» » » Чи маєте ви право отримувати пільги?

Чи маєте ви право отримувати пільги?

По­те­р­пі­лі вна­слі­док ЧА­ЕС - ді­ти та ба­ть­ки
По­вне дер­жа­в­не за­без­пе­чен­ня ді­тей до їх­ньо­го всту­пу до шко­ли (не ста­р­ше, ніж 8 ро­ків) – без­ко­ш­то­в­не ви­хо­ван­ня (утри­ман­ня) їх у дер­жа­в­них на­вча­ль­них за­кла­дах та на­дан­ня що­мі­ся­ч­ної гро­шо­вої до­по­мо­ги;
Опла­та лі­ка­р­ня­них ли­с­тів по до­гля­ду за хво­рою ди­ти­ною ві­ком до 14 ро­ків у роз­мі­рі 100% за­ро­бі­т­ку не за­ле­ж­но від без­пе­ре­р­в­но­го ста­жу ро­бо­ти за пе­рі­од хво­ро­би, вклю­ча­ю­чи са­на­то­р­но-­ку­ро­р­т­не лі­ку­ван­ня од­но­го з ба­ть­ків; або осо­бі, яка їх за­мі­нює, як­що ди­ти­на по­тре­бує до­гля­ду ба­ть­ків згі­д­но ви­сно­в­ків лі­кар­сь­кої кон­су­ль­та­цій­ної ко­мі­сії ме­ди­ч­но­го за­кла­ду, в яко­му ди­ти­на лі­ку­єть­ся або сто­їть на дис­па­н­се­р­но­му об­лі­ку;
Без­ко­ш­то­в­ний про­їзд у ме­жах Укра­ї­ни на всіх ви­дах транс­по­р­ту (окрім та­к­сі) для ди­ти­ни та осо­би, що су­про­во­джує хво­ру ди­ти­ну до мі­с­ця лі­ку­ван­ня, оздо­ро­в­лен­ня та на­зад (за на­пра­в­лен­ням ме­ди­ч­но­го за­кла­ду);
Без­ко­ш­то­в­не при­дбан­ня лі­ків за ре­це­п­том лі­ка­ря, а та­кож без­ко­ш­то­в­не по­за­че­р­го­ве зу­бо­про­те­зу­ван­ня (за ви­ня­т­ком зу­бо­про­те­зу­ван­ня із до­ро­го­цін­них ме­та­лів та при­рі­в­ня­них до них за ва­р­ті­с­тю);
Що­рі­ч­не без­ко­ш­то­в­не за­без­пе­чен­ня по­те­р­пі­лих ді­тей пу­ті­в­ка­ми для оздо­ро­в­лен­ня до двох мі­ся­ців. Ді­ти ві­ком до 10 ро­ків за­без­пе­чу­ють­ся пу­ті­в­ка­ми ра­зом з од­ним із ба­ть­ків чи з осо­бою, яка їх за­мі­няє, за умо­ви, що остан­ні на­ле­жать до по­ст­ра­ж­да­лих вна­слі­док ава­рії на ЧА­ЕС. У ви­па­д­ку не­мо­ж­ли­во­с­ті на­дан­ня пу­ті­в­ки ви­пла­чу­єть­ся ком­пе­н­са­ція в роз­мі­рі се­ре­д­ньої ва­р­то­с­ті пу­ті­в­ки в Укра­ї­ні;
Що­мі­ся­ч­на ви­пла­та 50% мі­ні­ма­ль­ної зар­пла­ти, не­за­ле­ж­но від ін­ших ви­плат, на ко­ж­ну ди­ти­ну шкі­ль­но­го ві­ку, яка ева­ку­йо­ва­на із зо­ни від­чу­жен­ня чи на­ро­ди­ла­ся пі­с­ля 26 кві­т­ня 1986 ро­ку від ба­ть­ків, від­не­се­них до 1-ї та 2-ї ка­те­го­рії, а та­кож на ко­ж­ну ди­ти­ну, яка про­жи­ла в зо­ні обо­в’я­з­ко­во­го від­се­лен­ня з мо­ме­н­ту ава­рії до при­йн­ят­тя По­ста­но­ви;
Що­мі­ся­ч­на ви­пла­та мі­ні­ма­ль­ної зар­пла­ти сі­м’ям на ко­ж­ну ди­ти­ну шкі­ль­но­го ві­ку, яка ста­ла ін­ва­лі­дом чи сто­їть на дис­па­н­се­р­но­му об­лі­ку в зв’я­з­ку із за­хво­рю­ван­ням, що ви­ни­к­ло вна­слі­док ава­рії на ЧА­ЕС, а та­кож ді­тям шкі­ль­но­го ві­ку ба­ть­ків-­ін­ва­лі­дів І або ІІ гру­пи чи по­ме­р­лих вна­слі­док ава­рії на ЧА­ЕС за­мість ви­пла­ти, пе­ред­ба­че­ної в по­пе­ре­дньо­му пун­к­ті, як­що вка­за­на ди­ти­на не зна­хо­дить­ся на по­в­но­му дер­жа­в­но­му за­без­пе­чен­ні;
На­дан­ня жі­н­кам, по­ст­ра­ж­да­лим вна­слі­док Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи, від­пу­с­т­ки за ва­гі­т­ні­с­тю та по­ло­га­ми три­ва­лі­с­тю 90 ка­ле­н­да­р­них днів до по­ло­гів і сті­ль­ки ж пі­с­ля по­ло­гів;
До­по­мо­га по до­гля­ду за по­те­р­пі­лою ди­ти­ною до до­ся­г­нен­ня нею трьох­рі­ч­но­го ві­ку ви­пла­чу­єть­ся в по­двій­но­му роз­мі­рі до­по­мо­ги не за­ле­ж­но від фа­к­ту ро­бо­ти;
Без­ко­ш­то­в­не ха­р­чу­ван­ня уч­нів СШ, ПТУ, сту­де­н­тів ко­ле­джів та тех­ні­ку­мів, роз­та­шо­ва­них на те­ри­то­рії ра­діо­ак­ти­в­но­го за­бру­д­нен­ня, а та­кож ді­тей, які є ін­ва­лі­да­ми вна­слі­док ава­рії на ЧА­ЕС, і тих, хто про­жи­вав у зо­ні обо­в’я­з­ко­во­го від­се­лен­ня з мо­ме­н­ту ава­рії до при­йн­ят­тя по­ста­но­ви про від­се­лен­ня;
Ді­тям, які не ха­р­чу­ють­ся в пе­ре­ра­хо­ва­них на­вча­ль­них за­кла­дах, а та­кож за всі дні, ко­ли во­ни їх не від­ві­ду­ва­ли, до до­ся­г­нен­ня по­в­но­літ­тя ви­пла­чу­єть­ся гро­шо­ва ком­пе­н­са­ція;
За­без­пе­чен­ня про­ду­к­та­ми ха­р­чу­ван­ня по­те­р­пі­лих ді­тей, які не від­ві­ду­ють ди­тя­чі до­шкі­ль­ні за­кла­ди, на су­му се­ре­д­ньої ва­р­то­с­ті ха­р­чу­ван­ня в цих за­кла­дах, чи ви­пла­та гро­шо­вої ком­пе­н­са­ції ба­ть­кам за їх­нім ба­жан­ням, як­що ді­ти не пе­ре­бу­ва­ють на по­в­но­му дер­жа­в­но­му утри­ман­ні.
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.