко­мі­те­ту Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди зве­р­ну­ти­ся до Бу­чан­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ви, Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди та її ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту з про­по­зи­ці­єю від­шко­ду­ван­ня ко­ш­тів у су­мі 5 978,3 тис. грн., ви­тра­че­ні Ір­пін­сь­кою мі­сь­кою ра­дою на на­дан­ня ме­ди­ч­них по­слуг жи­те­лям м. Бу­ча у 2008 ро­ці, а та­кож ви­зна­чи­ти­ся чи має на­мір Бу­чан­сь­ка мі­сь­ка ра­да за­без­пе­чу­ва­ти у 2009 ро­ці на­дан­ня ме­ди­ч­них по­слуг жи­те­лям м. Бу­ча у за­кла­дах охо­ро­ни здо­ро­в’я мі­с­та Ір­пе­ня та пись­мо­во по­від­оми­ти Ір­пін­сь­ку мі­сь­ку ра­ду про при­йн­я­те рі­шен­ня до 21 лю­то­го 2009 ро­ку.

4. До­ру­чи­ти на­ча­ль­ни­ку юри­ди­ч­но­го від­ді­лу (К. Ю. Ка­рєв) та на­ча­ль­ни­ку від­ді­лу охо­ро­ни здо­ро­в’я (Ю. В. Ро­ма­не­н­ко) під­го­ту­ва­ти та опри­лю­д­ни­ти зве­р­нен­ня Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди до Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди та Бу­чан­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ви що­до ви­ко­нан­ня ни­ми сво­їх кон­сти­ту­цій­них обо­в’я­з­ків по за­без­пе­чен­ню жи­те­лів м. Бу­ча ме­ди­ч­ними по­слу­га­ми.

5. Ви­ко­нав­чо­му ко­мі­те­ту опри­лю­д­ни­ти це рі­шен­ня у мі­с­це­вих та об­ла­с­них за­со­бах ма­со­вої ін­фо­р­ма­ці­ї.

6. Ко­н­т­роль за ви­ко­нан­ням да­но­го рі­шен­ня по­кла­с­ти на по­стій­ну де­пу­тат­сь­ку ко­мі­сію з пи­тань со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня, ме­ди­ци­ни, ма­те­рин­с­т­ва, ди­тин­с­т­ва та на­с­лід­ків ава­рії на ЧА­ЕС та на за­сту­п­ни­ка мі­сь­ко­го го­ло­ви з пи­тань ді­я­ль­но­с­ті ви­ко­нав­чих ор­га­нів ра­ди за на­пря­м­ком ді­я­ль­но­с­ті І. М. Ми­хай­ли­ши­на.

Мі­сь­кий го­ло­ва
О. В. Бо­н­дар
газета: №7 газета "Ірпінський Вісник" від 13 лютого 2009р.
Коментарів: 0
Додати коментар