» » Бучанський РАЦ інформує

Бучанський РАЦ інформує

За­ко­ха­ні на­ре­че­ні не при­хо­ву­ють сво­го зди­ву­ван­ня, ко­ли при по­дан­ні за­я­ви про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу чу­ють від пра­ців­ни­ків від­ді­лів дер­жа­в­ної ре­єст­ра­ції ак­тів ци­ві­ль­но­го ста­ну про­по­зи­цію отри­ма­ти на­пра­в­лен­ня на до­б­ро­ві­ль­не ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня. Мо­ло­ді лю­ди пе­ред шлю­бом не на­ла­ш­то­ва­ні на та­ке. Від то­го, на­скі­ль­ки ві­д­по­ві­да­ль­но на­ре­че­ні ві­д­не­суть­ся до цьо­го пи­тан­ня, від їх ту­р­бо­ти про се­бе, та про здо­ро­в’я сво­їх май­бу­т­ніх ді­тей, за­ле­жить чи про­хо­ди­ти­муть мо­ло­ді лю­ди ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня чи ні.

Осо­би, які по­да­ли за­я­ву про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу по­вин­ні  по­ві­до­ми­ти один од­но­го про стан сво­го здо­ро­в’я. Цей обо­в’я­зок по­к­ла­да­єть­ся на них ві­д­по­ві­д­но до стат­ті 30 Сі­мей­но­го Ко­де­к­су Укра­ї­ни. Як по­ві­до­ми­ти один од­но­му про стан здо­ро­в'я, не прой­шо­в­ши ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня, адже йдеть­ся про ви­яв­лен­ня се­р­йо­з­них спа­д­ко­вих за­хво­рю­вань. А по­ряд з цим при­хо­ву­ван­ня ві­до­мо­с­тей про стан здо­ро­в’я од­ним з на­ре­че­них, на­с­лід­ком чо­го мо­же ста­ти по­ру­шен­ня фі­зи­ч­но­го або пси­хі­ч­но­го здо­ро­в’я ін­шо­го на­ре­че­но­го чи їх­ніх на­ща­д­ків, мо­же бу­ти пі­д­с­та­вою для ви­знан­ня шлю­бу не­дій­с­ним.

Ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня на­ре­че­них, про­во­дить­ся тіль­ки за їх ба­жан­ням. Дер­жа­ва за­без­пе­чує ство­рен­ня умов для про­хо­джен­ня цьо­го ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня. По­ря­док здій­с­нен­ня до­б­ро­ві­ль­но­го ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня осіб, які по­да­ли за­я­ву про ре­єст­ра­цію шлю­бу, за­твер­дже­ний по­с­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни від 16 ли­с­то­па­да 2002 р. № 1740 . Цей По­ря­док ви­зна­чає ме­ха­нізм ор­га­ні­за­ції до­б­ро­ві­ль­но­го ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня на­ре­че­них, з ме­тою ви­зна­чен­ня ста­ну їх здо­ро­в'я для про­фі­ла­к­ти­ки за­хво­рю­вань, не­бе­з­пе­ч­них для по­д­руж­жя та їх­ніх на­ща­д­ків.

Ор­ган дер­жа­в­ної ре­єст­ра­ції ак­тів ци­ві­ль­но­го ста­ну під час прий­ман­ня за­я­ви про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу ін­фо­р­мує осіб, які по­да­ють та­ку за­я­ву, про мо­ж­ли­вість здій­с­нен­ня ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня та за їх ба­жан­ням ви­дає на­пра­в­лен­ня.
На­пра­в­лен­ня на до­б­ро­ві­ль­не ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня осо­би, яка по­да­ла за­я­ву про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу, за­по­в­ню­єть­ся і ви­да­єть­ся пра­ців­ни­ка­ми від­ді­лів дер­жа­в­ної ре­єст­ра­ції ак­тів ци­ві­ль­но­го ста­ну під час при­йн­ят­тя за­я­ви про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу. Ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня осіб, які по­да­ли за­я­ву про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу, пе­ред­ба­чає кон­су­ль­та­ції лі­ка­рів та клі­ні­ко-­ла­бо­ра­то­р­ні об­сте­жен­ня за пе­ре­лі­ком, пе­ред­ба­че­ним на­ка­зом МОЗ від 20.12.2002р.№480. Лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­ні за­кла­ди зо­бо­в'я­за­ні здій­с­ни­ти по­в­не ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня на­ре­че­них, про­тя­гом 20 днів пі­с­ля їх зве­р­нен­ня до цих за­кла­дів. Ре­зуль­та­ти ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня є та­є­м­ни­цею і по­ві­до­м­ля­ють­ся ли­ше на­ре­че­ним. Ві­до­мо­с­ті про ре­зуль­та­ти ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня по­ві­до­м­ля­ють­ся ли­ше осо­бам, які прой­ш­ли об­сте­жен­ня, і за­но­сять­ся до ме­ди­ч­них ка­р­ток.

Ві­д­мо­ва на­ре­че­них про­хо­ди­ти до­б­ро­ві­ль­не ме­ди­ч­не об­сте­жен­ня пе­ред всту­пом у шлюб, не бу­де пе­ре­ш­ко­дою для дер­жа­в­ної ре­єст­ра­ції шлю­бу. На­ре­че­ні мо­жуть по­ві­до­ми­ти один од­но­го про стан сво­го здо­ро­в’я і без про­хо­джен­ня об­сте­жен­ня. У ра­зі ві­д­мо­ви на­ре­че­них від ме­ди­ч­но­го об­сте­жен­ня, в за­я­ві про дер­жа­в­ну ре­єст­ра­цію шлю­бу во­ни пі­д­пи­су­ють­ся, про те, що вза­є­м­но обі­з­на­ні про стан здоров’я, та по­пе­ре­дже­ні що­до ві­д­по­ві­да­ль­но­с­ті за на­дан­ня не­до­сто­ві­р­них ві­до­мо­с­тей від­ді­лу дер­жа­в­ної ре­єст­ра­ції ак­тів ци­ві­ль­но­го ста­ну. Ме­ди­ч­ні огля­ди на­ре­че­них не є обо­в’я­з­ко­ви­ми, але, ко­жен має ус­ві­до­м­лю­ва­ти не­об­хід­ність об­сте­жен­ня з ме­тою про­фі­ла­к­ти­ки та по­пе­ре­джен­ня не­бе­з­пе­ч­них за­хво­рю­вань, які мо­жуть впли­ну­ти на здо­ро­в’я на­ща­д­ків.
газета: "Бучанські новини" №12 від 1 квітня 2011 року
  0
Коментарів: 0
Додати коментар