» » 29.11.07 р. : Скликання 21 сесії Бучанської міської ради 5 скликання

29.11.07 р. : Скликання 21 сесії Бучанської міської ради 5 скликання

Роз­по­ря­джен­ня про скли­кан­ня два­дця­ть пер­шої се­сії Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди 5 скли­кан­ня
На під­ста­ві ст. 46 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­с­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні»

Роз­по­ря­джа­юсь:
Скли­ка­ти 21 се­сію Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди 5 скли­кан­ня 29 ли­с­то­па­да 2007 ро­ку о 10.00 го­ди­ні в при­мі­щен­ні Цен­т­ра­ль­но­го бу­ди­н­ку куль­ту­ри Бу­чан­сь­кої мі­сь­кої ра­ди, за ад­ре­сою: мі­с­то Бу­ча, вул. Пу­ш­кін­сь­ка, 61-б.

До про­е­к­ту по­ряд­ку ден­но­го 21 се­сії вне­с­ти пи­тан­ня:

1. Про ро­бо­ту КП «Бу­чан­сь­ке управ­лін­ня жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва» що­до са­ні­та­р­ної очи­с­т­ки те­ри­то­рії мі­с­та та знят­тя ава­рій­них де­рев.
2. Про стан ди­тя­чих та спор­ти­в­них май­да­н­чи­ків мі­с­та.
3. Про ро­бо­ту ре­да­к­ції га­зе­ти «Бу­чан­сь­кі но­ви­ни».
4. Про роз­гляд про­те­с­ту про­ку­ро­ра.
5. Про по­ря­док ви­ко­ри­с­тан­ня ко­му­на­ль­но­го май­на та зе­ме­ль­них ді­ля­нок те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди мі­с­та.
6 .Про вре­гу­лю­ван­ня зе­ме­ль­них від­но­син.
7. Де­пу­тат­сь­кі за­пи­ти.
8. Рі­з­не.

Ана­то­лій Фе­до­рук,
Бу­чан­сь­кий мі­сь­кий го­ло­ва
газета: №46 "Бучанські новини" від 23 листопада 2007р.
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.