Про пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує факт призначення пенсії й посвідчує особу його власника під час одержання належних виплат пенсії. Це зазначено на пенсійному посвідченні. Пен­сійне посвідчення особа пока­зує там, де потрібно посвідчу­вати статус пенсіонера, а також у разі, коли пенсіонер отримує належні йому пільги. Відповід­но до цього його можуть вима­гати в пенсіонера в громадсь­кому транспорті, під час випла­ти пенсії (але разом із паспор­том), у деяких інших випадках.

Треба зазначити, що в законо­давстві не передбачено, що в пенсійному посвідченні має бути інформація про право користування пільгами. Для їх отримання мають бути відповід­ні посвідчення, видачею яких опікуються управління праці та соціального захисту населення в районах і містах України. Разом із тим на пенсійному посвідченні колишнього зразка може бути позначка про те, що пенсіонер має право на без­платний проїзд, отримання ліків, про належність до дітей війни, ветеранів праці.

Сьогодні відповідно до по­станови правління Пенсійного фонду від 25 березня 2004 року № 4-1 «Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та його органах» видають пенсій­не посвідчення нового зразка у вигляді пластикової картки, де зазначено прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, но­мер особового рахунку, вид пенсії, групу інвалідності, тер­мін дії посвідчення, дату вида­чі; воно має відповідний захист і фотографію особи. На ньому неможливо поставити познач­ку про пільги, але це не озна­чає, що пенсіонерах утратив. Щодо пенсійного посвідчення колишнього зразка, то воно дійсне на всій території Украї­ни, хоча, за бажанням пенсіо­нера, його можна обміняти на пластикове.

Якщо пенсійне посвід­чення украдено, загублено або стало непридатним для вико­ристання, то на підставі заяви пенсіонера видають новий документ. Щоб його одержати, потрібно звернутися в управ­ління Пенсійного фонду Украї­ни за місцем отримання пенсії, заповнити в установленому порядку анкету й додати до неї кольорову фотографію.

Те посвідчення, яке стало непридатним для використан­ня, вилучають і знищують. Як­що пенсіонер змінив вид пенсії (наприклад, була пенсія у зв'яз­ку з інвалідністю, а особа дося­гла віку та їй призначено пен­сію за віком, то в тако­му разі видають нове пенсійне посвідчення, а колишнє від­повідно теж вилучають і знищують.

Відповідно до пункту 6 постанови правління Пен­сійного фонду від 25 березня 2004 року № 4-1 пенсійні по­свідчення видають безплатно пенсіонерам або особам, що представляють інтереси пенсіо­нера, на підставі нотаріально засвідченого доручення. У разі, якщо пенсіонером є непов­нолітня або недієздатна особа, то — опікунові, піклувальнику, батькам за умови пред'явлення паспорта й відповідних доку­ментів, що підтверджують осо­бу, під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень. Доку­мент видають управління Пен­сійного фонду України в райо­нах, містах і районах у містах.

Коли особа вперше звер­тається щодо призначення пен­сії, вона пише відповідну заяву й додає документи згідно з переліком, який визначено в Порядку подачі документів для призначення пенсії. Додатково до цих документів особа має заповнити лише анкету, яку видадуть в управлінні

Довідка
Щоб поновити пенсійне по­свідчення, треба:
- звернутися в управління ПФУ за місцем одержання пенсії;
- заповнити в установленому порядку анкету;
- додати свою кольорову фо­тографію 4x6 см (як на паспорт).
Коментарів: 0
Додати коментар