Про організацію виконання

Завантажити документ для друку: Скачать файл: poryadok_dostupu_do_publ_inform.pdf [384,98 Kb] (cкачиваний: 36)
Посмотреть онлайн файл: poryadok_dostupu_do_publ_inform.pdfПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Управління Пенсійного фонду України
у місті Буча Київської області


НАКАЗ № 44 19.05.2011р.
м. Буча


Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»

З метою забезпечення виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», на виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 16.05.2011 року № 67 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити порядок доступу до публічної інформації (додаток 1).
2. Визначити головного спеціаліста з кадрів (Михальченко В.О.) відповідальним за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить до управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області.
2.1. Визначити в управлінні Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області місцем для роботи запитувачів із документами, їх копіями, що містять публічну інформацію, приміщення відділу по обслуговуванню громадян.
3. Керівникам структурних підрозділів управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області в межах своєї компетенції надати головному спеціалісту з кадрів перелік інформації для публічного доступу, визначити осіб, відповідальних за надання цієї інформації та забезпечити під розписку ознайомлення працівників підрозділу з порядком доступу до публічної інформації, розгляду та вирішення запитів на публічну інформацію, наявну в управлінні Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області.
4. Головному спеціалісту з кадрів (Михальченко В.О.):
- запровадити облік запитів на інформацію, здійснення моніторингу цих запитів;
- внести зміни до функціональних обов’язків працівників, відповідальних за роботу з публічною інформацією.
5. Головному спеціалісту з кадрів (Михальченко В.О.), начальникам відділів забезпечити розміщення і постійне оновлення публічної інформації на інформаційних стендах управління.
- підготувати та подати на затвердження реєстри публічної, конфіденційної та службової таємної інформації, наявної в управлінні Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області;
- організувати інформування громадян про їх права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
- забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення публічної інформації про діяльність управлінні Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області;
- забезпечити оприлюднення інформації, зазначеної у ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на інформаційних стендах та місцевих засобах масової інформації;
- сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням управлінням Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області доступу до публічної інформації.
6. Відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Харкевич О.А.) забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про особу, супровід програмного забезпечення єдиної бази та відповідальність за технічне, технологічне забезпечення, збереження та захист бази по публічній інформації.
7. Начальнику відділу по обслуговуванню громадян (Закамолдіній М.А.) привести у відповідність умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями;
8. Головному спеціалісту - юрисконсульту (Мілімку А.А.) забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області у відповідність до Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема щодо обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління С.Ф. Скрипник


Додаток 1
до наказу № 44
від 19 травня 2011 року


Порядок
забезпечення доступу до публічної інформації


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до ст.ст. 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю» «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005 N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Основні терміни, що використовуються в Порядку:
запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
розпорядник інформації – управління Пенсійного фонду України в місті Буча;
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання управління Пенсійного фонду України в місті Буча своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;
конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
службова інформація – це інформація, що міститься в документах управління Пенсійного фонду України в місті Буча, яка становить внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";
таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);
предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити наступну інформацію:
2.1.1 про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

інформацію про діяльність управління Пенсійного фонду України в місті Буча, а саме про:
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень управління Пенсійного фонду України в місті Буча, дій чи бездіяльності;
- систему обліку, види інформації, якою володієвиконавчий управління Пенсійного фонду України в місті Буча;
- іншу інформацію про діяльність управління, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.
Вищезазначена інформація підлягає оприлюдненню, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
Доступ до інформації забезпечується шляхом:
Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
- в офіційних друкованих виданнях;
- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
- на інформаційних стендах;
- будь-яким іншим способом;
Надання інформації за запитами на інформацію (додаток 1).

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:
виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до управління таким чином:
в письмовій формі - до загального відділу (приймальна);
в усній формі - відповідальному працівникові управління з надання інформації (І поверх, відділ з обслуговування громадян);
за телефоном – на телефонний номер 40-350 -відповідальному працівникові з надання інформації;

Запит на інформацію повинен містити:
- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Відповідальні особи з питань надання інформації після надходження запиту:
-систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;
у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;
після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передають запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;
ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:
- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;
у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;
у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації у відділі роботи зі зверненнями громадян та кадрової роботи. Письмова відповідь має бути підписана відповідним заступником міського голови, секретарем ради чи керуючим справами згідно з розподілом обов’язків.
Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Інформація вважається наданою, якщо виконавчий апарат управління:
забезпечив її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;
надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;
якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.
Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

Інформація, отримана в результаті запиту, не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Спеціальними місцями для роботи запитувачів з документами визначено відділ з обслуговування громадян.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту.
Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
дату відмови;
мотивовану підставу відмови;
порядок оскарження відмови;
підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у строки, зазначені у п. 2.6., у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;
строк, у який буде задоволено запит;
підпис.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, або до суду.
Контроль за дотриманням даного Порядку покладається на заступника начальника управління


Додаток 1
Начальнику управління ПФУ у місті Буча
Скрипнику С.Ф.

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Ім'я (найменування) запитувача ___________
Поштова адреса або адреса електронної пошти запитувача _________
Номер засобу зв'язку запитувача, якщо такий є __________

Суть запиту на інформацію (загальний опис інформація або вид, назва, реквізити чи зміст документа,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)_________

Дата________________
Підпис_______________


Відповідно до ст.ст. 19, 20, 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”:
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Коментарів: 0
Додати коментар