Допомога на поховання пенсіонера

Допомогу на поховання в разі смерті пенсіонера виплачують членам сім'ї або особам, які здій його поховання й звернулися в органи Пенсійного фонду. Ці люди мають подати заяву про виплату допо¬моги та оригінал довідки про смерть (у разі якщо смерть зареєстрував вико¬навчий орган сільської, селищної, місь¬кої рад, окрім міст обласного значення) або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, якщо реєстрацію смерті здійснив відділ реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до статті 53 Закону Укра¬їни «Про загальнообов'язкове держав¬не пенсійне страхування», у разі смер¬ті пенсіонера допомогу на поховання виплачують у розмірі двомісячної пен¬сії померлого тим особам, які здійсни¬ли поховання.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль¬нених з військової служби, та деяких інших осіб», то допомогу виплачують у розмірі тримісячної пенсії, але не менш як п'ятиразовий розмір мінімаль¬ної заробітної плати. Якщо померла особа одержувала пенсію за цим зако¬ном, то заявник додатково має надати довідку про те, що поховання здійсне¬но за рахунок власних коштів.
Допомогу на поховання виплачує територіальний орган Пенсійного фонду, де пенсіонер перебував на обліку. У разі смерті пенсіонера, який працював, допомогу також виплачує орган Пенсійного фонду.

Гроші видають на підставі разового доручення підприємства поштового зв'язку. Це доручення виписують на ім'я особи, яка здійснила поховання, і дійсне воно тільки до кінця того місяця, у якому його було виписано.

Допомогу на поховання не виплачу¬ють, якщо померла особа перебувала на повному державному утриманні, крім випадків, коли людину поховали члени сім'ї або інша особа.

Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрацію смерті здійснили компетентні органи іноземної держави, у законодавстві якої не передбачено видачі довідок про смерть, то заявник, який бажає отримати допомогу на поховання, надає свідоцтво про смерть або інший документ про смерть, визна¬ний дійсним в Україні.

Якщо з країною, що видала документ, немає договору про правову допомогу, то свідоцтво має бути легалізовано в консульській установі України за кордо¬ном або на ньому має бути проставле¬но спеціальний штамп — апостиль. Апостиль проставляють на офіційних документах, що надходять від держав — учасниць Гаазької конвенції від 1961 року. Він засвідчує справжність підпису особи під документом та автен¬тичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.

Свідоцтво про смерть має бути пере¬кладено українською мовою, а пере¬клад — нотаріально засвідчено.

Якщо смерть настала на території держави — члена Співдружності Не-залежних Держав або країни, з якою Україна має договір про правову допо¬могу, то додаткової легалізації не пот¬рібно. Якщо свідоцтво про смерть, яке видано в одній із країн — учасниць СНД, написано російською мовою, то нотаріально засвідченого перекладу також не потрібно.
Б.В. Мосійчук, начальник відділу з виплати пенсій 
  0
Коментарів: 0
Додати коментар