» » Питання бучанських правоохоронних органів

Питання бучанських правоохоронних органів

20 ли­с­то­па­да 2007 ро­ку від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди. На роз­гляд ви­не­с­ли 24 пи­тан­ня по­ряд­ку ден­но­го. Про­те, со­ці­а­ль­на зна­чи­мість та ва­ж­ли­вість ко­ж­но­го, при­зво­ди­ла по під­нят­тя ці­ло­го ком­пле­к­су до­ти­ч­них про­блем.

Питання бучанських правоохоронних органівПер­шою про свою ро­бо­ту зві­ту­ва­ла на­ча­ль­ник КП «Бу­ча­бу­дза­мо­в­ник» Сві­т­ла­на Де­м­че­н­ко, яка по­від­оми­ла, що за остан­ній рік під­при­єм­с­т­вом ви­ко­на­ні ро­бо­ти по ре­ко­н­с­т­ру­к­ції від­ді­лу осві­ти, гу­р­то­жи­т­ку по вул. Ос­т­ров­сь­ко­го, Управ­лін­ня пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня, ЗОШ №4 та при­во­к­за­ль­ної пло­щі (ре­монт до­ро­ж­ньо­го по­крит­тя бі­ля ма­р­ш­ру­ту №3). На­ра­зі роз­по­ча­то бу­ді­в­ни­ц­т­во май­да­н­чи­ка во­до­про­ві­д­них спо­руд. За 9 мі­ся­ців 2007 ро­ку КП «Бу­ча­бу­дза­мо­в­ник» до мі­с­це­во­го бю­дже­ту бу­ло спла­че­но по­да­т­ків на су­му 81 тис. грн. Та­кож ни­ми бу­ло укла­де­но ни­з­ку до­го­во­рів з ін­ве­с­то­ра­ми. При цьо­му за­сту­п­ник Бу­чан­сь­ко­го мі­сь­ко­го го­ло­ви Юрій Хо­ме­н­ко, який і вів за­сі­дан­ня ви­ко­н­ко­му, за­зна­чив, що в пе­р­с­пе­к­ти­ві роз­бу­до­ви мі­с­та пла­ну­єть­ся укла­с­ти до­го­вір з про­е­к­т­ним ін­сти­ту­том. Як на­слі­док – пе­ред­ба­ча­єть­ся роз­ши­рен­ня вул. Жо­в­т­не­вої, бу­ді­в­ни­ц­т­во но­р­ма­ль­них тро­ту­а­рів на при­во­к­за­ль­ній пло­щі, об­ла­ш­ту­ван­ня сто­я­нок для та­к­сі й ав­то­бу­сів бі­ля за­лі­з­ни­ч­ної ста­н­ції «Бу­ча» та пе­ре­не­сен­ня кі­о­с­ків, які там пра­цю­ють (пре­са, «Ко­ка-­ко­ла» та ін.), з об­ла­ш­ту­ван­ням то­р­го­во­го па­са­жу.

Те­ма при­во­к­за­ль­ної пло­щі по­сту­по­во пе­ре­ро­с­ла в бла­го­ус­т­рій за­лі­з­ни­ці. Зно­ву під­ня­ли бо­лю­чі пи­тан­ня бла­го­ус­т­рою, зо­к­ре­ма ство­рен­ня на­ле­ж­ної пі­шо­хі­д­ної до­рі­ж­ки від ма­га­зи­ну «Ко­о­пе­ра­тор» до пла­т­фо­р­ми. Як за­зна­чив член ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ми­хай­ло На­ко­не­ч­ний, за­раз там су­ціль­на ко­в­за­н­ка, не по­си­па­на на­віть зви­чай­ним пі­с­ком. Для ба­га­тьох жи­те­лів та­кі «та­н­ці на льо­ду» за­кін­чу­ють­ся травм­пун­к­том.

Ще од­на про­бле­ма – зу­пи­н­ка на ста­н­ції «Лі­со­ва Бу­ча». На по­во­ро­ті во­на є ава­рій­но не­без­пе­ч­ною, адже че­рез осо­б­ли­во­с­ті роз­та­шу­ван­ня пла­т­фо­р­ми, во­дій-­ма­ши­ніст не ба­чить чи за­кри­ті остан­ні две­рі. Вже тра­п­ля­ли­ся ви­па­д­ки, ко­ли лю­дей за­ти­с­ка­ло. Пла­т­фо­р­ма по­ви­нна бу­ти на рі­в­но­му мі­с­ці, то­му, як ва­рі­ант – слід до­бу­ду­ва­ти та пе­ре­не­с­ти її тро­хи впе­ред. Як ба­чи­мо, пи­тань до на­ча­ль­ни­ка бу­чан­сь­кої ста­н­ції Ва­си­ля Сюр­ке­ля зі­бра­ло­ся чи­ма­ло. Ось тіль­ки ви­рі­шу­ва­ти їх су­дя­чи з усьо­го ке­рі­в­ни­ц­т­во за­лі­з­ни­ці не по­спі­ша­є.

Про здій­с­нен­ня за­хо­дів, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ст­вом, що­до на­дан­ня до­по­мо­ги гро­ма­дя­нам, які по­тре­бу­ють со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту роз­по­ві­да­ла на­ча­ль­ник Бу­чан­сь­ко­го Управ­лін­ня пра­ці Ган­на На­за­ре­н­ко.
Зо­к­ре­ма, за­зна­чи­ла, що в 2008 ро­ці пла­ну­ють при­йн­я­ти ще дві со­ці­а­ль­ні про­гра­ми – по за­йня­то­с­ті на­се­лен­ня та по по­до­лан­ню бі­д­но­с­ті в Бу­чі. Та­кож при­су­т­ні зве­р­ну­ли ува­гу на про­бле­му без­при­ту­ль­них. Як бу­ло по­від­ом­ле­но, на­ра­зі Управ­лін­ня роз­ро­би­ло план по ор­га­ні­за­цій­них за­хо­дах що­до лю­дей без по­стій­но­го мі­с­ця про­жи­ван­ня. Але для йо­го прак­ти­ч­но­го фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня не­об­хід­но ство­ри­ти слу­ж­бу, яка б ре­єст­ру­ва­ти та­ких лю­дей, ви­зна­ча­ла, що їм в пе­р­шу чер­гу по­трі­б­но – ро­бо­та, лі­ку­ван­ня, то­що. Що ж до їх пра­це­вла­ш­ту­ван­ня, то це пи­тан­ня по­ки що «в за­ро­д­ку». Ро­бо­чі мі­с­ця є, але ро­бо­то­да­в­ці хо­чуть ба­чи­ти ли­ше спе­ці­а­лі­с­тів. Єди­не, що сьо­го­дні більш менш на­ла­го­дже­но на за­ко­но­да­в­чо­му рі­в­ні й діє – це по­ста­но­ва по за­лу­чен­ню до ро­бо­ти ін­ва­лі­дів.

Па­ра­ле­ль­но під­ня­ли й пи­тан­ня за­йня­то­с­ті ді­тей, що спри­чи­ни­ло по­мі­т­ний ін­те­рес та жва­ве об­го­во­рен­ня. Ни­ні все бі­ль­ше під­лі­т­ків пра­г­нуть ма­ти вла­с­ні ки­ше­нь­ко­ві гро­ші, то­му й на­ма­га­ють­ся всі­ля­ко їх за­ро­би­ти. І це по­хва­ль­но, не кра­дуть же! Але спра­ва в то­му, що пра­ця ди­ти­ни в нас на прак­ти­ці не за­хи­ще­на. От ча­с­то й ви­ни­ка­ють рі­з­ні не­пе­ред­ба­чу­ва­ні та не­при­єм­ні мо­ме­н­ти. Яс­к­ра­вий при­клад сто­со­в­но цьо­го на­вів член ви­ко­н­ко­му Ми­хай­ло На­ко­не­ч­ний:
«Зна­ч­на ча­с­ти­на під­лі­т­ків зі шко­ли-­ін­те­р­на­ту під­ро­б­ляє скрізь по Бу­чі. Не­га­ти­в­ний на­слі­док – при­хо­ва­ний тра­в­ма­тизм ді­тей. А ро­бо­то­да­в­ці не не­суть за це від­по­ві­да­ль­но­с­ті. Чи мо­ж­на яки­мось чи­ном впо­ря­д­ку­ва­ти да­ний про­цес, на­при­клад ство­ри­ти банк ро­бо­ти для мо­ло­ді 16-17 ро­ків, аби ті шу­ка­ли со­бі за­нят­тя «ле­га­ль­но», і зна­ли, що їх­ні пра­ва збе­ре­же­но?

Сер­гій Фо­р­ту­на:
Це шви­д­ше ком­пе­те­н­ція фо­н­ду за­йня­то­с­ті.
Во­ни по­ви­нні опі­ку­ва­ти­ся цим пи­тан­ням.

Юрій Хо­ме­н­ко:
По­ки що фонд за­йня­то­с­ті, який об­слу­го­вує і на­ших жи­те­лів, зна­хо­дить­ся в Ір­пе­ні, але спо­ді­ва­є­мо­ся, що до кі­н­ця на­сту­п­но­го ро­ку в нас бу­де ство­ре­на своя уста­но­ва. На жаль, дер­жа­в­них під­при­ємств у Бу­чі вже не­має, за­ли­ши­ли­ся при­ва­т­ні. То­му вла­ш­то­ву­ва­ти ту­ди ді­тей не так вже й про­с­то. Що­пра­в­да, ма­є­мо ко­му­на­ль­ні під­при­єм­с­т­ва, про­те в ме­не є сум­ні­ви, що хтось із під­лі­т­ків за­хо­че пра­цю­ва­ти, ска­жі­мо дві­р­ни­ком.


Ві­та­лій Ко­се­н­ко:
Сьо­го­дні де­які ді­ти го­то­ві ви­ко­ну­ва­ти будь-­яку ро­бо­ту, аби ма­ти ста­бі­ль­ний за­ро­бі­ток.
Я по­го­джу­ю­ся з тим, що по­трі­б­но цей про­цес си­с­те­ма­ти­зу­ва­ти і вва­жаю, що в нас є під­при­єм­с­т­ва, яким по­трі­б­на та­ка ро­бо­ча си­ла.
І це бу­де всім ли­ше на ко­ристь.


Ми­хай­ло На­ко­не­ч­ний:
Прак­ти­ка усьо­го сві­ту за­сві­д­чує, що мо­лодь має мо­ж­ли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе в та­ких тим­ча­со­вих ро­бо­чих про­це­сах.
Ми та­кож по­ви­нні йти до цьо­го.
Від то­го бу­де ме­н­ше кра­ді­жок, роз­бо­їв та ін­ших не­га­ти­в­них про­явів.


То ж, пі­с­ля та­кої мі­ні-­ди­с­ку­сії бу­ло ви­рі­ше­но всі­ля­ко спри­я­ти ді­тям у пра­це­вла­ш­ту­ван­ні та, за мо­ж­ли­во­с­ті, до­лу­ча­ти до цьо­го про­це­су бу­чан­сь­кі під­при­єм­с­т­ва.
Про стан ро­бо­ти по бо­ро­ть­бі із зло­чин­ні­с­тю та не­за­кон­ним обі­гом на­р­ко­ти­ч­них за­со­бів до­по­ві­дав на­ча­ль­ник Бу­чан­сь­ко­го від­ді­лу мі­ліції Яро­слав Ли­п­чей.
Пи­тань до пра­во­охо­ро­н­ців бу­ло ду­же ба­га­то, як і про­блем, про які ті роз­по­ві­ли. Най­бі­ль­ше, що хви­лю­ва­ло – від­су­т­ність пра­ців­ни­ків мі­ліції на ву­ли­цях мі­с­та, зро­с­тан­ня кри­мі­но­ген­ної си­ту­а­ції та не­на­ле­ж­ний рі­вень ви­ко­нан­ня обо­в’я­з­ків. На що на­ча­ль­ник мі­ліції апе­лю­вав бра­ком шта­ту – в Бу­чі пра­цює ли­ше 12 чо­ло­вік (ре­ш­та – в Ір­пін­сь­ко­му мі­сь­ко­му від­ді­лі мі­ліції), плин­ні­с­тю ка­д­рів (не­ма жи­т­ла для мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів), від­су­т­ність но­р­ма­ль­но­го при­мі­щен­ня (те­пе­рі­ш­нє, під­ва­ль­не, ура­же­не гри­б­ком), бра­ком ав­то­тра­н­с­по­р­ту (є ли­ше од­на ма­ши­на) та па­ль­но­го.

Си­ту­а­ція дій­с­но не­про­с­та, але до­ки її ви­рі­шу­ють, стра­ж­да­ють в пе­р­шу чер­гу жи­те­лі. Все зво­дить­ся до то­го, що не­об­хід­но за­бра­ти з Ір­пе­ня лю­дей, які за­крі­п­ле­ні за бу­чан­сь­ким від­ді­лом та на­ла­го­ди­ти но­р­ма­ль­ний ро­бо­чий про­цес. З бе­н­зи­ном обі­ця­ли до­по­мо­г­ти са­мі під­при­єм­ці, аби тіль­ки ву­ли­ці па­т­ру­лю­ва­ли­ся. По­об­іця­ли не­за­ба­ром роз­по­ча­ти й бу­ді­в­ни­ц­т­во при­мі­щен­ня під мі­сь­кий від­діл мі­ліці­ї. Але ка­р­ди­на­ль­них рі­шень зно­ву не бу­ло при­йн­я­то. Бу­чан­сь­кі пра­во­охо­ро­н­ці по­ви­нні по­си­ли­ти ро­бо­ту над пі­д­о­блі­ко­вим еле­ме­н­том, ра­зом з від­ді­лом осві­ти, від­ді­лом у спра­вах сі­м’ї та мо­ло­ді й зі слу­ж­бою у спра­вах не­по­в­но­лі­т­ніх. Спів­пра­цю­ва­ти над по­до­лан­ня не­га­ти­в­них про­явів в мо­ло­ді­ж­но­му се­ре­до­ви­щі та за­без­пе­чу­ва­ти спо­кій та без­пе­ку в мі­с­ті.

У своє­му зві­ті, Яро­слав Юрі­йо­вич від­зна­чив зро­с­тан­ня кі­ль­ко­с­ті по­від­ом­лень про зло­чи­ни, що над­хо­дять від жи­те­лів. У цьо­му ро­ці їх за­ре­є­с­т­ро­ва­но1340. Та­кож зве­р­нув ува­гу на те, що рі­вень роз­крит­тя зло­чи­нів у Бу­чі про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків ни­ж­чий, ніж в ці­ло­му по Ір­пін­сь­ко­му ре­гі­о­ну (від­со­ток роз­крит­тя 63,8%).
Що ж до ви­дів зло­чин­но­с­ті, то най­бі­ль­ше у 2007 ро­ці ско­є­но кра­ді­жок – 32, збе­рі­ган­ня на­р­ко­ти­ків – 18 та гра­бе­жів – 8.
газета: №46 "Бучанські новини" від 23 листопада 2007р.
Лю­д­ми­ла Глад­сь­ка
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.